ZooKeeper入门视频课程

全栈工程师,从事软件开发及软件教育培训多年,具有丰富的实战经验,授课耐心细致,通俗易懂,风趣幽默,富有激情,善于将复杂问题简单化。
【课程介绍】
本课程以通俗易懂的方式讲解ZooKeeper技术,课程内容包括:
1. ZooKeeper简介、应用场景
2. ZooKeeper文件系统和通知机制
3. ZooKeeper安装
4. 客户端操作、常用命令
5. ZooKeeper集群(配置集群、集群特性、选举机制、监听机制)
6. Java访问ZooKeeper
教学全程采用笔记+代码案例的形式讲解,通俗易懂!!!
【课程收益】
通俗易懂的方式掌握ZooKeeper技术
理解ZooKeeper原理
熟练使用ZooKeeper