为您推荐:
精华内容
最热下载
问答
 • 4.77MB weixin_42134234 2021-04-30 17:42:11
 • 5星
  59KB weixin_42666807 2021-09-30 17:10:49
 • 15.52MB weixin_42173218 2021-04-28 07:33:43
 • 11KB weixin_42116734 2021-05-21 22:44:13
 • 59KB leavemyleave 2021-10-18 22:47:50
 • 概述 普通成年人的心跳、呼吸的位移、频率参数如下: Frome Front Frome Back Vital Signs Frequency Amplitude Amplitude Breathing Rate (Adults) 0.1 – 0.5 Hz ~ 1- 12 mm ~ 0.1 – 0.5 mm Heart Rate (Adults)...

  毫米波雷达心率、呼吸检测原理

  1. 概述

  • 普通成年人的心跳、呼吸的位移、频率参数如下:
  Frome FrontFrome Back
  Vital SignsFrequencyAmplitudeAmplitude
  Breathing Rate (Adults)0.1 – 0.5 Hz~ 1- 12 mm~ 0.1 – 0.5 mm
  Heart Rate (Adults)0.8 – 2.0 Hz~ 0.1 – 0.5 mm~ 0.01 – 0.2 mm
  • 基本原理
   通过探测由于目标微小振动所引起的在特定的Range bin的FMCW信号的相位变化。
   Δ ϕ b = 4 π λ Δ R \Delta \phi_b=\frac{4\pi}{\lambda} \Delta R Δϕb=λ4πΔR
   式中, Δ ϕ b \Delta \phi_b Δϕb 为相位变化, Δ R \Delta R ΔR为心脏或胸腔引起的位移变化。

  2 FMCW 雷达基础原理

  在这里插入图片描述
  通过相位的变化去计算心跳、呼吸的频率,将发射信号以及混频后的中频信号系写为了复数形式,主要关注其相位的变化。


  3 信号测量

  在这里插入图片描述

  • 对于单个目标,心跳信号可看作一个同时具有频率和相位的正弦信号 b ( t ) b(t) b(t)
  • 为测量小幅度的振动,需要得到目标其Range bin里的相位变化 Δ ϕ b \Delta \phi_b Δϕb
  • 通过目标距离bin里对 b ( t ) b(t) b(t)信号做FFT,可得到其目标相位;
  • 假设目标距离为 m m m,进行FFT变换,提取距离为 m m m R a n g e b i n Range bin Rangebin处的振动信号,
  • 假设我们进行了FFT,并且对象位于 R a n g e b i n Range bin Rangebin为m处,则可以通过在nTs时间内连续提取Range bin为 m处的相位来获取振动信号 x ( t ) x(t) x(t),其中n是chirp的索引,Ts是连续测量的时间。

  4 波形配置

  在这里插入图片描述

  • 每个Chirp进行100次ADC采样,每个Chirp的持续时间为50 μ s \mu s μs,IF采样频率为2MHz;
  • 每帧发射两个Chirp,每帧的周期为50 m s ms ms
  • 目前仅使用单发单收的天线布局;
  • 生命体征波形沿“慢时间轴”采样,因此生命体征采样率等于系统的帧率;(即每一帧内,仅采一次样,通过连续的N帧得到心率、呼吸的相位变化)

  5 算法流程

  在这里插入图片描述

  1. Range FFT :对ADC数据执行快速傅立叶变换(FFT)以获取Range曲线;
  2. Range bin tracking:通过雷达的与人体的大致位置关系,可以确定目标的距离范围,通过在该范围内搜索最大值,获取目标对应的Range bin;
  3. Extract Phase:提取目标Range bin 处的相位;
   ① ② ③ 三个阶段循环,帧周期是50ms,即每一个帧周期内提取一次目标的相位,若目标与距离的径向距离发生变化,则需要根据Range bin tracking算法得出此时的Rang bin ,然后提取相位,循环发射N帧,即可得到目标的相位随帧数的取值变化,也可看作目标相位与时间的关系,记做振动信号 x ( t ) x(t) x(t)

  1. Phase Unwrapping:相位解缠绕,由于相位值在 [ − π , π ] [-π,π] [ππ]之间,而我们需要展开以获取实际的位移曲线。 因此每当连续值之间的相位差大于/小于±π时,通过从相位中减去2π来执行相位展开;
  2. Phase Difference :通过减去连续的相位值,对展开的相位执行相位差运算。 这有助于增强心跳信号并消除任何相位漂移;
  3. Bandpass Filtering 依据心跳和呼吸频率的不同,利用带通滤波器滤波将相位值进行滤波以进行区分。
  4. Spectral Estimation范围估计,对相位信号做FFT,依据峰值大小及其谐波特征,获取N个Frame时间内对应的呼吸频率。
  5. Decision判断,记录一段时间内的呼吸频率,根据不同的置信度指标判断此时的呼吸频率,并输出呼吸频率随时间变化的关系。
  6. 在对相位进行滤波后,此处的目的是减少人身体的相对位置移动而对心率测量造成的影响。(因为心率的测量是基于心脏收缩和舒张的微小运动产生的距离差,而引起的相位变化,依据微多普勒原理,当人的身体出现大幅摆动时,将会对其准确性造成影响)此处通过将样本进行分割,设置阈值去判断是否符合心率的变化范围,并选取稳定装态下的数据进行下一步的估计。
  7. 此处的方法与求呼吸频率类似,最终获得生命体征信号。

  6 基于AWR 1642的应用实现

  基于TI的AWR 1642 Demo板,经过建立工程、刷写、GUI等步骤即可实现其功能,GUI界面如下所示。在这里插入图片描述

  在这里插入图片描述


  上述参考TI的官方指南《 TI mmWave Labs —— Driver Vital Signs》,如有需要,可私信。

  展开全文
  qq_39764867 2020-09-25 20:15:42
 • 新人上手TI IWR1443——mmWave生命体征实验 一.前言 本人第一次写博文,如有纰漏请大家谅解! 由于这个板子的资料相对较少,我在完成生命体征实验的时候也掉了不少头发。在这里纪录一下完成实验的过程 ...

  一.前言

  本人第一次写博文,如有纰漏请大家谅解!

  由于这个板子的资料相对较少,我在完成生命体征实验的时候也掉了不少头发。在这里纪录一下完成实验的过程

  官方教程视频:https://edu.21ic.com/video/2264
  (这个视频有些年代,已经不适配现在的一些版本,我是在视频的基础上进行的)
  ps:视频中的印度老哥说话咖喱味很浓~~

  二.软件要求

  官方提供了云端版的下列软件,但是不建议使用,因为很卡。所以还是下载下来吧。
  以下所有软件我是按默认安装位置安装,且勾选了所有下载的组件

  1.mmWave SDK

  下载软件:这里
  我是windows系统的所以我选择Windows,其他系统的请选择对应系统名进行下载。安装过程就不说了,常规的一顿操作就行。
  在这里插入图片描述

  2.Code Composer Studio(CCS)

  下载软件:这里

  3.UniFlash

  下载软件:这里
  我在下载UniFalsh的时候6.0.0版本下不了,于是我就下了5.3.1
  在这里插入图片描述

  4.MATLAB runtime

  !!注意这里下的不是MATLAB,而是MATLAB runtime,两个软件是不一样的
  由于后面操作中要求的是9.2 版本的所以选择 R2017a (9.2)
  下载软件:这里
  在这里插入图片描述

  三 .开整

  首先要在CCS中从TI官方文档中下载本次实验的工程文件。(前面说过了由于视频是之前的,所以操作界面难免会有所不同。我当时也迷了路。)
  打开CCS,鼠标移至“View”—>“Resource Explorer”
  打开后会显示TI Resource Explorer ,照图上依次点开文件夹
  —>mmWave Sensors
  —>Industrial Toolbox-4.2.1
  —>Labs
  —>Vital Signs
  —>14xx-Vital Signs
  —>CCS Project
  单机CCS Project后在右上角点击 import,点击后会提示下载,点installer,整个过程,因为网络问题会有些慢。喝喝茶什么的等一下。
  在这里插入图片描述

  在这里插入图片描述

  下载好后会在Project Explorer里看到多了个文件
  在这里插入图片描述

  如果没有看到Project Exploer这一栏,在View–>Project Exploer找到
  在这里插入图片描述

  下面我就没有像官方视频那样编译生成文件,自己编译的到最后在板子上跑不出效果。最后经高人指点,直接用刚刚在TI Resource Explorer下好的CCS project里有自带的 .bin文件。下面就来演示一下。

  如果你从一开始安装软件部分都是默认位置的话那么找到:C盘->ti->mmwave_industrial_toolbox_4_2_1->labs->vital_signs->14xx_vital_signs->pjt->Prebuilt_binaries下找到xwr14xx_vitalSigns_lab_mss

  在这里插入图片描述

  三.烧写

  找到.bin文件后我们就可以开始烧写了。
  照官方视频里将跳线帽插好,这里的跳线帽为101。(“1”表示插上跳线帽,“0”表示不插)
  在这里插入图片描述

  打开我们之前下好的UniFlash 5.3.1在这里插入图片描述

  照下图选择
  在这里插入图片描述
  后点击start
  在这里插入图片描述

  下面需要选择刚刚我们找到的.bin文件,只在Meta Image 2/MSS处加载.bin文件。其他为空
  在这里插入图片描述

  选好后点击左边菜单的setting & utilities,填入相应的串口号在这里插入图片描述
  串口号在设备管理器中->端口(COM和LPT)记住名字为XDS110 Class Application/User UART(COM X)中X的数字
  然后填在UNIFlash的COM Port中(如果设备管理器中没有找到,请尝试安装一下XDS110驱动。一般在安装mmWave SDK的时候会一并安装)
  在这里插入图片描述
  填好后通过左侧菜单栏回到Program页面,点击Load Image,等进度条满后且Consloe栏中没有报错烧写成功了。
  在这里插入图片描述

  如果遇到一直卡在Opening COM port COM13…,且Console里停在Cortex_R4_0:Set break signal。
  请检查跳线帽是否插好,如已插好,那么板子断电重新开一次UinFlash软件,再尝试烧写
  在这里插入图片描述

  四.运行GUI

  !!!烧写完后将跳线帽改为001!!!
  定位到:C盘->ti->mmwave_industrial_toolbox_4_2_1->labs->vital_signs->14xx_vital_signs->gui。找到vitalSignsDemo_GUI.exe图标是MATLAB的图标
  在这里插入图片描述点击vitalSignsDemo_GUI.exe。会弹出黑框,稍微等一下会弹出Demo
  在这里插入图片描述

  点击Settings ,在弹出的窗口输入两个串口号,点击确定后再点击Start
  在这里插入图片描述
  而后回到黑框会看到在运行了
  在这里插入图片描述

  不过多久Demo界面就会有波形和数值的变动,这时候实验就成功了(如果不能运行,请检查跳线帽是否拔去)
  在这里插入图片描述

  五.后记

  本人第一次写教程博客,不知流程是否讲解清楚,如有问题请在下面留言。

  展开全文
  lowbob 2020-04-22 11:44:01
 • 31.48MB weixin_42160645 2021-05-16 05:19:10
 • 2.24MB qq_39764867 2020-10-08 22:21:06
 • -- $Header: /devl/xcs/repo/env/Databases/CAEInterfaces/vhdsclibs/data/simprims/simprim/VITAL/X_MULT18X18.vhd,v 1.3 2010/01/14 19:43:23 fphillip Exp $ --------------------------------------------------
  -- $Header: /devl/xcs/repo/env/Databases/CAEInterfaces/vhdsclibs/data/simprims/simprim/VITAL/X_MULT18X18.vhd,v 1.3 2010/01/14 19:43:23 fphillip Exp $
  -------------------------------------------------------------------------------
  -- Copyright (c) 1995/2004 Xilinx, Inc.
  -- All Right Reserved.
  -------------------------------------------------------------------------------
  --  ____ ____
  -- /  /\/  /
  -- /___/ \ /  Vendor : Xilinx
  -- \  \  \/   Version : 11.1
  -- \  \     Description : Xilinx Timing Simulation Library Component
  -- /  /         18X18 Signed Multiplier
  -- /___/  /\   Filename : X_MULT18X18.vhd
  -- \  \ / \  Timestamp : Thu Apr 8 10:57:10 PDT 2004
  -- \___\/\___\
  --
  -- Revision:
  --  03/23/04 - Initial version.
  
  ----- CELL X_MULT18X18 -----
  
  library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
  
  library VITAL2000;
  use VITAL2000.Vital_Primitives.all;
  use VITAL2000.Vital_Timing.all;
  
  library simprim;
  use simprim.VPACKAGE.all;
  
  entity X_MULT18X18 is
   generic (
    Xon  : boolean := true;
    MsgOn : boolean := true;
    LOC      : string := "UNPLACED";
  
    tipd_A : VitalDelayArrayType01 (17 downto 0 ) := (others => (0 ps, 0 ps));
    tipd_B : VitalDelayArrayType01 (17 downto 0 ) := (others => (0 ps, 0 ps));
  
    tpd_A_P   :   VitalDelayArrayType01 (647 downto 0) := (others => (0 ps, 0 ps));
    tpd_B_P   :   VitalDelayArrayType01 (647 downto 0 ) := (others => (0 ps, 0 ps))
    );
   port (
    P      : out std_logic_vector (35 downto 0);
    A      : in std_logic_vector (17 downto 0);
    B      : in std_logic_vector (17 downto 0)
    );
   attribute VITAL_LEVEL0 of
    X_MULT18X18 :   entity is true;
  
  end X_MULT18X18;
  
  architecture X_MULT18X18_V of X_MULT18X18 is
  
   function INT_TO_SLV(ARG : integer; SIZE : integer) return std_logic_vector is
    variable result    : std_logic_vector (SIZE-1 downto 0);
    variable temp     : integer := ARG;
  
   begin
    temp     := ARG;
    for i in 0 to SIZE-1 loop
     if (temp mod 2) = 1 then
      result(i) := '1';
     else
      result(i) := '0';
     end if;
  
     if temp > 0 then
      temp := temp /2 ;
     elsif (temp > integer'low) then
      temp := (temp-1) / 2;
     else
      temp := temp / 2;
     end if;
    end loop;
    return result;
   end;
  
   function COMPLEMENT(ARG : std_logic_vector ) return std_logic_vector is
    variable RESULT    : std_logic_vector (ARG'left downto 0);
    variable found1    : std_ulogic := '0';
   begin
  
    for i in 0 to ARG'left loop
     if (found1 = '0') then
      RESULT(i) := ARG(i);
      if (ARG(i) = '1' ) then
       found1 := '1';
      end if;
     else
      RESULT(i) := not ARG(i);
     end if;
    end loop;
    return result;
   end;
  
   function VECPLUS(A, B : std_logic_vector ) return std_logic_vector is
    variable carry   : std_ulogic;
    variable BV, sum  : std_logic_vector(A'left downto 0);
   begin
  
    if (A(A'left) = 'X' or B(B'left) = 'X') then
     sum  := (others => 'X');
     return(sum);
    end if;
    carry  := '0';
    BV    := B;
    for i in 0 to A'left loop
     sum(i) := A(i) xor BV(i) xor carry;
     carry := (A(i) and BV(i)) or
          (A(i) and carry) or
          (carry and BV(i));
    end loop;
    return sum;
   end;
  
   signal A_ipd : std_logic_vector(17 downto 0) := (others => '0' );
   signal B_ipd : std_logic_vector(17 downto 0) := (others => '0' );
  
   signal Q_zd : std_logic_vector( A_ipd'length+B_ipd'length-1 downto 0);
  
   attribute VITAL_LEVEL0 of
    X_MULT18X18_V : architecture is true;
  
  begin
   WireDelay : block
   begin
    A_DELAY : for i in 17 downto 0 generate
     VitalWireDelay ( A_ipd(i), A(i), tipd_A(i));
    end generate A_DELAY;
  
    B_DELAY : for i in 17 downto 0 generate
     VitalWireDelay ( B_ipd(i), B(i), tipd_B(i));
    end generate B_DELAY;
   end block;
  
  -- A_ipd(35 downto 18) <= A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17) & A(17);
  -- B_ipd(35 downto 18) <= B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17) & B(17);
  
   VITALBehaviour         : process (A_ipd, B_ipd)
    variable O1_zd, O2_zd, O3_zd : std_logic_vector( A_ipd'length+B_ipd'length-1 downto 0);
    variable IA, IB1, Ib2    : integer ;
    variable sign        : std_ulogic := '0';
    variable A_i         : std_logic_vector(A_ipd'left downto 0);
    variable B_i         : std_logic_vector(B_ipd'left downto 0);
   begin
  
    if (A_ipd(A'left) = 'X' or B_ipd(B'left) = 'X') then
     O3_zd := (others => 'X');
    else
     if (A_ipd(A'left) = '1' ) then
      A_i := complement(A_ipd);
     else
      A_i := A_ipd;
     end if;
  
     if (B_ipd(B'left) = '1') then
      B_i := complement(B_ipd);
     else
      B_i := B_ipd;
     end if;
  
     IA  := SLV_TO_INT(A_i);
     IB1  := SLV_TO_INT(B_i (17 downto 9));
     IB2  := SLV_TO_INT(B_i (8 downto 0));
     O1_zd := INT_TO_SLV((IA * IB1), A'length+B'length);
  
     for j in 0 to 8 loop
      O1_zd(A'length+B'length-1 downto 0) := O1_zd(A'length+B'length-2 downto 0) & '0';
     end loop;
  
     O2_zd := INT_TO_SLV((IA * IB2), A'length+B'length);
     O3_zd := VECPLUS(O1_zd, O2_zd);
     sign := A_ipd(A'left) xor B_ipd(B'left);
  
     if (sign = '1' ) then
      Q_zd <= complement(O3_zd);
     elsif(sign = '0') then
      Q_zd <= O3_zd;
     end if;
    end if;
   end process VITALBehaviour;
  
   VITALPathDelay     : process (Q_zd)
    variable P_zd     : std_logic_vector( A_ipd'length+B_ipd'length-1 downto 0);
    variable P_GlitchData : VitalGlitchDataArrayType (35 downto 0);
   begin
    P_zd := Q_zd;
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(35),
       GlitchData	=> P_GlitchData(35),
       OutSignalName	=> "P(35)",
       OutTemp	=> P_zd(35),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 0)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 0)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(34),
       GlitchData	=> P_GlitchData(34),
       OutSignalName	=> "P(34)",
       OutTemp	=> P_zd(34),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 1)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 1)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(33),
       GlitchData	=> P_GlitchData(33),
       OutSignalName	=> "P(33)",
       OutTemp	=> P_zd(33),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 2)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 2)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(32),
       GlitchData	=> P_GlitchData(32),
       OutSignalName	=> "P(32)",
       OutTemp	=> P_zd(32),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 3)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 3)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(31),
       GlitchData	=> P_GlitchData(31),
       OutSignalName	=> "P(31)",
       OutTemp	=> P_zd(31),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 4)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 4)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(30),
       GlitchData	=> P_GlitchData(30),
       OutSignalName	=> "P(30)",
       OutTemp	=> P_zd(30),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 5)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 5)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(29),
       GlitchData	=> P_GlitchData(29),
       OutSignalName	=> "P(29)",
       OutTemp	=> P_zd(29),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 6)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 6)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(28),
       GlitchData	=> P_GlitchData(28),
       OutSignalName	=> "P(28)",
       OutTemp	=> P_zd(28),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 7)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 7)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(27),
       GlitchData	=> P_GlitchData(27),
       OutSignalName	=> "P(27)",
       OutTemp	=> P_zd(27),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 8)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 8)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(26),
       GlitchData	=> P_GlitchData(26),
       OutSignalName	=> "P(26)",
       OutTemp	=> P_zd(26),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 9)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 9)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(25),
       GlitchData	=> P_GlitchData(25),
       OutSignalName	=> "P(25)",
       OutTemp	=> P_zd(25),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 10)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 10)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(24),
       GlitchData	=> P_GlitchData(24),
       OutSignalName	=> "P(24)",
       OutTemp	=> P_zd(24),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 11)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 11)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(23),
       GlitchData	=> P_GlitchData(23),
       OutSignalName	=> "P(23)",
       OutTemp	=> P_zd(23),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 12)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 12)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(22),
       GlitchData	=> P_GlitchData(22),
       OutSignalName	=> "P(22)",
       OutTemp	=> P_zd(22),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 13)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 13)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(21),
       GlitchData	=> P_GlitchData(21),
       OutSignalName	=> "P(21)",
       OutTemp	=> P_zd(21),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 14)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 14)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(20),
       GlitchData	=> P_GlitchData(20),
       OutSignalName	=> "P(20)",
       OutTemp	=> P_zd(20),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 15)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 15)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(19),
       GlitchData	=> P_GlitchData(19),
       OutSignalName	=> "P(19)",
       OutTemp	=> P_zd(19),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 16)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 16)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(18),
       GlitchData	=> P_GlitchData(18),
       OutSignalName	=> "P(18)",
       OutTemp	=> P_zd(18),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 17)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 17)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(17),
       GlitchData	=> P_GlitchData(17),
       OutSignalName	=> "P(17)",
       OutTemp	=> P_zd(17),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(17)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*0), true),
  			1 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*1), true),
  			2 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*2), true),
  			3 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*3), true),
  			4 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*4), true),
  			5 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*5), true),
  			6 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*6), true),
  			7 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*7), true),
  			8 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*8), true),
  			9 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*9), true),
  			10 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*10), true),
  			11 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*11), true),
  			12 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*12), true),
  			13 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*13), true),
  			14 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*14), true),
  			15 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*15), true),
  			16 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*16), true),
  			17 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 18)- 36*17), true),
  			18 => (B_ipd(17)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*0), true),
  			19 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*1), true),
  			20 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*2), true),
  			21 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*3), true),
  			22 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*4), true),
  			23 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*5), true),
  			24 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*6), true),
  			25 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*7), true),
  			26 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*8), true),
  			27 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*9), true),
  			28 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*10), true),
  			29 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*11), true),
  			30 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*12), true),
  			31 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*13), true),
  			32 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*14), true),
  			33 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*15), true),
  			34 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*16), true),
  			35 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 18)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(16),
       GlitchData	=> P_GlitchData(16),
       OutSignalName	=> "P(16)",
       OutTemp	=> P_zd(16),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(16)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*1), true),
  			1 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*2), true),
  			2 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*3), true),
  			3 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*4), true),
  			4 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*5), true),
  			5 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*6), true),
  			6 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*7), true),
  			7 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*8), true),
  			8 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*9), true),
  			9 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*10), true),
  			10 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*11), true),
  			11 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*12), true),
  			12 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*13), true),
  			13 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*14), true),
  			14 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*15), true),
  			15 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*16), true),
  			16 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 19)- 36*17), true),
  			17 => (B_ipd(16)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*1), true),
  			18 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*2), true),
  			19 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*3), true),
  			20 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*4), true),
  			21 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*5), true),
  			22 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*6), true),
  			23 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*7), true),
  			24 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*8), true),
  			25 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*9), true),
  			26 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*10), true),
  			27 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*11), true),
  			28 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*12), true),
  			29 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*13), true),
  			30 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*14), true),
  			31 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*15), true),
  			32 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*16), true),
  			33 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 19)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(15),
       GlitchData	=> P_GlitchData(15),
       OutSignalName	=> "P(15)",
       OutTemp	=> P_zd(15),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(15)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*2), true),
  			1 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*3), true),
  			2 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*4), true),
  			3 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*5), true),
  			4 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*6), true),
  			5 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*7), true),
  			6 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*8), true),
  			7 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*9), true),
  			8 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*10), true),
  			9 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*11), true),
  			10 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*12), true),
  			11 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*13), true),
  			12 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*14), true),
  			13 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*15), true),
  			14 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*16), true),
  			15 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 20)- 36*17), true),
  			16 => (B_ipd(15)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*2), true),
  			17 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*3), true),
  			18 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*4), true),
  			19 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*5), true),
  			20 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*6), true),
  			21 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*7), true),
  			22 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*8), true),
  			23 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*9), true),
  			24 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*10), true),
  			25 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*11), true),
  			26 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*12), true),
  			27 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*13), true),
  			28 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*14), true),
  			29 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*15), true),
  			30 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*16), true),
  			31 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 20)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(14),
       GlitchData	=> P_GlitchData(14),
       OutSignalName	=> "P(14)",
       OutTemp	=> P_zd(14),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(14)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*3), true),
  			1 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*4), true),
  			2 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*5), true),
  			3 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*6), true),
  			4 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*7), true),
  			5 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*8), true),
  			6 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*9), true),
  			7 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*10), true),
  			8 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*11), true),
  			9 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*12), true),
  			10 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*13), true),
  			11 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*14), true),
  			12 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*15), true),
  			13 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*16), true),
  			14 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 21)- 36*17), true),
  			15 => (B_ipd(14)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*3), true),
  			16 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*4), true),
  			17 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*5), true),
  			18 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*6), true),
  			19 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*7), true),
  			20 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*8), true),
  			21 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*9), true),
  			22 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*10), true),
  			23 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*11), true),
  			24 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*12), true),
  			25 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*13), true),
  			26 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*14), true),
  			27 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*15), true),
  			28 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*16), true),
  			29 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 21)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(13),
       GlitchData	=> P_GlitchData(13),
       OutSignalName	=> "P(13)",
       OutTemp	=> P_zd(13),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(13)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*4), true),
  			1 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*5), true),
  			2 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*6), true),
  			3 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*7), true),
  			4 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*8), true),
  			5 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*9), true),
  			6 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*10), true),
  			7 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*11), true),
  			8 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*12), true),
  			9 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*13), true),
  			10 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*14), true),
  			11 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*15), true),
  			12 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*16), true),
  			13 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 22)- 36*17), true),
  			14 => (B_ipd(13)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*4), true),
  			15 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*5), true),
  			16 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*6), true),
  			17 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*7), true),
  			18 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*8), true),
  			19 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*9), true),
  			20 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*10), true),
  			21 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*11), true),
  			22 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*12), true),
  			23 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*13), true),
  			24 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*14), true),
  			25 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*15), true),
  			26 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*16), true),
  			27 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 22)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(12),
       GlitchData	=> P_GlitchData(12),
       OutSignalName	=> "P(12)",
       OutTemp	=> P_zd(12),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(12)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*5), true),
  			1 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*6), true),
  			2 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*7), true),
  			3 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*8), true),
  			4 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*9), true),
  			5 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*10), true),
  			6 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*11), true),
  			7 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*12), true),
  			8 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*13), true),
  			9 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*14), true),
  			10 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*15), true),
  			11 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*16), true),
  			12 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 23)- 36*17), true),
  			13 => (B_ipd(12)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*5), true),
  			14 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*6), true),
  			15 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*7), true),
  			16 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*8), true),
  			17 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*9), true),
  			18 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*10), true),
  			19 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*11), true),
  			20 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*12), true),
  			21 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*13), true),
  			22 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*14), true),
  			23 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*15), true),
  			24 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*16), true),
  			25 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 23)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(11),
       GlitchData	=> P_GlitchData(11),
       OutSignalName	=> "P(11)",
       OutTemp	=> P_zd(11),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(11)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*6), true),
  			1 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*7), true),
  			2 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*8), true),
  			3 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*9), true),
  			4 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*10), true),
  			5 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*11), true),
  			6 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*12), true),
  			7 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*13), true),
  			8 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*14), true),
  			9 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*15), true),
  			10 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*16), true),
  			11 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 24)- 36*17), true),
  			12 => (B_ipd(11)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*6), true),
  			13 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*7), true),
  			14 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*8), true),
  			15 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*9), true),
  			16 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*10), true),
  			17 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*11), true),
  			18 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*12), true),
  			19 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*13), true),
  			20 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*14), true),
  			21 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*15), true),
  			22 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*16), true),
  			23 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 24)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(10),
       GlitchData	=> P_GlitchData(10),
       OutSignalName	=> "P(10)",
       OutTemp	=> P_zd(10),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(10)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*7), true),
  			1 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*8), true),
  			2 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*9), true),
  			3 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*10), true),
  			4 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*11), true),
  			5 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*12), true),
  			6 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*13), true),
  			7 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*14), true),
  			8 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*15), true),
  			9 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*16), true),
  			10 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 25)- 36*17), true),
  			11 => (B_ipd(10)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*7), true),
  			12 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*8), true),
  			13 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*9), true),
  			14 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*10), true),
  			15 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*11), true),
  			16 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*12), true),
  			17 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*13), true),
  			18 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*14), true),
  			19 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*15), true),
  			20 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*16), true),
  			21 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 25)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(9),
       GlitchData	=> P_GlitchData(9),
       OutSignalName	=> "P(9)",
       OutTemp	=> P_zd(9),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(9)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*8), true),
  			1 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*9), true),
  			2 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*10), true),
  			3 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*11), true),
  			4 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*12), true),
  			5 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*13), true),
  			6 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*14), true),
  			7 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*15), true),
  			8 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*16), true),
  			9 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 26)- 36*17), true),
  			10 => (B_ipd(9)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*8), true),
  			11 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*9), true),
  			12 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*10), true),
  			13 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*11), true),
  			14 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*12), true),
  			15 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*13), true),
  			16 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*14), true),
  			17 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*15), true),
  			18 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*16), true),
  			19 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 26)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(8),
       GlitchData	=> P_GlitchData(8),
       OutSignalName	=> "P(8)",
       OutTemp	=> P_zd(8),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(8)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*9), true),
  			1 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*10), true),
  			2 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*11), true),
  			3 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*12), true),
  			4 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*13), true),
  			5 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*14), true),
  			6 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*15), true),
  			7 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*16), true),
  			8 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 27)- 36*17), true),
  			9 => (B_ipd(8)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*9), true),
  			10 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*10), true),
  			11 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*11), true),
  			12 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*12), true),
  			13 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*13), true),
  			14 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*14), true),
  			15 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*15), true),
  			16 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*16), true),
  			17 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 27)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(7),
       GlitchData	=> P_GlitchData(7),
       OutSignalName	=> "P(7)",
       OutTemp	=> P_zd(7),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(7)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*10), true),
  			1 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*11), true),
  			2 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*12), true),
  			3 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*13), true),
  			4 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*14), true),
  			5 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*15), true),
  			6 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*16), true),
  			7 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 28)- 36*17), true),
  			8 => (B_ipd(7)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*10), true),
  			9 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*11), true),
  			10 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*12), true),
  			11 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*13), true),
  			12 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*14), true),
  			13 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*15), true),
  			14 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*16), true),
  			15 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 28)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(6),
       GlitchData	=> P_GlitchData(6),
       OutSignalName	=> "P(6)",
       OutTemp	=> P_zd(6),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(6)'last_event, tpd_A_P((647 - 29)- 36*11), true),
  			1 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 29)- 36*12), true),
  			2 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 29)- 36*13), true),
  			3 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 29)- 36*14), true),
  			4 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 29)- 36*15), true),
  			5 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 29)- 36*16), true),
  			6 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 29)- 36*17), true),
  			7 => (B_ipd(6)'last_event, tpd_B_P((647 - 29)- 36*11), true),
  			8 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 29)- 36*12), true),
  			9 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 29)- 36*13), true),
  			10 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 29)- 36*14), true),
  			11 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 29)- 36*15), true),
  			12 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 29)- 36*16), true),
  			13 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 29)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(5),
       GlitchData	=> P_GlitchData(5),
       OutSignalName	=> "P(5)",
       OutTemp	=> P_zd(5),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(5)'last_event, tpd_A_P((647 - 30)- 36*12), true),
  			1 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 30)- 36*13), true),
  			2 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 30)- 36*14), true),
  			3 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 30)- 36*15), true),
  			4 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 30)- 36*16), true),
  			5 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 30)- 36*17), true),
  			6 => (B_ipd(5)'last_event, tpd_B_P((647 - 30)- 36*12), true),
  			7 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 30)- 36*13), true),
  			8 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 30)- 36*14), true),
  			9 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 30)- 36*15), true),
  			10 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 30)- 36*16), true),
  			11 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 30)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(4),
       GlitchData	=> P_GlitchData(4),
       OutSignalName	=> "P(4)",
       OutTemp	=> P_zd(4),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(4)'last_event, tpd_A_P((647 - 31)- 36*13), true),
  			1 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 31)- 36*14), true),
  			2 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 31)- 36*15), true),
  			3 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 31)- 36*16), true),
  			4 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 31)- 36*17), true),
  			5 => (B_ipd(4)'last_event, tpd_B_P((647 - 31)- 36*13), true),
  			6 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 31)- 36*14), true),
  			7 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 31)- 36*15), true),
  			8 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 31)- 36*16), true),
  			9 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 31)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(3),
       GlitchData	=> P_GlitchData(3),
       OutSignalName	=> "P(3)",
       OutTemp	=> P_zd(3),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(3)'last_event, tpd_A_P((647 - 32)- 36*14), true),
  			1 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 32)- 36*15), true),
  			2 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 32)- 36*16), true),
  			3 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 32)- 36*17), true),
  			4 => (B_ipd(3)'last_event, tpd_B_P((647 - 32)- 36*14), true),
  			5 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 32)- 36*15), true),
  			6 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 32)- 36*16), true),
  			7 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 32)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(2),
       GlitchData	=> P_GlitchData(2),
       OutSignalName	=> "P(2)",
       OutTemp	=> P_zd(2),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(2)'last_event, tpd_A_P((647 - 33)- 36*15), true),
  			1 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 33)- 36*16), true),
  			2 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 33)- 36*17), true),
  			3 => (B_ipd(2)'last_event, tpd_B_P((647 - 33)- 36*15), true),
  			4 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 33)- 36*16), true),
  			5 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 33)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(1),
       GlitchData	=> P_GlitchData(1),
       OutSignalName	=> "P(1)",
       OutTemp	=> P_zd(1),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(1)'last_event, tpd_A_P((647 - 34)- 36*16), true),
  			1 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 34)- 36*17), true),
  			2 => (B_ipd(1)'last_event, tpd_B_P((647 - 34)- 36*16), true),
  			3 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 34)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
      VitalPathDelay01 (
       OutSignal	=> P(0),
       GlitchData	=> P_GlitchData(0),
       OutSignalName	=> "P(0)",
       OutTemp	=> P_zd(0),
       Paths		=> (
  			0 => (A_ipd(0)'last_event, tpd_A_P((647 - 35)- 36*17), true),
  			1 => (B_ipd(0)'last_event, tpd_B_P((647 - 35)- 36*17), true)),
       Mode		=> VitalTransport,
       Xon		=> Xon,
       MsgOn		=> MsgOn,
       MsgSeverity	=> warning);
  
    
   end process VITALPathDelay;
  end X_MULT18X18_V ;
  

  展开全文
  u013110207 2014-06-06 07:28:51
 • Understanding a specific cause and effect is vital in business and personal relationships. Do you ever wonder why some people seem to always have deeper insights -- it's because they work harder to ...

  When I was studying Philosophy at Berkeley, a friend told me that she could tell who was going to be rich and who was not. Fascinating, I thought. But when I asked how, she refused to answer and only said that I would figure it out. So after 20 years of thinking about it, I finally discovered the secret.

  Have you thought about what foreshadows who will become truly rich? It’s remarkable how clear the one sign really is when you think about it.

  “There are many types of rich — and I am talking about both external and internal rewards. Being rich is about having an abundance of what matters to you most.”

  Money and happiness, although complex, are linked says economist Justin Wolfers. Obviously, there are many ways to measure wealth — whether it’s having a $250,000+ salary, volunteering the most time at the local animal shelter, or having the most playtime with your children. Whatever you value, you are rich if you have an abundance of it.

  I have been thinking about this a lot as the CEO of a rapidly growing company. We are adding tons of great people to Aha! (product roadmap software for product managers) and I want the team to enjoy what they do and be rewarded.

  So, here is what I believe predicts who will be rich.

  The one sign you will be rich is that you work harder than everyone else.

  Whether your riches are measured in friendships, fitness, talent, or money, those who have an abundance, get it by working harder to secure it.

  There is often a backlash against working hard to secure wealth — some may call you a workaholic or a perfectionist. Some may despise your inability to set "work/life" boundaries. And others may still wonder when you will take a "real" vacation. But there is no other way to be great and fully rewarded.

  “Don’t let the skeptics fool you, winners just work harder than others think is possible (or want to themselves).”

  But it’s not a winner-take-all equation — we all want different kinds of wealth. But those who do work harder are rewarded proportionally and realize these additional benefits:

  Mastery
  Working harder than your peers brings the natural benefit of making you an expert in that field. Outliers author Malcolm Gladwell asserts that it takes 10,000 hours of practice to achieve mastery in a field. That’s almost 5 years of 40-hour weeks. I actually think it takes longer, much longer. Regardless, those who work harder, do get to mastery faster.

  Insight
  In the midst of big efforts you will start to recognize patterns that others don’t. Understanding a specific cause and effect is vital in business and personal relationships. Do you ever wonder why some people seem to always have deeper insights -- it's because they work harder to see the facts and what's possible.

  Fresh
  To be great means that you must continually improve. Hard work unlocks new efficiencies and strategies in your routines. Those extra hours of focus bring freshness to life as you work to be better at what you do. 

  Being rich is not for everyone — it requires a special motivation because true excellence is hard to obtain. It also requires a certain freedom — which, if you are reading this you likely have.

  If you outwork the others around you, you will realize a depth and richness that most will never know. Regardless of whether you want to be the next under 40 year-old billionaire, or whether you want to create a lasting marriage that others dream of — it all starts with enduring effort.

  So, my friend was right. It’s easy to tell who will be rich. It’s not those who sit back and wait for a big break. It’s those who are constantly moving towards what is most valuable to them and work harder than anyone else to get there.

  Are you giving your max effort?

  转载于:https://www.cnblogs.com/zhenan2014/p/4183840.html

  展开全文
  dianjingling9493 2019-09-30 07:06:23
 • cuikang1212 2013-06-14 14:39:22
 • qq_1654200709 2017-06-24 12:49:42
 • qq_33313532 2020-04-14 16:54:10
 • qq_33597838 2021-06-26 10:44:32
 • Sophia_11 2021-04-02 17:55:31
 • weixin_29811891 2021-07-22 04:40:29
 • weixin_39653948 2020-08-20 18:57:40
 • i042416 2019-05-14 14:11:12
 • i042416 2019-05-13 22:39:26
 • wujianing_110117 2020-04-03 11:35:51
 • JNingWei 2017-06-28 20:54:54
 • liukuan73 2018-01-09 16:00:25
 • gshengod 2015-07-09 15:42:08
 • jj58903702 2020-01-08 16:20:56
 • HorkyChen 2012-07-25 23:34:24
 • sun7545526 2012-11-13 23:01:14
 • hali52013 2020-08-13 17:27:24
 • hitaowei 2017-04-27 17:49:29
 • johnsuna 2007-07-27 16:23:00

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 954
精华内容 381
关键字:

signvital