Win2003 Server磁盘镜像卷之管理篇

【内容导航】
                                               
                                               
                                                                                                       

 •                                                                                                                                                                                        
 • 第1页:将镜像卷分成两个卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第2页:从镜像卷中删除镜像
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第3页:重新连接磁盘并修复镜像卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第4页:用另一磁盘上新镜像替换故障镜像
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                       
                                                                                               
                                                                                               
                                       
                               
                                                                                               
                               
                                                
    在前一篇文章《Win2003 Server镜像卷揭密之创建篇》中我们介绍了如何在Windows Server 2003系统中创建RAID 1镜像卷的方法,本文就要接着向大家介绍如何在这一系统中管理所创建的镜像卷。Windows Server 2003系统中的镜像磁盘卷的管理主要包括以下几下几个方面。
一、将镜像卷分成两个卷
    因为镜像卷毕竟只是使用了一半的磁盘空间,当磁盘空间较紧,不想使用镜像卷时,我们可以中断原来所创建的镜像卷,把镜像卷分成两个独立的卷。具体方法也有“Windows界面”和“命令行”两种方式。下面分别介绍。
    1. Windows界面方式
    第1步,进入“磁盘管理”界面,在要中断镜像副本之一的镜像卷上单击右键,然后选择“中断镜像卷”选项,此时系统会弹出如下图所示的提示框。
  

    第2步,单击“是(Y)”按钮,系统即自动中断镜像。此时原来组成镜像卷的两个卷副本就会成为两个单独的简单卷。这些卷不再具备容错能力。您单击选择的用于中断镜像卷的卷副本仍然保留驱动器号或装入点,同时将下一个可用的驱动器号指派给其他卷。如下图所示。


    2. 命令行方式
    第1步,进入命令提示符状态,键入:diskpart命令。
    第2步,在DISKPART提示符下,键入:list volume命令,记下镜像卷的卷号。
    第3步,在DISKPART提示符下,键入:select volume n命令,选择要中断为两个独立卷的镜像卷。
    第4步,在DISKPART提示符下,键入:detail volume命令,记下要中断为两个独立卷的镜像卷的磁盘号。
    第5步,在DISKPART提示符下,键入:break disk n命令,中断镜像。仅适用于动态磁盘。将镜像卷分为两个简单卷。这些卷不再具备容错能力。磁盘号为 n 的磁盘将接收到焦点,以便您可以为其指派驱动器号。如果指定的磁盘是系统或启动卷,则该命令无效。另一个磁盘将保留驱动器号以及任何属于镜像卷的装入点。
                                [page]
                                                                                               
                               
                                       
                                                【内容导航】
                                               
                                               
                                                                                                       

 •                                                                                                                                                                                        
 • 第1页:将镜像卷分成两个卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第2页:从镜像卷中删除镜像
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第3页:重新连接磁盘并修复镜像卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第4页:用另一磁盘上新镜像替换故障镜像
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                       
                                                                                               
                                                                                               
                                       
                               
                                                                                               
                               
                                                
二、从镜像卷中删除镜像
    “删除镜像卷“与前面介绍的“中断镜像”有些类似,但不完全一样。中断只是中断两个磁盘卷的镜像关系,而此处的删除镜像卷而是针对某一镜像卷进行的,其他镜像卷不同时删除,但因不再有镜像磁盘,所以不镜像也不能成功。本管理任务具体方法也有“Windows界面”和“命令行”两种方式。下面分别介绍。
    1. Windows界面方式
    第1步,在“磁盘管理”界面选择要删除的镜像卷,单击右键,然后选择“删除镜像”选项,弹出如下图所示对话框。在这个对话框中要求选择删除镜像卷所在磁盘。
  

    第2步,选择好磁盘后,单击“删除镜像”按钮,系统会再次提示用户,要求用户确认。删除镜像后的磁盘管理视图如下图所示。这里删除中原来磁盘0上的磁盘符为“D”的镜像卷,而磁盘1上的D镜像的盘符卷仍然为“D”,其中的数据也不受影响。

    【警告】一旦从镜像卷中删除镜像,被删除的镜像就变为未分配空间,而且剩余镜像变成不再具备容错能力的简单卷。已删除镜像中的所有数据都将被删除。
    2. 命令行方式
    第1步,进入命令提示符状态,键入:diskpart命令。
    第2步,在DISKPART提示符下,键入:list volume命令,记下镜像卷的卷号。
    第3步,在DISKPART提示符下,键入:select volume n命令。
    第4步,在DISKPART提示符下,键入:detail volume命令,记下指定要删除和转换到可用空间的一半镜像卷的磁盘编号。
    第5步,在DISKPART提示符下,键入:break disk n [nokeep]命令。此命令中的“break disk n”命令仅适用于动态磁盘。将镜像卷分为两个简单卷。这些卷不再具备容错能力。磁盘号为n的磁盘将接收到焦点,以便您可以为其指派驱动器号。
    如果指定的磁盘是系统或启动卷,则该命令无效。另一个磁盘将保留驱动器号以及任何属于镜像卷的装入点。Nokeep参数指定只保留一个镜像卷,另一个简单卷将删除并转化为可用空间。两卷都不接收焦点。
[page]
                                                                                               
                               
                                       
                                                【内容导航】
                                               
                                               
                                                                                                       

 •                                                                                                                                                                                        
 • 第1页:将镜像卷分成两个卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第2页:从镜像卷中删除镜像
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第3页:重新连接磁盘并修复镜像卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第4页:用另一磁盘上新镜像替换故障镜像
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                       
                                                                                               
                                                                                               
                                       
                               
                                                                                               
                               
                                                
三、重新连接磁盘并修复镜像卷
    如果包含部分镜像卷的磁盘已经断开连接,现要重新使用这些镜像卷,则可尝试重新连接并激活磁盘。也有“Windows界面”和“命令行”两种方式。下面分别介绍。
    1. Windows界面
    首先,请确保要重新连接的物理磁盘已经打开、插入并连到计算机上。如有必要,请打开或重新连接物理磁盘。
    具体方法很简单,只需进入“磁盘管理”界面,在“丢失”或“脱机”的磁盘上单击右键,然后选择“重新激活磁盘”选项即可。如果磁盘没有返回到“联机”状态,或者如果卷没有返回到“良好”状态,请参阅下节的“用另一磁盘上的新镜像替换出现故障的镜像”介绍。
    2. 命令行方式
    第1步,进入命令提示符状态,键入:diskpart命令。
    第2步,在DISKPART提示符下,键入:list disk命令,记下处于“脱机”状态的磁盘的编号。
    第3步,在DISKPART提示符下,键入:select disk n命令,选择处于“脱机”状态的磁盘。
    第4步,在DISKPART提示符下,键入:online命令,使脱机磁盘或带有焦点的卷处于联机状态。
[page]
                                                                                               
                               
                                       
                                                【内容导航】
                                               
                                               
                                                                                                       

 •                                                                                                                                                                                        
 • 第1页:将镜像卷分成两个卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第2页:从镜像卷中删除镜像
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第3页:重新连接磁盘并修复镜像卷
                                                                                                                                                                                                                                                         
 • 第4页:用另一磁盘上新镜像替换故障镜像
                                                                                                                                                                                                                                         

                                                       
                                                                                               
                                                                                               
                                       
                               
                                                                                               
                               
                                                
四、用另一磁盘上的新镜像替换出现故障的镜像
    如果包含部分镜像卷的磁盘丢失并且该卷没有返回到“良好”状态,则应当用另一个磁盘上的新镜像替换出现故障的镜像。也有“Windows界面”和“命令行”两种方式。下面分别介绍。
    1. Windows界面
    第1步,在“磁盘管理”界面“丢失”或“脱机”磁盘上的镜像上单击右键,然后选择“删除镜像”选项。然后按本文第二点的“从镜像卷中删除镜像”介绍的方法进行。
    第2步,在要重新镜像的卷上(不是已删除的卷)单击右键,然后选择“添加镜像”选项,会出现如下图所示对话框。选择了磁盘后单击“添加镜像”按钮后系统即自动把原来已删除的镜像重新激活。


    【注意】安装新磁盘之前,请中断镜像,然后查看系统日志以确定磁盘或磁盘控制器是否出现故障。如果出现故障的镜像位于有故障的控制器上,则在有故障的控制器上安装新的磁盘并不能解决问题。
    要替换镜像卷中的卷,必须有一个未分配空间至少与要修复的区域一样大的动态磁盘。如果没有具有足够未分配空间的动态磁盘,将无法使用“添加镜像”命令。(要确认是否有足够空间,请右键单击该磁盘,再单击“属性”,然后检查“未分配空间”的大小。这一大小可能比图形或列表视图中的略小。)
    如果要替换镜像系统卷中的某个磁盘,则替换磁盘一定要与原磁盘相同。否则,如果磁盘的几何结构不同或系统卷位于磁盘不同的偏移量上,就会出现启动故障。应始终通过尝试从每个卷启动操作系统来测试您的配置,以确保在其中一个磁盘发生故障时操作系统确实能够启动。
    2. 命令行方式
    第1步,进入命令提示符状态,键入:diskpart命令。
    第2步,在DISKPART提示符下,键入:list volume命令,记下镜像卷的卷号。
    第3步,在DISKPART提示符下,键入:select volume n命令。
    第4步,在DISKPART提示符下,键入:detail volume命令,记下指定要删除和转换到可用空间的一半镜像卷的磁盘编号。
    第5步,在DISKPART提示符下,键入:break disk n [nokeep]命令,中断镜像。
    第6步,在DISKPART提示符下,键入:select volume n命令,选择包含要镜像的卷的卷。
    第7步,在DISKPART提示符下,键入:list disk命令,记下要在其上镜像卷的动态磁盘的磁盘号。
    第8步,在DISKPART提示符下,键入:add disk n命令,添加新的磁盘到镜像中。