Linux下复制粘贴快捷键


1. 在控制台下: 

          1.1、鼠标选中要复制的文本,按鼠标中键,即为复制 

 

                          或者 

 

          1.2、复制命令:Ctrl + Insert  组合键  或  用鼠标选中即是复制。 

 

              粘贴命令:Shift + Insert  组合键  或  单击鼠标滚轮即为粘贴。 


2. 在终端下: 

 

          复制命令:Ctrl + Shift + C  组合键. 

 

          粘贴命令:Ctrl + Shift + V  组合键. 


3. vim或命令行下:

        鼠标左键选中即为复制, 按下中键(鼠标滚轮)即为粘贴。


在命令行里,鼠标左键复制,按着左键开始选你想要复制的内容(背景是黑的,字是白的,灰色的框就是你选中的内容),然后再把左键松开,放到其他地方,点右键,松开,这样就粘贴好了。