精华内容
下载资源
问答
 • 多线程下载技术

  2016-03-13 14:06:00
  2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> ...

  133718_n9zf_2656003.png


  135651_atto_2656003.png

  下面代码中的返回码是206,不是200.因为是断点,所以返回码不一样。


  140637_ctfv_2656003.png

  转载于:https://my.oschina.net/dreamerspace/blog/636568

  展开全文
 • 多线程下载技术

  2010-01-19 20:26:00
  要用8个下载线程。 第一步:将namelock.avi文件分成8个子模块。这里要注意的地方是我所说的分成8个字模块,并不是把文件的内容分别存放到8个不同的缓冲区里。而是生成8个不同的文件偏移量。很时候程序员为了...

  现在有个namelock.avi文件需要下载。文件的大小为:364544字节。要用8个下载线程。 第一步:将namelock.avi文件分成8个子模块。这里要注意的地方是我所说的分成8个字模块,并不是把文件的内容分别存放到8个不同的缓冲区里。而是生成8个不同的文件偏移量。很多时候程序员为了偷懒往往容易一次性将文件读入内存,这样带来的后果是不堪设想的。一个比较理想的方法是这样的。

  bool DealFile(string fileName)  

  {

  FILE *file;

  DWORD fileSize ,pos;

  int readLen ;  //MAX_BUFFER_LEN 在头文件里定义,这里能够保证数据不丢失,也不至于内存逸出

  char *buffer = new char[MAX_BUFFER_LEN];

  file = fopen(fileName.c_str(),"r+b");

   if(file == NULL) return false;

  fseek(file,0,2);

  fileSize = ftell(file); //取得文件的大小

  fseek(file,0,0);

  do{

  readLen = fread(buffer,sizeof(char),MAX_BUFFER_LEN,file);

  if(readLen > 0)

  {

  pos += readLen;

  //对读取的文件做处理

  }

  }while(pos < fileSize); //循环读取文件

   delete[] buffer;

  fclose(file); //释放资源

  return true;

  }


   8个线程下载文件时,都要对内容文件和配置文件进行读写。这样如果没有处理好,很有可能会造成访问文件失败,我定义了一个全局变量FileLocked,如果FileLocked=true说明文件正在被某个线程访问。所以使用Sleep(10)睡眠等待。当某个线程进入读写文件时必须设置FileLocked = true;访问文件完毕必须将FileLocked = false;这样就能很好的控制各个线程对文件的访问了。(对临界资源的访问有API提供了很多很好的解决方法,请查阅)。
   8个下载线程同时下载文件时,完成部分下载是随机的。那么怎么样把随机的文件数据按照偏移量正确的写入文件呢?我是这样实现的,当要下载文件namelock.avi时,首先查找文件namelock.avi.san配置文件是否存在。如果存在,说明上次已经下载过部分该文件,就可以断点续传了。如果没有找到该文件,那么生成和该文件的大小一样大的文件,文件里所有的数据都为0,(可以使用函数memset(buffer,10000,''0''))和一个配置文件。然后利用fseek函数将数据正确的覆盖原先的0;接下来要介绍一写配置文件的格式了。很简单,配置文件的内容主要包括:文件在本地保存的绝对路径、文件的大小、线程的个数、已经下载的文件大小,各个线程的任务(在原始文件起始位置和结束位置,中间使用''-''分开);如:

  D:mmnamelock.avi    //文件保存在这里 

  364544 //文件大小

  5 //有5个线程在下载

  0 //已经下载了0字节

  0-72908 //线程1的下载任务

  72908-145816 //线程2的下载任务

  145816-218724 //线程3的下载任务

  218724-291632 //线程4的下载任务

  291632-364544 //线程5的下载任务


  以上是开始下载时的各个线程的任务分配。

  D:mmnamelock.avi

  364544

  5

  113868

  72908-72908

  113868-145816

  145816-218724

  218724-291632

  291632-364544

  以上是某一时刻各个线程的任务分配情况。
   各个线程任务分配是这样实现的。在开始下载时,文件平均分成若干块进行下载。如第一个线程一开始的任务是从文件的0位置开始下载一直到72908位置处。线程1每次下载一块数据后就要调整任务,如第一次下载了20800字节的数据,那么线程1的任务将改为:20800-72908。如此下去,直到任务为72908-72908时表示线程1完成了当前的下载任务。此时,线程1就分析各个线程的任务,找出任务最为繁忙的一个线程:如线程3:14816-218724。那么线程1就自动去调整任务,拿50%的任务来再次下载。周而复始直到各个线程都完成任务。不过这里有一点需要注意:为了避免重复下载部分数据,在调整任务的时候,起始的文件便移量必须加上接受缓冲器的字节数,因为如前面所举的列子来看。线程1和线程3在平衡负载的时候,线程正在下载数据,如果所剩的数据比接受缓冲器的大小还小,线程1和线程3的部分下载数据将会重复。
   在调整任务和分析任务的时候,会发现一个问题。就是读取文件数据太过频繁。于是我用了一个数据结构。在下载文件的过程中始终打开配置文件,这样速度提高了很多。在文件下载完毕后关闭文件。数据结构如下:

  typedef struct FromToImpl{

  DWORD from; //任务起始位置

  DWORD to; //任务结束位置

  }m_fromTo;

  typedef struct InfroImpl{

  String fileLoad; //文件保存位置

  DWORD fileSize; //文件大小

  int threadCnt; //下载线程数

  DWORD alreadyDownloadCnt; //已经下载的文件大小

  FromToImpl *fromToImpl; //各个线程的任务描述

  }m_inforImpl;

  展开全文
 • Java多线程下载技术实现

  千次阅读 2019-01-03 13:49:37
  多线程下载技术,简单的说就是把要下载的文件分成几块,由不同的线程来负责每一块数据的下载任务。 技术要点 RandomAccessFile: Java中用来实现随机访问文件的类 http Range请求头 具体思路 1、文件分块。 文件分块...

  多线程下载
  多线程下载技术,简单的说就是把要下载的文件分成几块,由不同的线程来负责每一块数据的下载任务。

  技术要点
  RandomAccessFile:
  Java中用来实现随机访问文件的类
  http Range请求头
  具体思路
  1、文件分块。 文件分块大小(blockSize)= (文件大小 +线程数 - 1 )/ 线程数 ;
  2、确定每一个线程所要下载的 文件的起始和结束位置。
  现假设为每个线程分别编号:0,1, 2,3;则
  第一个线程负责的下载位置是: 0*blockSize - (0+1)blockSize -1,
  第二个线程负责的下载位置是: 1
  blockSize - (1+1)blockSize -1,
  以此类推第i个线程负责的下载位置是:i
  blockSize - (i+1)blockSize -1;
  即线程(编号为id)下载开始位置 start = id
  block;
  即线程(编号为id)下载结束位置 end = (id+1)*block -1;
  3、设置http 请求头, conn.setRequestProperty(“Range”, “bytes=” + start + “-” + end);

  代码实现
  一个简单的Java多线程下载代码如下:

  package com.ricky.java.test.download;import java.io.File;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.RandomAccessFile;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;public class Downloader {
    private URL url;  // 目标地址
    private File file; // 本地文件
    private static final int THREAD_AMOUNT = 8;         // 线程数
    private static final String DOWNLOAD_DIR_PATH = "D:/Download";   // 下载目录
    private int threadLen;                   // 每个线程下载多少public Downloader(String address, String filename) throws IOException {   // 通过构造函数传入下载地址
      url = new URL(address);
      File dir = new File(DOWNLOAD_DIR_PATH);
      if(!dir.exists()){
        dir.mkdirs();
      }
      file = new File(dir, filename);
    }public void download() throws IOException {
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      conn.setConnectTimeout(5000);int totalLen = conn.getContentLength();               // 获取文件长度
      threadLen = (totalLen + THREAD_AMOUNT - 1) / THREAD_AMOUNT;     // 计算每个线程要下载的长度
  ​
      System.out.println("totalLen="+totalLen+",threadLen:"+threadLen);
  ​
      RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(file, "rws");      // 在本地创建一个和服务端大小相同的文件
      raf.setLength(totalLen);                      // 设置文件的大小
      raf.close();for (int i = 0; i < THREAD_AMOUNT; i++)               // 开启3条线程, 每个线程下载一部分数据到本地文件中
        new DownloadThread(i).start();
    }private class DownloadThread extends Thread {
      private int id;
      public DownloadThread(int id) {
        this.id = id;
      }
      public void run() {
        int start = id * threadLen;           // 起始位置
        int end = id * threadLen + threadLen - 1;    // 结束位置
        System.out.println("线程" + id + ": " + start + "-" + end);try {
          HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
          conn.setConnectTimeout(5000);
          conn.setRequestProperty("Range", "bytes=" + start + "-" + end);   // 设置当前线程下载的范围
  ​
          InputStream in = conn.getInputStream();
          RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(file, "rws");
          raf.seek(start);      // 设置保存数据的位置byte[] buffer = new byte[1024];
          int len;
          while ((len = in.read(buffer)) != -1)
            raf.write(buffer, 0, len);
          raf.close();
  ​
          System.out.println("线程" + id + "下载完毕");
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }public static void main(String[] args) throws IOException {
  ​
      String address = "http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.9/16621/QQ7.9.exe";
      new Downloader(address, "QQ7.9.exe").download();//   String address = "http://api.t.dianping.com/n/api.xml?cityId=2";
  //   new Downloader(address, "2.xml").download();
    }
  }
  

  封装多线程下载
  文件下载是一个常用的模块,我们可以对其封装一下,方便以后调用。涉及到的开发技术如下:

  JDK 1.7
  Eclipse Juno
  Maven 3
  HttpClient 4.3.6
  工程目录结构如下所示:

  
  com.ricky.common.java.download.FileDownloader
  
  package com.ricky.common.java.download;import org.apache.log4j.Logger;import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;/**
   * Java 文件多线程下载
   * @author Ricky Fung
   *
   */
  public class FileDownloader {protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");private volatile static FileDownloader fileDownloader;private FileDownloaderEngine downloaderEngine;private FileDownloaderConfiguration configuration;public static FileDownloader getInstance(){if(fileDownloader==null){
        synchronized (FileDownloader.class) {
          if(fileDownloader==null){
            fileDownloader = new FileDownloader();
          }
        }
      }return fileDownloader;
    }protected FileDownloader(){
    }public synchronized void init(FileDownloaderConfiguration configuration){
      if (configuration == null) {
        throw new IllegalArgumentException("FileDownloader configuration can not be initialized with null");
      }
      if (this.configuration == null) {
        mLogger.info("init FileDownloader");
        downloaderEngine = new FileDownloaderEngine(configuration);
        this.configuration = configuration;
      }else{
        mLogger.warn("Try to initialize FileDownloader which had already been initialized before.");
      }}public boolean download(String url, String filename){return downloaderEngine.download(url, filename);
    }public boolean isInited() {
      return configuration != null;
    }public void destroy() {
      if(downloaderEngine!=null){
        downloaderEngine.close();
        downloaderEngine = null;
      }
    }
  }
  com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration
  
  package com.ricky.common.java.download.config;import java.io.File;public class FileDownloaderConfiguration {
    private final int connectTimeout;
    private final int socketTimeout;
    private final int maxRetryCount;
    private final int coreThreadNum; 
    private final long requestBytesSize;
    private final File downloadDestinationDir;private FileDownloaderConfiguration(Builder builder) { 
      this.connectTimeout = builder.connectTimeout; 
      this.socketTimeout = builder.socketTimeout; 
      this.maxRetryCount = builder.maxRetryCount; 
      this.coreThreadNum = builder.coreThreadNum; 
      this.requestBytesSize = builder.requestBytesSize;
      this.downloadDestinationDir = builder.downloadDestinationDir; 
    }public int getConnectTimeout() {
      return connectTimeout;
    }
    public int getSocketTimeout() {
      return socketTimeout;
    }
    public int getMaxRetryCount() {
      return maxRetryCount;
    }
    public int getCoreThreadNum() {
      return coreThreadNum;
    }
    public long getRequestBytesSize() {
      return requestBytesSize;
    }
    public File getDownloadDestinationDir() {
      return downloadDestinationDir;
    }public static FileDownloaderConfiguration.Builder custom() { 
      return new Builder(); 
    }public static class Builder { 
      private int connectTimeout; 
      private int socketTimeout; 
      private int maxRetryCount; 
      private int coreThreadNum; 
      private long requestBytesSize; 
      private File downloadDestinationDir;public Builder connectTimeout(int connectTimeout) { 
        this.connectTimeout = connectTimeout; 
        return this; 
      } 
      public Builder socketTimeout(int socketTimeout) { 
        this.socketTimeout = socketTimeout; 
        return this;
      } 
      public Builder coreThreadNum(int coreThreadNum) { 
        this.coreThreadNum = coreThreadNum; 
        return this; 
      } 
      public Builder maxRetryCount(int maxRetryCount) { 
        this.maxRetryCount = maxRetryCount; 
        return this; 
      } 
      public Builder requestBytesSize(long requestBytesSize) { 
        this.requestBytesSize = requestBytesSize; 
        return this; 
      } 
      public Builder downloadDestinationDir(File downloadDestinationDir) { 
        this.downloadDestinationDir = downloadDestinationDir; 
        return this; 
      }public FileDownloaderConfiguration build() {initDefaultValue(this);return new FileDownloaderConfiguration(this); 
      }private void initDefaultValue(Builder builder) {if(builder.connectTimeout<1){ 
          builder.connectTimeout = 6*1000; 
        }if(builder.socketTimeout<1){ 
          builder.socketTimeout = 6*1000; 
        }
        if(builder.maxRetryCount<1){
          builder.maxRetryCount = 1; 
        } 
        if(builder.coreThreadNum<1){ 
          builder.coreThreadNum = 3; 
        }
        if(builder.requestBytesSize<1){ 
          builder.requestBytesSize = 1024*128; 
        }
        if(builder.downloadDestinationDir==null){ 
          builder.downloadDestinationDir = new File("./"); 
        }
      } 
    } 
  }
  com.ricky.common.java.download.FileDownloaderEngine
  
  package com.ricky.common.java.download;import java.io.File;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.io.RandomAccessFile;
  import java.util.BitSet;
  import java.util.concurrent.CountDownLatch;
  import java.util.concurrent.ExecutorService;
  import java.util.concurrent.Executors;import org.apache.log4j.Logger;import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;
  import com.ricky.common.java.download.job.DownloadWorker;
  import com.ricky.common.java.download.job.Worker.DownloadListener;public class FileDownloaderEngine {protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");private FileDownloaderConfiguration configuration;private ExecutorService pool;private HttpRequestImpl httpRequestImpl;private File downloadDestinationDir;private int coreThreadNum;public FileDownloaderEngine(FileDownloaderConfiguration configuration){this.configuration = configuration;this.coreThreadNum = configuration.getCoreThreadNum();
      this.httpRequestImpl = new HttpRequestImpl(this.configuration);
      this.pool = Executors.newFixedThreadPool(this.configuration.getCoreThreadNum());this.downloadDestinationDir = this.configuration.getDownloadDestinationDir();
      if(!this.downloadDestinationDir.exists()){
        this.downloadDestinationDir.mkdirs();
      }
    }public boolean download(String url, String filename){long start_time = System.currentTimeMillis();
      mLogger.info("开始下载,url:"+url+",filename:"+filename);long total_file_len = httpRequestImpl.getFileSize(url);           // 获取文件长度if(total_file_len<1){
        mLogger.warn("获取文件大小失败,url:"+url+",filename:"+filename);
        return false;
      }final BitSet downloadIndicatorBitSet = new BitSet(coreThreadNum);  //标记每个线程下载是否成功
  ​
      File file = null;
      try {
  ​
        file = new File(downloadDestinationDir, filename);
  ​
        RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(file, "rws");      // 在本地创建一个和服务端大小相同的文件
        raf.setLength(total_file_len);                     // 设置文件的大小
        raf.close();
  ​
        mLogger.info("create new file:"+file);} catch (FileNotFoundException e) {
        mLogger.error("create new file error", e);
      } catch (IOException e) {
        mLogger.error("create new file error", e);
      }if(file==null || !file.exists()){
        mLogger.warn("创建文件失败,url:"+url+",filename:"+filename);
        return false;
      }long thread_download_len = (total_file_len + coreThreadNum - 1) / coreThreadNum;      // 计算每个线程要下载的长度
  ​
      mLogger.info("filename:"+filename+",total_file_len="+total_file_len+",coreThreadNum:"+coreThreadNum+",thread_download_len:"+thread_download_len);
  ​
      CountDownLatch latch = new CountDownLatch(coreThreadNum);//两个工人的协作 for (int i = 0; i < coreThreadNum; i++){
  ​
        DownloadWorker worker = new DownloadWorker(i, url, thread_download_len, file, httpRequestImpl, latch);
        worker.addListener(new DownloadListener() {@Override
          public void notify(int thread_id, String url, long start, long end,
              boolean result, String msg) {
  ​
            mLogger.info("thread_id:"+thread_id+" download result:"+result+",url->"+url);modifyState(downloadIndicatorBitSet, thread_id);
          }
        });
  ​
        pool.execute(worker);
      }try {
        latch.await();
      } catch (InterruptedException e) {
        mLogger.error("CountDownLatch Interrupt", e);
      }
  ​
      mLogger.info("下载结束,url:"+url+",耗时:"+((System.currentTimeMillis()-start_time)/1000)+"(s)");return downloadIndicatorBitSet.cardinality()==coreThreadNum;
    }private synchronized void modifyState(BitSet bitSet, int index){
      bitSet.set(index);
    }/**释放资源*/
    public void close(){if(httpRequestImpl!=null){
        httpRequestImpl.close();
        httpRequestImpl = null;
      }
      if(pool!=null){
        pool.shutdown();
        pool = null;
      }}}
  com.ricky.common.java.download.job.DownloadWorker
  
  package com.ricky.common.java.download.job;import java.io.File;
  import java.util.concurrent.CountDownLatch;import org.apache.log4j.Logger;import com.ricky.common.java.download.HttpRequestImpl;
  import com.ricky.common.java.download.RetryFailedException;public class DownloadWorker extends Worker {protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");private int id;
    private String url;
    private File file;
    private long thread_download_len;private CountDownLatch latch;private HttpRequestImpl httpRequestImpl;public DownloadWorker(int id, String url, long thread_download_len, File file, HttpRequestImpl httpRequestImpl, CountDownLatch latch) {
      this.id = id;
      this.url = url;
      this.thread_download_len = thread_download_len;
      this.file = file;
      this.httpRequestImpl = httpRequestImpl;
      this.latch = latch;
    }@Override
    public void run() {long start = id * thread_download_len;           // 起始位置
      long end = id * thread_download_len + thread_download_len - 1;   // 结束位置
  ​
      mLogger.info("线程:" + id +" 开始下载 url:"+url+ ",range:" + start + "-" + end);boolean result = false;
      try {
        httpRequestImpl.downloadPartFile(id, url, file, start, end);
        result = true;
        mLogger.info("线程:" + id + " 下载 "+url+ " range[" + start + "-" + end+"] 成功");} catch (RetryFailedException e) {
        mLogger.error("线程:" + id +" 重试出错", e);
      }catch (Exception e) {
        mLogger.error("线程:" + id +" 下载出错", e);
      }if(listener!=null){
        mLogger.info("notify FileDownloaderEngine download result");
        listener.notify(id, url, start, end, result, "");
      }
  ​
      latch.countDown();
    }}
  com.ricky.common.java.download.job.Worker
  
  package com.ricky.common.java.download.job;public abstract class Worker implements Runnable {protected DownloadListener listener;public void addListener(DownloadListener listener){
      this.listener = listener;
    }public interface DownloadListener{public void notify(int thread_id, String url, long start, long end, boolean result, String msg);
    }
  }
  com.ricky.common.java.download.HttpRequestImpl
  
  package com.ricky.common.java.download;import java.io.File;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.RandomAccessFile;import org.apache.commons.io.IOUtils;
  import org.apache.http.HttpEntity;
  import org.apache.http.HttpStatus;
  import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
  import org.apache.http.client.config.RequestConfig;
  import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
  import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
  import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
  import org.apache.log4j.Logger;import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;
  import com.ricky.common.java.http.HttpClientManager;public class HttpRequestImpl {protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");private int connectTimeout; 
    private int socketTimeout; 
    private int maxRetryCount; 
    private long requestBytesSize;private CloseableHttpClient httpclient = HttpClientManager.getHttpClient();public HttpRequestImpl(FileDownloaderConfiguration configuration){
      connectTimeout = configuration.getConnectTimeout();
      socketTimeout = configuration.getSocketTimeout();
      maxRetryCount = configuration.getMaxRetryCount();
      requestBytesSize = configuration.getRequestBytesSize();
    }public void downloadPartFile(int id, String url, File file, long start, long end){
  ​
      RandomAccessFile raf = null;
      try {
        raf = new RandomAccessFile(file, "rws");
      } catch (FileNotFoundException e) {
        mLogger.error("file not found:"+file, e);
        throw new IllegalArgumentException(e);
      }int retry = 0;
      long pos = start;
      while(pos<end){long end_index = pos + requestBytesSize;
        if(end_index>end){
          end_index = end;
        }boolean success = false;
        try {
          success = requestByRange(url, raf, pos, end_index);
        } catch (ClientProtocolException e) {
          mLogger.error("download error,start:"+pos+",end:"+end_index, e);
        }catch (IOException e) {
          mLogger.error("download error,start:"+pos+",end:"+end_index, e);
        }catch (Exception e) {
          mLogger.error("download error,start:"+pos+",end:"+end_index, e);
        }//     mLogger.info("线程:" + id +",download url:"+url+",range:"+ pos + "-" + end_index+",success="+success );if(success){
          pos += requestBytesSize;
          retry = 0;
        }else{
          if(retry < maxRetryCount){
            retry++;
            mLogger.warn("线程:" + id +",url:"+url+",range:"+pos+","+end_index+" 下载失败,重试"+retry+"次");
          }else{
            mLogger.warn("线程:" + id +",url:"+url+",range:"+pos+","+end_index+" 下载失败,放弃重试!");
            throw new RetryFailedException("超过最大重试次数");
          }
        }
      }}private boolean requestByRange(String url, RandomAccessFile raf, long start, long end) throws ClientProtocolException, IOException {
  ​
      HttpGet httpget = new HttpGet(url);
      httpget.setHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36");
      httpget.setHeader("Range", "bytes=" + start + "-" + end);
  ​
      RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom()
          .setConnectTimeout(connectTimeout)
          .setSocketTimeout(socketTimeout)
          .build();
  ​
      httpget.setConfig(requestConfig);
  ​
      CloseableHttpResponse response = null;
      try {
        response = httpclient.execute(httpget);int code = response.getStatusLine().getStatusCode();if(code==HttpStatus.SC_OK || code== HttpStatus.SC_PARTIAL_CONTENT){
  ​
          HttpEntity entity = response.getEntity();if (entity != null) {
  ​
            InputStream in = entity.getContent();
            raf.seek(start);// 设置保存数据的位置byte[] buffer = new byte[1024];
            int len;
            while ((len = in.read(buffer)) != -1){
              raf.write(buffer, 0, len);
            }return true;
          }else{
            mLogger.warn("response entity is null,url:"+url);
          }
        }else{
          mLogger.warn("response error, code="+code+",url:"+url);
        }
      }finally {
        IOUtils.closeQuietly(response);
      }return false;
    }public long getFileSize(String url){int retry = 0;
      long filesize = 0;
      while(retry<maxRetryCount){
        try {
          filesize = getContentLength(url);
        } catch (Exception e) {
          mLogger.error("get File Size error", e);
        }if(filesize>0){
          break;
        }else{
          retry++;
          mLogger.warn("get File Size failed,retry:"+retry);
        }
      }return filesize;
    }private long getContentLength(String url) throws ClientProtocolException, IOException{
  ​
      HttpGet httpget = new HttpGet(url);
      httpget.setHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36");
  ​
      RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom()
          .setConnectTimeout(connectTimeout)
          .setSocketTimeout(socketTimeout)
          .build();
  ​
      httpget.setConfig(requestConfig);
  ​
      CloseableHttpResponse response = null;
      try {
        response = httpclient.execute(httpget);int code = response.getStatusLine().getStatusCode();if(code==HttpStatus.SC_OK){
  ​
          HttpEntity entity = response.getEntity();if (entity != null) {
            return entity.getContentLength();
          }
        }else{
          mLogger.warn("response code="+code);
        }}finally {
        IOUtils.closeQuietly(response);
      }return -1;
    }public void close(){if(httpclient!=null){
        try {
          httpclient.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        httpclient = null;
      }
    }
  }
  

  最后是客户端调用代码

  package com.ricky.common.java;import java.io.File;import com.ricky.common.java.download.FileDownloader;
  import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;public class FileDownloaderTest {public static void main(String[] args) {
  ​
      FileDownloader fileDownloader = FileDownloader.getInstance();
      FileDownloaderConfiguration configuration = FileDownloaderConfiguration
          .custom()
          .coreThreadNum(5)
          .downloadDestinationDir(new File("D:/Download"))
          .build();
      fileDownloader.init(configuration);
  ​
      String url = "http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.9/16621/QQ7.9.exe";;
      String filename = "QQ7.9.exe";boolean result = fileDownloader.download(url, filename);
  ​
      System.out.println("download result:"+result);
  ​
      fileDownloader.destroy();  //close it when you not need
    }
  }
  

  源代码
  https://github.com/TiFG/FileDownloader

  来源: http://blog.csdn.net/top_code/article/details/50477486

  展开全文
 • Java 多线程下载技术实现

  千次阅读 2016-01-07 16:54:47
  多线程下载多线程下载技术,简单的说就是把要下载的文件分成几块,由不同的线程来负责每一块数据的下载任务。技术要点 RandomAccessFile: Java中用来实现随机访问文件的类 http Range请求头 具体思路1、文件分块。...

  多线程下载

  多线程下载技术,简单的说就是把要下载的文件分成几块,由不同的线程来负责每一块数据的下载任务。

  技术要点

  • RandomAccessFile
   Java中用来实现随机访问文件的类
  • http Range请求头

  具体思路

  1、文件分块。 文件分块大小(blockSize)= (文件大小 +线程数 - 1 )/ 线程数 ;
  2、确定每一个线程所要下载的 文件的起始和结束位置。
  现假设为每个线程分别编号:0,1, 2,3;则
  第一个线程负责的下载位置是: 0*blockSize - (0+1)*blockSize -1,
  第二个线程负责的下载位置是: 1*blockSize - (1+1)*blockSize -1,
  以此类推第i个线程负责的下载位置是:i*blockSize - (i+1)*blockSize -1;
  即线程(编号为id)下载开始位置 start = id*block;
  即线程(编号为id)下载结束位置 end = (id+1)*block -1;
  3、设置http 请求头, conn.setRequestProperty(“Range”, “bytes=” + start + “-” + end);

  代码实现

  一个简单的Java多线程下载代码如下:

  package com.ricky.java.test.download;
  
  import java.io.File;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.RandomAccessFile;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;
  
  public class Downloader {
    private URL url;  // 目标地址
    private File file; // 本地文件
    private static final int THREAD_AMOUNT = 8;         // 线程数
    private static final String DOWNLOAD_DIR_PATH = "D:/Download";   // 下载目录
    private int threadLen;                   // 每个线程下载多少
  
    public Downloader(String address, String filename) throws IOException {   // 通过构造函数传入下载地址
      url = new URL(address);
      File dir = new File(DOWNLOAD_DIR_PATH);
      if(!dir.exists()){
        dir.mkdirs();
      }
      file = new File(dir, filename);
    }
  
    public void download() throws IOException {
      HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      conn.setConnectTimeout(5000);
  
      int totalLen = conn.getContentLength();               // 获取文件长度
      threadLen = (totalLen + THREAD_AMOUNT - 1) / THREAD_AMOUNT;     // 计算每个线程要下载的长度
  
      System.out.println("totalLen="+totalLen+",threadLen:"+threadLen);
  
      RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(file, "rws");      // 在本地创建一个和服务端大小相同的文件
      raf.setLength(totalLen);                      // 设置文件的大小
      raf.close();
  
      for (int i = 0; i < THREAD_AMOUNT; i++)               // 开启3条线程, 每个线程下载一部分数据到本地文件中
        new DownloadThread(i).start();
    }
  
    private class DownloadThread extends Thread {
      private int id;
      public DownloadThread(int id) {
        this.id = id;
      }
      public void run() {
        int start = id * threadLen;           // 起始位置
        int end = id * threadLen + threadLen - 1;    // 结束位置
        System.out.println("线程" + id + ": " + start + "-" + end);
  
        try {
          HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
          conn.setConnectTimeout(5000);
          conn.setRequestProperty("Range", "bytes=" + start + "-" + end);   // 设置当前线程下载的范围
  
          InputStream in = conn.getInputStream();
          RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(file, "rws");
          raf.seek(start);      // 设置保存数据的位置
  
          byte[] buffer = new byte[1024];
          int len;
          while ((len = in.read(buffer)) != -1)
            raf.write(buffer, 0, len);
          raf.close();
  
          System.out.println("线程" + id + "下载完毕");
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    }
  
    public static void main(String[] args) throws IOException {
  
      String address = "http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.9/16621/QQ7.9.exe";
      new Downloader(address, "QQ7.9.exe").download();
  
  //   String address = "http://api.t.dianping.com/n/api.xml?cityId=2";
  //   new Downloader(address, "2.xml").download();
    }
  }
  
  

  封装多线程下载

  文件下载是一个常用的模块,我们可以对其封装一下,方便以后调用。涉及到的开发技术如下:

  • JDK 1.7
  • Eclipse Juno
  • Maven 3
  • HttpClient 4.3.6

  工程目录结构如下所示:
  这里写图片描述

  com.ricky.common.java.download.FileDownloader

  package com.ricky.common.java.download;
  
  import org.apache.log4j.Logger;
  
  import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;
  
  /**
   * Java 文件多线程下载
   * @author Ricky Fung
   *
   */
  public class FileDownloader {
  
    protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");
  
    private volatile static FileDownloader fileDownloader;
  
    private FileDownloaderEngine downloaderEngine;
  
    private FileDownloaderConfiguration configuration;
  
    public static FileDownloader getInstance(){
  
      if(fileDownloader==null){
        synchronized (FileDownloader.class) {
          if(fileDownloader==null){
            fileDownloader = new FileDownloader();
          }
        }
      }
  
      return fileDownloader;
    }
  
    protected FileDownloader(){
    }
  
    public synchronized void init(FileDownloaderConfiguration configuration){
      if (configuration == null) {
        throw new IllegalArgumentException("FileDownloader configuration can not be initialized with null");
      }
      if (this.configuration == null) {
        mLogger.info("init FileDownloader");
        downloaderEngine = new FileDownloaderEngine(configuration);
        this.configuration = configuration;
      }else{
        mLogger.warn("Try to initialize FileDownloader which had already been initialized before.");
      }
  
    }
  
    public boolean download(String url, String filename){
  
      return downloaderEngine.download(url, filename);
    }
  
    public boolean isInited() {
      return configuration != null;
    }
  
    public void destroy() {
      if(downloaderEngine!=null){
        downloaderEngine.close();
        downloaderEngine = null;
      }
    }
  }
  

  com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration

  package com.ricky.common.java.download.config;
  
  import java.io.File;
  
  public class FileDownloaderConfiguration {
    private final int connectTimeout;
    private final int socketTimeout;
    private final int maxRetryCount;
    private final int coreThreadNum; 
    private final long requestBytesSize;
    private final File downloadDestinationDir; 
  
    private FileDownloaderConfiguration(Builder builder) { 
      this.connectTimeout = builder.connectTimeout; 
      this.socketTimeout = builder.socketTimeout; 
      this.maxRetryCount = builder.maxRetryCount; 
      this.coreThreadNum = builder.coreThreadNum; 
      this.requestBytesSize = builder.requestBytesSize;
      this.downloadDestinationDir = builder.downloadDestinationDir; 
    }
  
    public int getConnectTimeout() {
      return connectTimeout;
    }
    public int getSocketTimeout() {
      return socketTimeout;
    }
    public int getMaxRetryCount() {
      return maxRetryCount;
    }
    public int getCoreThreadNum() {
      return coreThreadNum;
    }
    public long getRequestBytesSize() {
      return requestBytesSize;
    }
    public File getDownloadDestinationDir() {
      return downloadDestinationDir;
    }
  
    public static FileDownloaderConfiguration.Builder custom() { 
      return new Builder(); 
    }
  
    public static class Builder { 
      private int connectTimeout; 
      private int socketTimeout; 
      private int maxRetryCount; 
      private int coreThreadNum; 
      private long requestBytesSize; 
      private File downloadDestinationDir; 
  
      public Builder connectTimeout(int connectTimeout) { 
        this.connectTimeout = connectTimeout; 
        return this; 
      } 
      public Builder socketTimeout(int socketTimeout) { 
        this.socketTimeout = socketTimeout; 
        return this;
      } 
      public Builder coreThreadNum(int coreThreadNum) { 
        this.coreThreadNum = coreThreadNum; 
        return this; 
      } 
      public Builder maxRetryCount(int maxRetryCount) { 
        this.maxRetryCount = maxRetryCount; 
        return this; 
      } 
      public Builder requestBytesSize(long requestBytesSize) { 
        this.requestBytesSize = requestBytesSize; 
        return this; 
      } 
      public Builder downloadDestinationDir(File downloadDestinationDir) { 
        this.downloadDestinationDir = downloadDestinationDir; 
        return this; 
      }
  
      public FileDownloaderConfiguration build() { 
  
        initDefaultValue(this); 
  
        return new FileDownloaderConfiguration(this); 
      } 
  
      private void initDefaultValue(Builder builder) { 
  
        if(builder.connectTimeout<1){ 
          builder.connectTimeout = 6*1000; 
        } 
  
        if(builder.socketTimeout<1){ 
          builder.socketTimeout = 6*1000; 
        }
        if(builder.maxRetryCount<1){
          builder.maxRetryCount = 1; 
        } 
        if(builder.coreThreadNum<1){ 
          builder.coreThreadNum = 3; 
        }
        if(builder.requestBytesSize<1){ 
          builder.requestBytesSize = 1024*128; 
        }
        if(builder.downloadDestinationDir==null){ 
          builder.downloadDestinationDir = new File("./"); 
        }
      } 
    } 
  }
  

  com.ricky.common.java.download.FileDownloaderEngine

  package com.ricky.common.java.download;
  
  import java.io.File;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.io.RandomAccessFile;
  import java.util.BitSet;
  import java.util.concurrent.CountDownLatch;
  import java.util.concurrent.ExecutorService;
  import java.util.concurrent.Executors;
  
  import org.apache.log4j.Logger;
  
  import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;
  import com.ricky.common.java.download.job.DownloadWorker;
  import com.ricky.common.java.download.job.Worker.DownloadListener;
  
  public class FileDownloaderEngine {
  
    protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");
  
    private FileDownloaderConfiguration configuration;
  
    private ExecutorService pool;
  
    private HttpRequestImpl httpRequestImpl;
  
    private File downloadDestinationDir;
  
    private int coreThreadNum;
  
    public FileDownloaderEngine(FileDownloaderConfiguration configuration){
  
      this.configuration = configuration;
  
      this.coreThreadNum = configuration.getCoreThreadNum();
      this.httpRequestImpl = new HttpRequestImpl(this.configuration);
      this.pool = Executors.newFixedThreadPool(this.configuration.getCoreThreadNum());
  
      this.downloadDestinationDir = this.configuration.getDownloadDestinationDir();
      if(!this.downloadDestinationDir.exists()){
        this.downloadDestinationDir.mkdirs();
      }
    }
  
    public boolean download(String url, String filename){
  
      long start_time = System.currentTimeMillis();
      mLogger.info("开始下载,url:"+url+",filename:"+filename);
  
      long total_file_len = httpRequestImpl.getFileSize(url);           // 获取文件长度
  
      if(total_file_len<1){
        mLogger.warn("获取文件大小失败,url:"+url+",filename:"+filename);
        return false;
      }
  
      final BitSet downloadIndicatorBitSet = new BitSet(coreThreadNum);  //标记每个线程下载是否成功
  
      File file = null;
      try {
  
        file = new File(downloadDestinationDir, filename);
  
        RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(file, "rws");      // 在本地创建一个和服务端大小相同的文件
        raf.setLength(total_file_len);                     // 设置文件的大小
        raf.close();
  
        mLogger.info("create new file:"+file);
  
      } catch (FileNotFoundException e) {
        mLogger.error("create new file error", e);
      } catch (IOException e) {
        mLogger.error("create new file error", e);
      }
  
      if(file==null || !file.exists()){
        mLogger.warn("创建文件失败,url:"+url+",filename:"+filename);
        return false;
      }
  
      long thread_download_len = (total_file_len + coreThreadNum - 1) / coreThreadNum;      // 计算每个线程要下载的长度
  
      mLogger.info("filename:"+filename+",total_file_len="+total_file_len+",coreThreadNum:"+coreThreadNum+",thread_download_len:"+thread_download_len);
  
      CountDownLatch latch = new CountDownLatch(coreThreadNum);//两个工人的协作 
  
      for (int i = 0; i < coreThreadNum; i++){
  
        DownloadWorker worker = new DownloadWorker(i, url, thread_download_len, file, httpRequestImpl, latch);
        worker.addListener(new DownloadListener() {
  
          @Override
          public void notify(int thread_id, String url, long start, long end,
              boolean result, String msg) {
  
            mLogger.info("thread_id:"+thread_id+" download result:"+result+",url->"+url);
  
            modifyState(downloadIndicatorBitSet, thread_id);
          }
        });
  
        pool.execute(worker);
      }
  
      try {
        latch.await();
      } catch (InterruptedException e) {
        mLogger.error("CountDownLatch Interrupt", e);
      }
  
      mLogger.info("下载结束,url:"+url+",耗时:"+((System.currentTimeMillis()-start_time)/1000)+"(s)");
  
      return downloadIndicatorBitSet.cardinality()==coreThreadNum;
    }
  
    private synchronized void modifyState(BitSet bitSet, int index){
      bitSet.set(index);
    }
  
    /**释放资源*/
    public void close(){
  
      if(httpRequestImpl!=null){
        httpRequestImpl.close();
        httpRequestImpl = null;
      }
      if(pool!=null){
        pool.shutdown();
        pool = null;
      }
  
    }
  
  }
  

  com.ricky.common.java.download.job.DownloadWorker

  package com.ricky.common.java.download.job;
  
  import java.io.File;
  import java.util.concurrent.CountDownLatch;
  
  import org.apache.log4j.Logger;
  
  import com.ricky.common.java.download.HttpRequestImpl;
  import com.ricky.common.java.download.RetryFailedException;
  
  public class DownloadWorker extends Worker {
  
    protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");
  
    private int id;
    private String url;
    private File file;
    private long thread_download_len;
  
    private CountDownLatch latch;
  
    private HttpRequestImpl httpRequestImpl;
  
    public DownloadWorker(int id, String url, long thread_download_len, File file, HttpRequestImpl httpRequestImpl, CountDownLatch latch) {
      this.id = id;
      this.url = url;
      this.thread_download_len = thread_download_len;
      this.file = file;
      this.httpRequestImpl = httpRequestImpl;
      this.latch = latch;
    }
  
    @Override
    public void run() {
  
      long start = id * thread_download_len;           // 起始位置
      long end = id * thread_download_len + thread_download_len - 1;   // 结束位置
  
      mLogger.info("线程:" + id +" 开始下载 url:"+url+ ",range:" + start + "-" + end);
  
      boolean result = false;
      try {
        httpRequestImpl.downloadPartFile(id, url, file, start, end);
        result = true;
        mLogger.info("线程:" + id + " 下载 "+url+ " range[" + start + "-" + end+"] 成功");
  
      } catch (RetryFailedException e) {
        mLogger.error("线程:" + id +" 重试出错", e);
      }catch (Exception e) {
        mLogger.error("线程:" + id +" 下载出错", e);
      }
  
      if(listener!=null){
        mLogger.info("notify FileDownloaderEngine download result");
        listener.notify(id, url, start, end, result, "");
      }
  
      latch.countDown();
    }
  
  }
  

  com.ricky.common.java.download.job.Worker

  package com.ricky.common.java.download.job;
  
  public abstract class Worker implements Runnable {
  
    protected DownloadListener listener;
  
    public void addListener(DownloadListener listener){
      this.listener = listener;
    }
  
    public interface DownloadListener{
  
      public void notify(int thread_id, String url, long start, long end, boolean result, String msg);
    }
  }
  

  com.ricky.common.java.download.HttpRequestImpl

  package com.ricky.common.java.download;
  
  import java.io.File;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.RandomAccessFile;
  
  import org.apache.commons.io.IOUtils;
  import org.apache.http.HttpEntity;
  import org.apache.http.HttpStatus;
  import org.apache.http.client.ClientProtocolException;
  import org.apache.http.client.config.RequestConfig;
  import org.apache.http.client.methods.CloseableHttpResponse;
  import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
  import org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient;
  import org.apache.log4j.Logger;
  
  import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;
  import com.ricky.common.java.http.HttpClientManager;
  
  public class HttpRequestImpl {
  
    protected Logger mLogger = Logger.getLogger("devLog");
  
    private int connectTimeout; 
    private int socketTimeout; 
    private int maxRetryCount; 
    private long requestBytesSize; 
  
    private CloseableHttpClient httpclient = HttpClientManager.getHttpClient();
  
    public HttpRequestImpl(FileDownloaderConfiguration configuration){
      connectTimeout = configuration.getConnectTimeout();
      socketTimeout = configuration.getSocketTimeout();
      maxRetryCount = configuration.getMaxRetryCount();
      requestBytesSize = configuration.getRequestBytesSize();
    }
  
    public void downloadPartFile(int id, String url, File file, long start, long end){
  
      RandomAccessFile raf = null;
      try {
        raf = new RandomAccessFile(file, "rws");
      } catch (FileNotFoundException e) {
        mLogger.error("file not found:"+file, e);
        throw new IllegalArgumentException(e);
      }
  
      int retry = 0;
      long pos = start;
      while(pos<end){
  
        long end_index = pos + requestBytesSize;
        if(end_index>end){
          end_index = end;
        }
  
        boolean success = false;
        try {
          success = requestByRange(url, raf, pos, end_index);
        } catch (ClientProtocolException e) {
          mLogger.error("download error,start:"+pos+",end:"+end_index, e);
        }catch (IOException e) {
          mLogger.error("download error,start:"+pos+",end:"+end_index, e);
        }catch (Exception e) {
          mLogger.error("download error,start:"+pos+",end:"+end_index, e);
        }
  
  //     mLogger.info("线程:" + id +",download url:"+url+",range:"+ pos + "-" + end_index+",success="+success );
  
        if(success){
          pos += requestBytesSize;
          retry = 0;
        }else{
          if(retry < maxRetryCount){
            retry++;
            mLogger.warn("线程:" + id +",url:"+url+",range:"+pos+","+end_index+" 下载失败,重试"+retry+"次");
          }else{
            mLogger.warn("线程:" + id +",url:"+url+",range:"+pos+","+end_index+" 下载失败,放弃重试!");
            throw new RetryFailedException("超过最大重试次数");
          }
        }
      }
  
    }
  
    private boolean requestByRange(String url, RandomAccessFile raf, long start, long end) throws ClientProtocolException, IOException {
  
      HttpGet httpget = new HttpGet(url);
      httpget.setHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36");
      httpget.setHeader("Range", "bytes=" + start + "-" + end);
  
      RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom()
          .setConnectTimeout(connectTimeout)
          .setSocketTimeout(socketTimeout)
          .build();
  
      httpget.setConfig(requestConfig);
  
      CloseableHttpResponse response = null;
      try {
        response = httpclient.execute(httpget);
  
        int code = response.getStatusLine().getStatusCode();
  
        if(code==HttpStatus.SC_OK || code== HttpStatus.SC_PARTIAL_CONTENT){
  
          HttpEntity entity = response.getEntity();
  
          if (entity != null) {
  
            InputStream in = entity.getContent();
            raf.seek(start);// 设置保存数据的位置
  
            byte[] buffer = new byte[1024];
            int len;
            while ((len = in.read(buffer)) != -1){
              raf.write(buffer, 0, len);
            }
  
            return true;
          }else{
            mLogger.warn("response entity is null,url:"+url);
          }
        }else{
          mLogger.warn("response error, code="+code+",url:"+url);
        }
      }finally {
        IOUtils.closeQuietly(response);
      }
  
      return false;
    }
  
    public long getFileSize(String url){
  
      int retry = 0;
      long filesize = 0;
      while(retry<maxRetryCount){
        try {
          filesize = getContentLength(url);
        } catch (Exception e) {
          mLogger.error("get File Size error", e);
        }
  
        if(filesize>0){
          break;
        }else{
          retry++;
          mLogger.warn("get File Size failed,retry:"+retry);
        }
      }
  
      return filesize;
    }
  
    private long getContentLength(String url) throws ClientProtocolException, IOException{
  
      HttpGet httpget = new HttpGet(url);
      httpget.setHeader("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.152 Safari/537.36");
  
      RequestConfig requestConfig = RequestConfig.custom()
          .setConnectTimeout(connectTimeout)
          .setSocketTimeout(socketTimeout)
          .build();
  
      httpget.setConfig(requestConfig);
  
      CloseableHttpResponse response = null;
      try {
        response = httpclient.execute(httpget);
  
        int code = response.getStatusLine().getStatusCode();
  
        if(code==HttpStatus.SC_OK){
  
          HttpEntity entity = response.getEntity();
  
          if (entity != null) {
            return entity.getContentLength();
          }
        }else{
          mLogger.warn("response code="+code);
        }
  
      }finally {
        IOUtils.closeQuietly(response);
      }
  
      return -1;
    }
  
    public void close(){
  
      if(httpclient!=null){
        try {
          httpclient.close();
        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
        }
        httpclient = null;
      }
    }
  }
  

  最后是客户端调用代码

  package com.ricky.common.java;
  
  import java.io.File;
  
  import com.ricky.common.java.download.FileDownloader;
  import com.ricky.common.java.download.config.FileDownloaderConfiguration;
  
  public class FileDownloaderTest {
  
    public static void main(String[] args) {
  
      FileDownloader fileDownloader = FileDownloader.getInstance();
      FileDownloaderConfiguration configuration = FileDownloaderConfiguration
          .custom()
          .coreThreadNum(5)
          .downloadDestinationDir(new File("D:/Download"))
          .build();
      fileDownloader.init(configuration);
  
      String url = "http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ7.9/16621/QQ7.9.exe";;
      String filename = "QQ7.9.exe";
  
      boolean result = fileDownloader.download(url, filename);
  
      System.out.println("download result:"+result);
  
      fileDownloader.destroy();  //close it when you not need
    }
  }
  


  源代码

  https://github.com/TiFG/FileDownloader

  展开全文
 • 具体研究内容:下载功能实现,包括单线程下载功能,多线程下载功能,多任务下载功能,删除任务的实现。断点续传等功能包括,下载过程中,暂停下载,承接上次未完成的下载任务。 关键词:多线程;线程安全;断点续传...
 • java实现多线程下载技术

  千次阅读 2013-03-11 22:11:32
  多线程下载技术,简单的说就是把要下载的文件分成几块,由不同的线程来负责每一块数据的下载任务。  要使用一个随机访问文件的类:RandomAccessFile类,具体用法请参考:...
 • 下载类: package com.gyx; import java.io.File; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.RandomAccessFile; import java.net.*; public class Download extends Thread{ ...
 • java多线程下载

  2017-07-30 21:23:40
    多线程下载技术是很常见的一种下载方案,这种方式充分利用了多线程的优势,在同一时间段内通过多个线程发起下载请求,将需要下载的数据分割成多个部分,每一个线程只负责下载其中一个部分,然后将下载后的数据...
 • Aria2多线程下载工具

  2020-02-29 08:22:09
  Aria2可以静默运行在后台,下载资源的时候一键呼出,利用多线程下载技术,加快大文件的下载速度.下载速度 快的飞起!
 • 多线程下载介绍多线程下载技术是很常见的一种下载方案,这种方式充分利用了多线程的优势,在同一时间段内通过多个线程发起下载请求,将需要下载的数据分割成多个部分,每一个线程只负责下载其中一个部分,然后将下载...
 • 多线程下载

  2009-08-11 10:50:20
  网络蚂蚁、FlashGet、迅雷等支持HTTP协议的下载软件无一例外地使用了多线程下载技术。比起单线程下载,多线程下载在同一时间段内发出多个下载请求,每个下载请求负责下载一段内容,充分地利用了网络带宽。 当然多...
 • 多线程下载文件

  2011-07-13 14:11:09
  网络蚂蚁、FlashGet、迅雷等支持HTTP协议的下载软件无一例外地使用了多线程下载技术。比起单线程下载,多线程下载在同一时间段内发出多个下载请求,每个下载请求负责下载一段内容,充分地利用了网络带宽。 当然多...
 • 下载 多线程编程技术开发资料 高清完整PDF版

  千次下载 热门讨论 2017-05-16 20:01:41
  多线程编程技术开发资料.pdf 个人收集电子书,仅用学习使用,不可用于商业用途,如有版权问题,请联系删除!
 • 1、多线程下载的原理分析 2、网络编程初步 3、文件IO高级编程技术 4、多线程断点续传原理分析及设计 5、多线程断点续传Java版本的实现及优化 6、Android版本的多线程断点续传的实现与优化 7、...
 • 第八部分 多线程下载实战

  千次阅读 2011-01-18 15:44:00
  实战多线程下载 现在很多下载软件像迅雷,旋风等都使用了多线程下载技术。比起单线程下载多线程下载在同一时间段内发出多个下载请求,每个下载请求负责下载一段内容,充分利用了网络宽带。 <br />因此本文...
 • 多线程技术下载文件

  千次阅读 2008-06-27 15:04:00
  由于网络传输存在着传输速度... 该实例应用JAVA多线程技术,将一个网络文件分为若干块,每一个线程负责一块数据的下载,下载完毕后将其保存在指定的磁盘路径中. 首先创建继承Thread类的传输文件线程类,其JAVA文件名为SiteF
 • 使用EDG中央调度多线程技术实现图片的异步下载 // // ViewController.swift // Dome2test // // Created by 郭文亮 on 2018/11/22. // Copyright © 2018年 finalliang. All rights reserved. // import ...
 • java 实现多线程下载(1)

  千次阅读 2012-10-08 15:05:18
  网络蚂蚁、flashget、迅雷等支持HTTP协议的下载软件无一例外地使用了多线程下载技术。比起单线程下载,多线程下载在同一时间段内发出多个下载请求,每个下载请求负责下载一段内存,充分地利用了网络带宽。当然多线程...

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 1,565
精华内容 626
关键字:

多线程下载技术