精华内容
下载资源
问答
 • SPI接口

  2019-12-26 00:40:14
  SPI接口简介: 1.定义 SPI:串行外设接口(Serial Penpheral interface)——由摩托罗拉率先在其MC68HCXX系列处理器上定义。 2.特点 高速的、全双工、同步的通信总线 占用四根线 注解 全双工: ⇄发送接收是...

  SPI接口简介:

  1.定义

      SPI:串行外设接口(Serial Penpheral interface)——由摩托罗拉率先在其MC68HCXX系列处理器上定义。

  2.特点

  1. 高速的、全双工同步的通信总线
  2. 占用四根线
  • 注解
   • 全双工: ⇄  发送接收是独立的单元
   • 同步:信号在时钟的控制下来传输
   • 四根线:
    • 全双工:发送接收(2根)
    • 同步时钟信号:1根
    • 片选:1根
     • SPI接口在链接设备的时候通信口(全双工)、同步时钟信号口可以多设备共用
     • 每个SPI设备要单独接一个片选引脚,低电平工作,高电平挂起

  3.主要应用

       EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器、数字信号处理器、数字信号解码器

  4.原理

       

  •  MISO(master input slave output)主设备数据输入,从设备数据输入
  •  MOSI(master output slave input)主设备数据输入,从设备数据输出
  •  SCLK时钟信号,由主设备产生
  •  CS从设备片选信号,由主设备控制

   

   
  展开全文
 • SPI 接口

  2017-07-19 15:52:22
  SPI 接口的全称是“Serial Peripheral Interface”意为串行外围接口,是 Motorola 首先在其 MC68HCxx 系列处理器上定义的。SPI 接口主要应用于 EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号...

  SPI 接口的全称是“Serial Peripheral Interface”意为串行外围接口,是 Motorola 首先在其 MC68HCxx 系列处理器上定义的。SPI 接口主要应用于 EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。
  SPI 接口是在 CPU 和外围低速器件之间进行同步串行数据传输,在主器件的位移脉冲下,数据按位传输,高位在前、低位在后,为全双工通信,数据传输速度总体来说比 I2C 总线要快。

  SPI 接口经常被称为 4 线串行总线,以主/从方式工作,数据传输过程由主机初始化,使用的 4 条信号线分别是:
  1. SCLK:串行时钟,用来同步数据传输,由主机输出。
  2. MOSI:主机输出从机输入数据线
  3. MISO:主机输入从机输出数据线
  4. CS:片选线、低电平有效由主机输出

  在 SPI 总线上,某一时刻可以出现多个从机,但只能有一个主机,主机通过片选线来确定要通信的主机,这就要求从机的 MISO 口具有三态状态,使得该线在器件未被选通时表现为高阻抗。
  在点对点的通信中,SPI 接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效,在多个从器件的系统中,每个从器件需要独立的使能信号,硬件上比 I2C 系统要稍微复杂一些。

  优点:
  1. 支持全双工操作
  2. 操作简单
  3. 数据传输速率较高
  缺点:
  1. 只支持单个主机(SPI 是单主设备通信协议,这意味着总线中只有一只中心设备能发起通信)
  2. 需占用主机较多的口线(每个从机都需要一根片选线)
  这里写图片描述

  展开全文
 • SPI接口详细介绍

  万次阅读 多人点赞 2018-10-16 20:02:45
  SPI = Serial Peripheral Interface,是串行外围设备接口,是一种高速,全双工,同步的通信总线。常规只占用四根线,节约了芯片管脚,PCB的布局省空间。现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,常见的有EEPROM、...

  1. 概述

  SPI = Serial Peripheral Interface,是串行外围设备接口,是一种高速,全双工,同步的通信总线。常规只占用四根线,节约了芯片管脚,PCB的布局省空间。现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,常见的有EEPROM、FLASH、AD转换器等。

  • 优点:

  支持全双工,push-pull的驱动性能相比open-drain信号完整性更好

  支持高速(100MHz以上);

  协议支持字长不限于8bits,可根据应用特点灵活选择消息字长;

  硬件连接简单;

  • 缺点:

  相比IIC多两根线;

  没有寻址机制,只能靠片选选择不同设备;

  没有从设备接受ACK,主设备对于发送成功与否不得而知;

  典型应用只支持单主控;

  相比RS232 RS485和CAN总线,SPI传输距离短;

   

  2. 硬件结构

  SPI总线定义两个及以上设备间的数据通信,提供时钟的设备为主设备Master,接收时钟的设备为从设备Slave;

  • 信号定义如下:

  SCK : Serial Clock 串行时钟

  MOSI : Master Output, Slave Input 主发从收信号

  MISO : Master Input, Slave Output 主收从发信号

  SS/CS : Slave Select 片选信号

  • 电路连接如下:

  单个主设备和单个从设备:

  单个主设备和多个从设备,通过多个片选信号或者菊花链方式实现:

  3. 寄存器类型

  Motorola定义的SPI寄存器包括:

  SPI Control Register 1 (SPICR1)    控制寄存器1

  SPI Control Register 2 (SPICR2)    控制寄存器2

  SPI Baud Rate Register (SPIBR)    波特率寄存器

  SPI Status Register (SPISR)            状态寄存器  (只读   其余均可读可写)

  SPI Data Register (SPIDR)              数据寄存器

  通过往寄存器中写入不同的值,设置SPI模块的不同属性。

   

  4. SPI传输模式

  通过设置控制寄存器SPICR1中的CPOLCPHA位,将SPI可以分成四种传输模式。

  CPOL,即Clock Polarity,决定时钟空闲时的电平为高或低。对于SPI数据传输格式没有显著影响。

  1 = 时钟低电平时有效,空闲时为高

  0 = 时钟高电平时有效,空闲时为低

  CPHA,即Clock Phase,定义SPI数据传输的两种基本模式。

  1 = 数据采样发生在时钟(SCK)偶数(2,4,6,...,16)边沿(包括上下边沿)

  0 = 数据采样发生在时钟(SCK)奇数(1,3,5,...,15)边沿(包括上下边沿)

   

  四种模式如下图所示:

  先看第一列两张图(CPHA = 0),采样发生在第一个时钟跳变沿,即数据采样发生在SCK奇数边沿;再看第二列(CPHA =1),采样发生在第二个时钟跳变沿,即数据采样发生在SCK偶数边沿

  第一行两张图,第二行两张图(CPOL = 1),SCK空闲状态为高电平。

  主从设备进行SPI通讯时,要确保它们的传输模式设置相同。

  其中mode0mode3最为常见,SPI接口的flash中均会有标注。

  5. 读写操作

  • 标准SPI读写为例

  片选---读指令---地址---数据读出

   

  片选---写指令---地址---数据写入

   

  • Dual I/O Fast Read Sequence Diagram  双路IO

  • Quad I/O Fast Read Sequence Diagram  四路IO

  与IIC一样,是一种最常见的板内芯片间的串行接口。

  欢迎加入硬件QQ群:1018083751,一起讨论硬件问题,分享调试心得,共同成长。

   

  展开全文
 • spi接口

  2012-04-21 22:55:34
  SPI接口四条线,一个时钟CLK,一个片选CE,以及两数据线MOSI和MISO(主出从入和主入从出)。由于这里的SPI时序等都已经由SPI控制器做好了,所以我要做的就是读些那些控制器上的寄存器来控制读些flash,这个控制器的...

      SPI接口四条线,一个时钟CLK,一个片选CE,以及两数据线MOSI和MISO(主出从入和主入从出)。由于这里的SPI时序等都已经由SPI控制器做好了,所以我要做的就是读些那些控制器上的寄存器来控制读些flash,这个控制器的型号我不知道,是intel,貌似有点类似ICH系列的, flash是SST25VF016B的。

  1、 SPI读Flash。

      i)往地址寄存器中写入addr。

      ii)设置好下一条执行命令,要读的数据个数,是否采用ACS(Atomic cycle Sequence,读书据时我没用这个,如设置它需设置好pre 命令),这些都可通过控制寄存器设置。

      iii)清调状态寄存器的CDS等标志,然后读取SCIP标志确认设备空闲后,将控制寄存器在ii)的基础上置SCG0标志,这样SPI控制器将会启动一个读flash的过程。

     iv)读取状态寄存器,确认读取过程后,从数据寄存器读取出数据。

  2、SPI写Flash。整个流程与1类似,只是在i)中加入往数据寄存器中写入要发的数据,在iii)中需启动acs使flash写使能。但需要注意的是由于flash的只可1变0,而不可直接0写变成1,在写之前一般要将flash相关区域擦除下,而且flash本身的写保护以及主控端的BIOS写保护都得关掉,具体可参看手册。

  3、整个驱动是字符类型的,遵循一般的linux字符驱动编写流程,只是配置信息是从PCI桥接设备的寄存器中读出的。

  4、说明。写flash要写擦flash,但写时,很难判断当前flash 是否已擦除,所以我把擦flash独立到了ioctl操作中,而写flash就只管写了,这也符合功能独立的原则。

  5、写驱动,如果对并发同步效率的要求不高的话,基本上就只剩下读写寄存器操作了。读写寄存器虽然机械,但一定要小心,因为寄存器之间是有耦合的,在操作某个寄存器时,一定也要检查相关的寄存器是否已正确设置,不要想当然。我当初就是忘了自己已经使能了BIOS写保护,而导致一个上午没写成功flash。

  6、驱动是细心活。建议先单元测试,再集成测试。一下子就来集成测试问题可能有一大堆,会打击信心的~

  最后贴上整个驱动的源码,没什么注释,大家将就下。相应的用户空间程序,见零一篇文章《读写SPI FLASH--应用程序部分》

  /*****************************spi.h*************************************/

  #ifndef _SPI_H_
  #define _SPI_H_

  #include <linux/cdev.h>
  #include <linux/types.h>

  #define DRIVERNAME "spi_char"
  #define MAJOR_NO 252
  #define MINOR_NO 0
  /* #define SPI_DEBUG */

  /* pci configuration */
  #define SPI_VENDOR_ID 0x8086
  #define SPI_DEVICE_ID 0x5031

  /* spi space */
  #define CRBA_BAR 0xF0
  #define BIOS_CTRL 0xDC
  #define SPI_BAR_OFFSET 0x3020
  #define SPI_MEM_SIZE 112
  #define SPI_FLASH_SIZE 2048*1024
  #define SPI_FLASH_SECTOR_BIT 12
  #define SPI_FLASH_SECTOR_SIZE 0x1000

  /* spi registers */
  #define SPI_STATUS 0x00
  #define SPI_CTRL 0x02
  #define SPI_ADDR 0x04
  #define SPI_DATA0 0x08
  #define SPI_OPTYPE 0x56
  #define SPI_OPMENU 0x58
  #define SPI_PREOP 0x54
  #define SPI_BBAR 0x50
  #define SPI_PBAR0 0x60


  /* spi opcode */
  #define SPI_WR_STATUS 0x01
  #define SPI_RD_STATUS 0x05
  #define SPI_WR_DATA 0x02
  #define SPI_RD_DATA 0x03
  #define SPI_WR_ENABLE 0x06
  #define SPI_WSR_ENABLE 0x50
  #define SPI_4K_ERASE 0x20
  #define SPI_WR_DISABLE 0x04
  #define SPI_CHIP_ERASE 0x60


  /* spi opcode type */
  #define SPI_OPTYPE_WIDTH 0x02
  #define SPI_RD_NOADDR 0x00
  #define SPI_WR_NOADDR 0x01
  #define SPI_RD_ADDR 0x02
  #define SPI_WR_ADDR 0x03


  /* bit definition */
  #define SPI_STATUS_SCIP  0x01
  #define SPI_STATUS_CDS 0x04
  #define SPI_STATUS_BAS 0x08
  #define SPI_STATUS_CFG_LOCK 0x8000

  #define SPI_CTRL_SCGO 0x02
  #define SPI_CTRL_ACS 0x04
  #define SPI_CTRL_SPOP 0x08
  #define SPI_CTRL_COP 0x70
  #define SPI_CTRL_COP_SHIFT 0x4
  #define SPI_CTRL_DC 0x4000
  #define SPI_CTRL_DBC 0x3f00
  #define SPI_CTRL_DBC_SHIFT 0x8

  #define SPI_CTRL_OPMENU_RD 0x00
  #define SPI_CTRL_OPMENU_RDSR 0x01
  #define SPI_CTRL_OPMENU_WR 0x02
  #define SPI_CTRL_OPMENU_WRSR 0x03
  #define SPI_CTRL_OPMENU_4KERASE 0x04
  #define SPI_CTRL_OPMENU_CHIPERASE 0x05

  #define SPI_FLASH_PROTECTION 0x3C
  #define BIOS_NOPROTECTION 0x01


  #define SPI_IOCTL_BASE 0xDE
  #define IOCTL_ERASE_CHIP _IOWR(SPI_IOCTL_BASE, 0, ioctl_arg_t)  
  #define IOCTL_ERASE_BLOCK _IOWR(SPI_IOCTL_BASE, 1, ioctl_arg_t)  #define BUF_SIZE 512

  /******************************************************************************

    Description:
       This structure contains data that is used for most driver operations.

  *****************************************************************************/
  typedef struct _spi_char
  {
      dev_t dev;
      struct cdev cdev;
      uint32_t bios_ctrl_addr;
      void *mem_virt; /* base virtual address  */
      uint32_t mem_base;
      uint32_t mem_size;
      uint32_t mem_ready; /* ioremap successfully? */
      uint8_t iomem_ready;
      uint32_t fp; /* file pointer */
  } spi_char_t;

  typedef struct _ioctl_arg
  {
      uint32_t type;
      union
      {
          struct
          {
              uint32_t start;
              uint32_t end;
          }erase_range;
      }data;  
  }ioctl_arg_t;


  #ifdef SPI_DEBUG
  #define SPI_DBG(args...) printk(KERN_DEBUG "SPI: " args)
  #else
  #define SPI_DBG(args...)
  #endif

  #define SPI_ERR(args...) printk(KERN_ERR "SPI: " args)

  #endif /* _SPI_H_ */

  /*****************************spi.c*************************************/

  #include <linux/types.h>
  #include <linux/fs.h>
  #include <linux/module.h>
  #include <linux/init.h>
  #include <linux/pci.h>
  #include <asm/uaccess.h>
  #include <linux/ioport.h>
  #include <linux/delay.h>
  #include <linux/ioctl.h>
  #include <linux/cdev.h>
  #include "spi.h"

  static spi_char_t spi_char;
  MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");

  static uint8_t get_flash_status(void);
  static uint8_t set_flash_status(uint8_t value);

  static int  is_flash_protection(void);
  static int disable_flash_protection(void);
  static int is_bios_protection(void);
  static int disable_bios_protection(void);

  static int erase_4K_sector(unsigned int idx);
  static int erase_chip(void);
  static uint8_t read_byte(uint32_t addr);
  static int write_byte(uint32_t addr, uint8_t byte);


  /*****************************************************************************
    Description:
      This function is called when the driver is unloaded from memory.   

    Parameters:
      none

    Returns:
        none
  ******************************************************************************/
  void spi_cleanup(void)
  {
      //remove cdev struct from system
      cdev_del(&spi_char.cdev);

      //unregister driver module
      unregister_chrdev_region(spi_char.dev, 1);

      //release the reserved IO memory space
      if ( spi_char.mem_ready )
      {
            iounmap(spi_char.mem_virt);
      }
      if(spi_char.iomem_ready)
      {
           release_mem_region(spi_char.mem_base, SPI_MEM_SIZE);
      }

      SPI_DBG("%s:spi_cleanup-Driver unload complete/n", DRIVERNAME);
  }


  /*****************************************************************************
    Description:
      This function is called when the driver interface is opened    

    Parameters:
      none

    Returns:
        0 => success
      < 0 => error
  ******************************************************************************/
  int spi_open(struct inode *inode, struct file *filp)
  {
      SPI_DBG("%s:spi_open-module opened/n", DRIVERNAME);
      spi_char.fp = 0;
      SPI_DBG("spi_char.fp = %08x/n", spi_char.fp);
      return 0;
  }

  /*****************************************************************************
    Description:
      This function is called when the driver interface is closed   

    Parameters:
      none

    Returns:
        0 => success
      < 0 => error

  ******************************************************************************/
  int spi_release(struct inode *inode, struct file *filp)
  {
      spi_char.fp = 0;
      SPI_DBG("spi_char.fp = %08x/n", spi_char.fp);
      SPI_DBG("%s:spi_release-module released/n", DRIVERNAME);
      return 0;
  }  int spi_read (struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *f_pos)
  {
      int i;
      uint32_t addr, val;
      uint16_t word;
      unsigned char data[BUF_SIZE];
      ssize_t retval = 0;
     
      /* print some information for debug */
      SPI_DBG("start spi_read/n");
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
      SPI_DBG("status=%08x/n", val);
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      SPI_DBG("ctrl=%08x/n", val);
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_ADDR));
      SPI_DBG("addr=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
      SPI_DBG("data0.0=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0+4));
      SPI_DBG("data0.1=%08x/n", val);
     
      /* check count */
      if(count > BUF_SIZE)
      {
          count = BUF_SIZE;
      }
      if(spi_char.fp+count > SPI_FLASH_SIZE)
      {
          count = SPI_FLASH_SIZE-spi_char.fp;
      }
     
     
      SPI_DBG("spi_char.fp = %08x/n", spi_char.fp);
      addr = spi_char.fp;
      SPI_DBG("spi_read: addr = %08x/n", addr);
      for(i = 0; i < count; i++)
      {
          data[i] = read_byte(addr+i);
      }
     
      if(copy_to_user(buf, data, count))
      {
          SPI_ERR("spi_read::copty_to_user eror/n");
          return (-EFAULT);
      }
      spi_char.fp += count;
      SPI_DBG("leave spi_read, count=%d/n", count);
      
      return (count);
  }
    

  int spi_write (struct file *filp, const char __user *buf, size_t count, loff_t *f_pos)
  {
      int i;
      uint32_t addr, val;
      uint16_t word;
      unsigned char data[BUF_SIZE];
      ssize_t retval = 0;
     
      /* print some information for debug */
      SPI_DBG("start spi_write/n");
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
      SPI_DBG("status=%08x/n", val);
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      SPI_DBG("ctrl=%08x/n", val);
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_ADDR));
      SPI_DBG("addr=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
      SPI_DBG("data0.0=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0+4));
      SPI_DBG("data0.1=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_BBAR));
      SPI_DBG("BBAR=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_PBAR0));
      SPI_DBG("PBAR0=%08x/n", val);
    
      /* check count */
      if(count > BUF_SIZE)
      {
          count = BUF_SIZE;
      }
      if(spi_char.fp+count > SPI_FLASH_SIZE)
      {
          count = SPI_FLASH_SIZE-spi_char.fp;
      }
     
      if(copy_from_user(data, buf, count))
      {
           SPI_ERR("spi_read::copy_from_user error/n");
           return(-EFAULT);
      }
     
      /* disable flash protection */
      if(is_flash_protection())
      {
          if(!disable_flash_protection())
          {
              SPI_ERR("can't disable flash protection/n");
              return(-EFAULT);
          }
      }
     
      addr = spi_char.fp;
      for(i = 0; i < count; i++)
      {
          if(!write_byte(addr+i, data[i]))
          {
              SPI_ERR("spi_write error/n");
          }
          
           /* print some information for debug */
           val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
           SPI_DBG("after write, data=%08x/n", val);
           val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
           SPI_DBG("after write, ctrl=%08x/n", val);
           val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
           SPI_DBG("after write, status=%08x/n", val);
           word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
           word |= SPI_STATUS_CDS;
           word |= SPI_STATUS_BAS;
           writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
           val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
           SPI_DBG("after write1, status=%08x/n", val);
      }
     
      spi_char.fp += count;
      SPI_DBG("leave spi_write, count=%d/n", count);
      return (count);
  }


  /*****************************************************************************
    Description:
      This function is the ioctl interface to the driver.   

    Parameters:
      inode  ptr to inode
      filp   ptr to file struct
      cmd    ioctl command
      arg    passed in argument

    Returns:
        0 => success
      < 0 => error
  ******************************************************************************/
  int spi_ioctl(struct inode *inode, struct file *filp, unsigned int cmd,
                  unsigned long arg)
  {
      ioctl_arg_t info;
      unsigned int start, end;
      int i;
     
      switch(cmd)
      {
          case IOCTL_ERASE_CHIP:
              if( !erase_chip())
              {
                  return (-EFAULT);
              }
              break;
          
          case IOCTL_ERASE_BLOCK:
              if((void *)arg == NULL)
              {
                  return(-EINVAL);
              }
              //get the ioctl struct passed in by user
         if ( copy_from_user(&info, (ioctl_arg_t*)arg, sizeof(ioctl_arg_t)) )
         {
             SPI_ERR("%s:spi_ioctl::copy_from_user error./n", DRIVERNAME);
             return -EFAULT;
             }
             
               /* sector & address index start from 0 */
              start = (info.data.erase_range.start) >> SPI_FLASH_SECTOR_BIT;
              end = (info.data.erase_range.end) >> SPI_FLASH_SECTOR_BIT;
              /* start = (info.data.erase_range.start + SPI_FLASH_SECTOR_SIZE -1) >> SPI_FLASH_SECTOR_BIT;
              end = (info.data.erase_range.end + SPI_FLASH_SECTOR_SIZE -1) >> SPI_FLASH_SECTOR_BIT;
              start--;
              end--; */
              if(start > end || start < 0 || end >= SPI_FLASH_SIZE/SPI_FLASH_SECTOR_SIZE)
              {
                  return (-EINVAL);
              }
            
                  SPI_DBG("start=%d,end=%d/n", start, end);               

              for(i = start; i <= end; i++)
              {
                  if(!erase_4K_sector(i))
                  {
                      return (-EFAULT);
                  }
              }
              break;
             
              default:
                  return (-EINVAL);
                      break;
      }
             
    
      return 0;
  }  void EP80579_spi_init(uint32_t base)
  {
      uint8_t byte;
      uint16_t word;
      uint32_t dword,val;
      uint64_t qword;
      uint32_t addr;
         
      /* print some information for debug */
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
      SPI_DBG("status=%08x/n", val);
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      SPI_DBG("ctrl=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_ADDR));
      SPI_DBG("addr=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
      SPI_DBG("data0=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_BBAR));
      SPI_DBG("BBAR=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_PBAR0));
      SPI_DBG("PBAR0=%08x/n", val);

      /* enable configuration */
      addr = base + SPI_STATUS;
      word = readw((void *)addr);
      word &= ~SPI_STATUS_CFG_LOCK;
      writew(word, (void *)addr);
     
      /* fill opcode */
      addr = base + SPI_OPMENU;
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_OPMENU));
      SPI_DBG("before init, SPI_OPMENU.0=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_OPMENU+4));
      SPI_DBG("before init, SPI_OPMENU.1=%08x/n", val);
      dword = SPI_RD_DATA + (SPI_RD_STATUS<<8) + (SPI_WR_DATA<<16) + (SPI_WR_STATUS<<24);
      writel(dword, (void *)addr);
      dword = (SPI_4K_ERASE)+(SPI_CHIP_ERASE<<8);
      writel(dword, (void *)(addr+4));
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_OPMENU));
      SPI_DBG("after init, SPI_OPMENU.0=%08x/n", val);
      val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_OPMENU+4));
      SPI_DBG("after init, SPI_OPMENU.1=%08x/n", val);
     
      /* fill opcode type */
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_OPTYPE));
      SPI_DBG("before init, SPI_OPTTYPE=%08x/n", val);
      val &= 0x0000;
      val = val |SPI_RD_ADDR|(SPI_RD_NOADDR<<SPI_OPTYPE_WIDTH)|(SPI_WR_ADDR<<SPI_OPTYPE_WIDTH*2)
                |(SPI_WR_NOADDR<<SPI_OPTYPE_WIDTH*3)|(SPI_WR_ADDR<<SPI_OPTYPE_WIDTH*4)|(SPI_WR_NOADDR<<SPI_OPTYPE_WIDTH*5);
      writew(val, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_OPTYPE));
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_OPTYPE));/* check the status */
      SPI_DBG("after init, SPI_OPTTYPE=%08x/n", val);

     /* fill pre opcode */
      addr = base + SPI_PREOP;
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_PREOP));
      SPI_DBG("before init, SPI_PREOOP=%08x/n", val);
      val = SPI_WR_ENABLE | (SPI_WSR_ENABLE << 8);
      writew(val, (void *)addr);
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_PREOP));
      SPI_DBG("after init, SPI_PREOP=%08x/n", val);
    
     
      /* disable Atomic Cycle Sequence */
      val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      val &= ~SPI_CTRL_ACS;
      val &= ~SPI_CTRL_SPOP;
      writew(val, (void*)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
  }


  loff_t spi_lseek(struct file *filp, loff_t off, int whence)
  {
      loff_t newpos;
     
      switch (whence)
      {
          case 0: /* SEEK_SET */
              newpos = off;
              break;
          
          case 1: /* SEEK_CUR */
              newpos = spi_char.fp + off;
              break;
             
          case 2: /* SEEK_END */
              newpos = spi_char.fp + off;
              break;
          
           default: /* cant't happen */
              return (-EINVAL);
              break;
       }
      
       if(newpos < 0 || newpos >= SPI_FLASH_SIZE)
       {
          return (-EINVAL);
       }
      
       spi_char.fp = newpos;
       return (newpos);
  }

  // Linux file operations
  struct file_operations file_ops =
  {
      .owner =     THIS_MODULE,
      .read =      spi_read,
      .write =     spi_write,
      .llseek = spi_lseek,
       .open =        spi_open,
       .release =   spi_release,
       .ioctl    = spi_ioctl,
  };

  /*****************************************************************************
    Description:
      Entry point for the driver.   

    Parameters:
      none

    Returns:
        0 => success
      < 0 => error
  ******************************************************************************/
  int spi_init(void)
  {
      int ret;
      dev_t devno;
      struct pci_dev *pdev = NULL;
     
      spi_char.mem_base = 0;
      spi_char.mem_ready = 0;

      //request and reserve a device number
     /* ret = alloc_chrdev_region(&spi_char.dev, 0, 1, DRIVERNAME);

      if ( ret < 0)
      {
          SPI_ERR("%s:spi_init-Could not register module/n", DRIVERNAME);
          return ret;
      } */

      //init cdev struct for adding device to kernel
      cdev_init(&spi_char.cdev, &file_ops);
      spi_char.cdev.owner = THIS_MODULE;
      spi_char.cdev.ops = &file_ops;
      spi_char.mem_size = SPI_FLASH_SIZE;
       
      //devno = MKDEV(MAJOR(spi_char.dev), 0);
      devno = MKDEV(MAJOR_NO, MINOR_NO);
      SPI_DBG("major id:%d, minor id:%d/n", MAJOR(devno), MINOR(devno));
      if(cdev_add(&spi_char.cdev, devno, 1))
      {
          SPI_ERR("%s:spi_init-cdev_add failed/n", DRIVERNAME);
          goto Exit_Error;
      }
     

      //Get dev struct for the LPC device. The GPIO BAR is located in the
      //LPC device config space
      pdev = pci_get_device(SPI_VENDOR_ID, SPI_DEVICE_ID, NULL);
      if ( !pdev )
      {
          SPI_ERR("%s:spi_char_init-Could not find pci device/n", DRIVERNAME);
          goto Exit_Error;
      }
         
      //Get base address from the LPC configuration space.
      pci_read_config_dword(pdev, CRBA_BAR, &(spi_char.mem_base));
      SPI_DBG("base addr1 %08x/n", spi_char.mem_base);
      //Get BIOS Contrl address
      pci_read_config_byte(pdev, BIOS_CTRL, &(spi_char.bios_ctrl_addr));
      SPI_DBG("bios ctrl addr %08x/n", spi_char.bios_ctrl_addr);

      /* Get own base address */
      spi_char.mem_base &= 0xFFFFC000;
      SPI_DBG("base addr11 %08x/n", spi_char.mem_base);
      spi_char.mem_base += SPI_BAR_OFFSET;
      SPI_DBG("base addr21 %08x/n", spi_char.mem_base);

      //release reference to device
      pci_dev_put(pdev);


      //obtain memory space
      if ( !request_mem_region(spi_char.mem_base, SPI_MEM_SIZE, DRIVERNAME) )
      {
          spi_char.iomem_ready = 0;
          SPI_ERR("%s:spi_init-IO memory region has been reserved?/n", DRIVERNAME);
      }
      else
      {
          spi_char.iomem_ready = 1;
      }
      spi_char.mem_virt = ioremap(spi_char.mem_base, SPI_MEM_SIZE);
      SPI_DBG("virtual addr %08x/n", spi_char.mem_virt);
      //indicate memory space reserved
      spi_char.mem_ready = 1;
     
     
      //do some special initiation
      EP80579_spi_init(spi_char.mem_virt);
     

      goto Exit;

  Exit_Error:
      SPI_ERR("%s:spi_init-Initialization failed/n", DRIVERNAME);
      spi_cleanup();
      return -ENODEV;
     
  Exit:
      SPI_DBG("%s:spi_init-Initialization complete/n", DRIVERNAME);
      return 0;
  }

  module_init(spi_init);
  module_exit(spi_cleanup);  static uint8_t get_flash_status(void)
  {
      uint32_t word, val;
      uint8_t ret;
     
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
       word |= SPI_CTRL_SCGO; /* set cycle */
       word |= SPI_CTRL_ACS; /* Enable Atomic Cycle Sequence */
       word |= SPI_CTRL_SPOP;
       word &= ~SPI_CTRL_COP;    
       word = word | SPI_CTRL_OPMENU_RDSR<<SPI_CTRL_COP_SHIFT; /* read */
       word &= ~SPI_CTRL_DBC;    
       word = word | 0x00<<SPI_CTRL_DBC_SHIFT; /* read count=1 */
       word |= SPI_CTRL_DC;
      
        /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
              val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
          
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
          
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
          val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
         
       val = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
       SPI_DBG("get_flash_status:%08x/n", val);    
       ret = (val&0xFF);
      
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       word |= SPI_STATUS_CDS; /* clear Cycle Done Status flag */
       word |= SPI_STATUS_BAS;  /* clear blocked flag */
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
          
       return (ret);
  }

  static uint8_t set_flash_status(uint8_t value)
  {
       uint32_t word, var, val;
     
       var = value;
       writel(var, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
       word |= SPI_CTRL_SCGO; /* set cycle */
       word |= SPI_CTRL_ACS; /* Enable Atomic Cycle Sequence */
       word |= SPI_CTRL_SPOP;
       word &= ~SPI_CTRL_COP;    
       word = word | SPI_CTRL_OPMENU_WRSR<<SPI_CTRL_COP_SHIFT; /* read */
       word &= ~SPI_CTRL_DBC;    
       word = word | 0x00<<SPI_CTRL_DBC_SHIFT; /* write count=1 */
       word |= SPI_CTRL_DC;
      
        /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
              val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
          
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
          
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
          val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       word |= SPI_STATUS_CDS; /* clear Cycle Done Status flag */
       word |= SPI_STATUS_BAS;  /* clear blocked flag */
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
      
       var = get_flash_status();
       return (var);
  }

  static int is_bios_protection(void)
  {
      unsigned int ret;
     
      ret = spi_char.bios_ctrl_addr & BIOS_NOPROTECTION;
     
      return (!ret);
  }

  static  int disable_bios_protection(void)
  {
      unsigned int temp;
      struct pci_dev *pdev = NULL;
     
      if(is_bios_protection())
      {
          temp = spi_char.bios_ctrl_addr | BIOS_NOPROTECTION;
          pdev = pci_get_device(SPI_VENDOR_ID, SPI_DEVICE_ID, NULL);
          if ( !pdev )
          {
              SPI_ERR("%s:spi_char_init-Could not find pci device/n", DRIVERNAME);
              return (0);
           }
          pci_write_config_byte(pdev, BIOS_CTRL, temp);
          spi_char.bios_ctrl_addr = temp;
      //release reference to device
      pci_dev_put(pdev);
      }
     
      return (1);
  }


  static int  is_flash_protection(void)
  {
      unsigned int var;
     
      var = get_flash_status();
      var &= SPI_FLASH_PROTECTION;
      if(var || is_bios_protection())
      {
          return (1);
      }
      return (0);
  }


  static int disable_flash_protection(void)
  {
      uint32_t word, var;
      uint8_t ret1, ret2;
     
      var = get_flash_status();
      var &= ~SPI_FLASH_PROTECTION;
      ret1 = set_flash_status(var);
     
      ret2 = disable_bios_protection();
     
      if(ret1 != var || !ret2)
      {
          return 0;
      }
     
      return (1);
  }


  static int write_byte(uint32_t addr, uint8_t byte)
  {
      uint32_t word, var, val;
     
      var = byte;
      writel(var, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
      writel(addr, (void*)(spi_char.mem_virt+SPI_ADDR));
      word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      word |= SPI_CTRL_SCGO; /* set cycle */
      word |= SPI_CTRL_ACS; /* Enable Atomic Cycle Sequence */
      word &= ~SPI_CTRL_SPOP;
      word &= ~SPI_CTRL_COP;    
      word = word | SPI_CTRL_OPMENU_WR<<SPI_CTRL_COP_SHIFT; /* write */
      word &= ~SPI_CTRL_DBC;    
      word = word | 0x00<<SPI_CTRL_DBC_SHIFT; /* write count=1 */
      word |= SPI_CTRL_DC;
      
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
              val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
          
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
          
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
          val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
      
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       word |= SPI_STATUS_CDS; /* clear Cycle Done Status flag */
       word |= SPI_STATUS_BAS;  /* clear blocked flag */
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
      
      return (1);
  }


  static uint8_t read_byte(uint32_t addr)
  {
      uint32_t word, var, val;
      uint8_t ret;
     
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       word |= SPI_STATUS_CDS; /* clear Cycle Done Status flag */
       word |= SPI_STATUS_BAS;  /* clear blocked flag */
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
      writel(addr, (void*)(spi_char.mem_virt+SPI_ADDR));
      word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      word |= SPI_CTRL_SCGO; /* set cycle */
      word &= ~SPI_CTRL_ACS; /* Diable Atomic Cycle Sequence */
      //word &= ~SPI_CTRL_SPOP;
      word &= ~SPI_CTRL_COP;    
      word = word | SPI_CTRL_OPMENU_RD<<SPI_CTRL_COP_SHIFT; /* read */
      word &= ~SPI_CTRL_DBC;    
      word = word | 0x00<<SPI_CTRL_DBC_SHIFT; /* read count=1 */
      word |= SPI_CTRL_DC;
      
       /* check the status */
        val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
            val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
          
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
       SPI_DBG("read_byte: ctrl=%08x/n", word);
          
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
          val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
       var = readl((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_DATA0));
       SPI_DBG("read_byte: data=%08x", var);
       ret = var & 0xFF;
     
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       word |= SPI_STATUS_CDS; /* clear Cycle Done Status flag */
       word |= SPI_STATUS_BAS;  /* clear blocked flag */
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
      
      return (ret);
  }

  static int erase_chip(void)
  {
       uint32_t word, var, val;
      
      /* disable flash protection */
      if(is_flash_protection())
      {
          if(!disable_flash_protection())
          {
              SPI_ERR("can't disable flash protection/n");
              return (0);
          }
          SPI_DBG("erase_chip is_flash_protection/n") ;
      }
    
      word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      word |= SPI_CTRL_SCGO; /* set cycle */
      word |= SPI_CTRL_ACS; /* Enable Atomic Cycle Sequence */
      word &= ~SPI_CTRL_SPOP;
      word &= ~SPI_CTRL_COP;    
      word = word | SPI_CTRL_OPMENU_CHIPERASE<<SPI_CTRL_COP_SHIFT; /* write */
      word &= ~SPI_CTRL_DBC;    
      word = word | 0x00<<SPI_CTRL_DBC_SHIFT; /* write count=1 */
      word &= ~SPI_CTRL_DC;
      
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
              val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
          
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
          
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
          val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
      
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       word |= SPI_STATUS_CDS; /* clear Cycle Done Status flag */
       word |= SPI_STATUS_BAS;  /* clear blocked flag */
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       SPI_DBG("erase_chip() end/n");
      
       return (1);
  }

  static int erase_4K_sector(unsigned int idx)
  {
      uint32_t addr;
      uint32_t word, var, val;
     
      if(((idx+1)<< SPI_FLASH_SECTOR_BIT) > SPI_FLASH_SIZE)
      {
          return (1);
      }
     
       /* disable flash protection */
      if(is_flash_protection())
      {
          if(!disable_flash_protection())
          {
              SPI_ERR("can't disable flash protection/n");
              return (0);
          }
      }
     
      addr = idx<<SPI_FLASH_SECTOR_BIT;
      writel(addr, (void*)(spi_char.mem_virt+SPI_ADDR));
      word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
      word |= SPI_CTRL_SCGO; /* set cycle */
      word |= SPI_CTRL_ACS; /* Enable Atomic Cycle Sequence */
      word &= ~SPI_CTRL_SPOP;
      word &= ~SPI_CTRL_COP;    
      word = word | SPI_CTRL_OPMENU_4KERASE<<SPI_CTRL_COP_SHIFT; /* write */
      word &= ~SPI_CTRL_DBC;    
      word = word | 0x00<<SPI_CTRL_DBC_SHIFT; /* write count=1 */
      word &= ~SPI_CTRL_DC;
      
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
           val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
          
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_CTRL));
          
       /* check the status */
       val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       while(val & SPI_STATUS_SCIP)
       {
          val = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));/* check the status */
       }
      
       word = readw((void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));
       word |= SPI_STATUS_CDS; /* clear Cycle Done Status flag */
       word |= SPI_STATUS_BAS;  /* clear blocked flag */
       writew(word, (void *)(spi_char.mem_virt+SPI_STATUS));

       SPI_DBG("spi_4kerase end/n");
      
      return (1);
  }

  展开全文
 • SPI接口

  2012-10-10 14:41:01
    【SPI总线的系统】 MOTOROLA公司的SPI总线的基本信号线为3根传输线 ,即SI、SO、SCK ...传输的速率由时钟信号SCK决定,SI为...采用SPI总线的系统如上图所示,它包含了一个主片和多个从片,主片通过发出片选...
 • AVR-SPI接口与NOKIA5110-显示器:项目包括SPI接口与NOKIA5110显示器
 • MSP430 SPI接口程序

  2021-01-28 14:30:21
  MSP430 SPI接口程序,芯片用MSP430F2xxx系列,硬件SPI. MSP430 SPI接口程序,芯片用MSP430F2xxx系列,硬件SPI.
 • 本文主要介绍SPI接口的一些基础知识,后续文章会用DAC芯片81416的配置为例来具体说明SPI接口的具体FPGA实现。 1.SPI基本结构 SPI的全称是Serial Peripheral 目录 1.SPI基本结构 Interface,直译过来就是串行...
 • 1.学习SPI的基本工作原理 2.通过实验加深对STM32SPI的理解 3. 利用STM32的SPI11和SPI接口的flash芯片进行通信,读写测试,并将测试结果用串口打印出来
 • SPI接口 HDL Verilog

  2019-01-20 15:21:29
  SPI接口verilog代码,自己编写的接口代码,主模块,已实验过可以读取spi flash的数据,可供参考
 • 摘要: 本文主要介绍STM32的SPI接口、cubeMX软件配置SPI接口和分析SPI相关代码。STM32之SPI简介:(1)SPI协议【Serial Peripheral Interface】 串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线。主要用在MCU与...
 • SPI接口简介

  2019-07-31 10:58:28
  本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。 SPI是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿...
 • spi接口简介

  2019-08-07 15:32:17
  本文先简要说明SPI接口,然后介绍ADI公司支持SPI的模拟开关与多路转换器,以及它们如何帮助减少系统电路板设计中的数字GPIO数量。 SPI是一种同步、全双工、主从式接口。来自主机或从机的数据在时钟上升沿或下降沿...
 • SPI接口arduino连接方式

  2018-10-18 17:38:22
  SPI接口arduino连接方式,压缩包的形式上传,分享欢迎交流
 • SPI接口屏幕

  千次阅读 2019-04-06 15:21:25
  在小分辨率(不高于qvga(320*240))的设备中,使用的是spi接口的屏幕,比如gc9306和st7789等。有两种类型的屏幕: 3线屏(3线1data或 3线2data),有接口1和接口2之分,接口1收发数据在一根数字线中,接口2收发两根线。 ...
 • 但是现有文献和设计多数仅实现了SPI接口的基本发送和接收功能,对SPI接口的时序控制没有进行深入的研究。全功能SPI接口应具有四种不同的时钟模式,以适应具有不同时序要求的从控制器。文中主要研究SPI接口的时钟时序...
 • FPGA实现SPI接口控制

  2019-12-14 22:44:14
  用FPGA实现SPI接口,可以实现8位、16位,速度可达100M以上,可以根据不同场景进行修改应用,相对来说比较方便。

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 9,837
精华内容 3,934
关键字:

spi接口