fir滤波器 订阅
FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。 展开全文
FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛的应用。
信息
外文名
Finite Impulse Response
别    称
非递归型滤波器
硬件分类
集成电路、DSP芯片、可编程
中文名
FIR滤波器
功    能
图像处理、模式识别、音频处理
属    性
滤波器
FIR滤波器工作原理
在进入FIR滤波器前,首先要将信号通过A/D器件进行模数转换,把模拟信号转化为数字信号;为了使信号处理能够不发生失真,信号的采样速度必须满足香农采样定理,一般取信号频率上限的4-5倍做为采样频率;一般可用速度较高的逐次逼进式A/D转换器,不论采用乘累加方法还是分布式算法设计FIR滤波器,滤波器输出的数据都是一串序列,要使它能直观地反应出来,还需经过数模转换,因此由FPGA构成的FIR滤波器的输出须外接D/A模块。FPGA有着规整的内部逻辑阵列和丰富的连线资源,特别适合于数字信号处理任务,相对于串行运算为主导的通用DSP芯片来说,其并行性和可扩展性更好,利用FPGA乘累加的快速算法,可以设计出高速的FIR数字滤波器。
收起全文
精华内容
下载资源
问答
 • fir滤波器

  2015-05-05 11:16:09
  fir滤波器
 • FIR滤波器

  万次阅读 多人点赞 2018-12-21 15:57:27
  FIR滤波器是非递归型滤波器的简称,又叫有限长单位冲激响应滤波器。带有常系数的FIR滤波器是一种LTI(线性时不变)数字滤波器。冲激响应是有限的意味着在滤波器中没有发反馈。长度为N的FIR输出对应于输入时间序列x(n)...

  1.原理

  FIR滤波器是非递归型滤波器的简称,又叫有限长单位冲激响应滤波器。带有常系数的FIR滤波器是一种LTI(线性时不变)数字滤波器。冲激响应是有限的意味着在滤波器中没有发反馈。长度为N的FIR输出对应于输入时间序列x(n)的关系由一种有限卷积和的形式给出,具体形式如下:

                                                               

  直接形式FIR滤波器图解:

                                                         

  上式表达的是一个N-1阶的FIR滤波器,它有N个抽头(系数)。因此有N个乘法器,N-1个累加器组成。每一个抽头需要消耗逻辑资源的乘法器累加器( Mac )单元。

  输入信号是有时间性的,随着时间的改变而改变,FIR滤波器最终的输出是各个时刻的输入乘以相应的权重(系数),然后进行叠加输出:

             


  FIR数字滤波器“移动平均数”为例子:

  “移动平均数”就是按我们事先设定的信号个数将输入信号加以平均。譬如,如果我们按每4个信号就做一次平均,那么这个4点的“移动平均数”滤波器就如下图所示:

                               

  下图是经过11点和51点“移动平均数”滤波器过滤的信号图:

                                         

  “移动平均数”滤波器的频率响应如下图所示:

                                         

  如上图所示,随着点数的增加,滚降(ROLLOFF)变陡了,但对旁瓣(sidelobe,衰减部分)的高低影响不大。但是如果我们考虑对滤波器的每个系数采用不同的权重(加权),而不是像“移动平均数”滤波器那样,用相同的权重(1/4,对4点“移动平均数”滤波器来说),那么可以期待旁瓣的大小会大大的降低。

  对系数采用不同权重的滤波器,我们可以用下面的数学公式来表达:

                                

  2.FPGA实现fir滤波器

  2.1在MATLAB中输入fdatool即可打开滤波器设计工具,如图7所示。里面可以设置滤波器的类型,采样频率,截止频率等。本设计设置的参数如图所示。

  然后将此滤波器系数导出,然后用以下命令将系数放大、取整:

  >> Num=round(Num*256)//将系数放大并取整

  num=[ 5    17    43    63    63    43    17     5]; 

  本设计用于仿真的输入波形是2个正弦波叠加而成,分别是5HZ、45HZ。

  Fs = 1000; %采样频率决定了两个正弦波点之间的间隔
  N = 256; %采样点数
  N1 = 0 : 1/Fs : N/Fs-1/Fs;
  s = cos(5*2*pi*N1) + cos(45*2*pi*N1) ;%
  fidc = fopen('mem.txt','wb'); %将结果写入mem.txt文件,便于modesim使用
  
  for x = 1 : N
    A = round(s(x)*20);%放大
    if (A >= 0)
     bin_x = dec2bin(A, 8);    % 正数的反码和补码都和原码一样,转换位8位
     fprintf(fidc,'%s\n',bin_x);
    else
     bin_x = dec2bin(2^8 + A, 8);
     fprintf(fidc,'%s\n',bin_x);
    end
  end 
  
  fclose(fidc);
  

  2.verilog

  module fir(clk,rst,din,dout,ordy);
   input clk;
   input rst;
   input [7:0] din;
   output [15:0] dout;
   output ordy;
   //matlab fir生成系数 * 256 该滤波器采样率为100Hz,截止频率为10Hz
   parameter coeff1=8'd5,coeff2=8'd17,coeff3=8'd43,coeff4=8'd63,coeff5=8'd63,coeff6=8'd43,coeff7=8'd17,coeff8=8'd5;
   //8个寄存器
   reg signed [7:0] sample_1;
   reg signed [7:0] sample_2;
   reg signed [7:0] sample_3;
   reg signed [7:0] sample_4;
   reg signed [7:0] sample_5;
   reg signed [7:0] sample_6;
   reg signed [7:0] sample_7;
   reg signed [7:0] sample_8;
   
   reg [18:0] dout;
   reg ordy;
   //输入数据,移位寄存
   always @(posedge clk )
    begin
      if(rst)
  		  begin
  		    sample_1 <= 8'd0;
  				sample_2 <= 8'd0;
  				sample_3 <= 8'd0;
  				sample_4 <= 8'd0;
  				sample_5 <= 8'd0;
  				sample_6 <= 8'd0;
  				sample_7 <= 8'd0;
  				sample_8 <= 8'd0;
  		  end
  		else
  		  begin
  		    sample_1 <= din;
  				sample_2 <= sample_1;
  				sample_3 <= sample_2;
  				sample_4 <= sample_3;
  				sample_5 <= sample_4;
  				sample_6 <= sample_5;
  				sample_7 <= sample_6;
  				sample_8 <= sample_7;//8个周期完成移位
  		  end
    end
   //调用ip,执行乘法
   wire [15:0] p[8:1];
   mult_8 u1 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_1),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff1),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[1])   // output wire [15 : 0] P 设置pipline stage 为3,表示3级延时
  );
   mult_8 u2 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_2),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff2),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[2])   // output wire [15 : 0] P
  );
   mult_8 u3 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_3),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff3),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[3])   // output wire [15 : 0] P
  );
   mult_8 u4 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_4),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff1),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[4])   // output wire [15 : 0] P
  );
   mult_8 u5 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_5),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff5),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[5])   // output wire [15 : 0] P
  );
   mult_8 u6 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_6),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff6),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[6])   // output wire [15 : 0] P
  );
   mult_8 u7 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_7),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff7),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[7])   // output wire [15 : 0] P
  );
   mult_8 u8 (
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .A(sample_8),   // input wire [7 : 0] A
   .B(coeff8),   // input wire [7 : 0] B
   .P(p[8])   // output wire [15 : 0] P
  );
   //加法第一级
   wire [16:0] s1 [4:1];//加法器的延时为2
   add_16 a1 (
   .A(p[1]),   // input wire [15 : 0] A
   .B(p[2]),   // input wire [15 : 0] B
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .S(s1[1])   // output wire [16 : 0] S
  );
   add_16 a2 (
   .A(p[3]),   // input wire [15 : 0] A
   .B(p[4]),   // input wire [15 : 0] B
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .S(s1[2])   // output wire [16 : 0] S
  );
   add_16 a3 (
   .A(p[5]),   // input wire [15 : 0] A
   .B(p[6]),   // input wire [15 : 0] B
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .S(s1[3])   // output wire [16 : 0] S
  );
   add_16 a4 (
   .A(p[7]),   // input wire [15 : 0] A
   .B(p[8]),   // input wire [15 : 0] B
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .S(s1[4])   // output wire [16 : 0] S
  );
   //加法第二级
   wire [17:0] s2 [2:1];
   add_17 a21 (
   .A(s1[1]),   // input wire [16 : 0] A
   .B(s1[2]),   // input wire [16 : 0] B
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .S(s2[1])   // output wire [17 : 0] S
  );
   add_17 a22 (
   .A(s1[3]),   // input wire [16 : 0] A
   .B(s1[4]),   // input wire [16 : 0] B
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .S(s2[2])   // output wire [17 : 0] S
  );
   //加法第三级
   wire [18:0] s3;
   add_18 a31 (
   .A(s2[1]),   // input wire [17 : 0] A
   .B(s2[2]),   // input wire [17 : 0] B
   .CLK(clk), // input wire CLK
   .S(s3)   // output wire [18 : 0] S
  );
   //计数
   reg [4:0] counter;
   always @(posedge clk)
   begin
     if(rst)
  	  begin
  		  counter <= 5'd0;
  		  dout <= 19'd0;
  		  ordy <= 1'b0;
  		end
  	 else if(counter == 17)
  	  begin
  	    dout <= s3;
  		  ordy <= 1'b1;
  		end
  	 else
  	    begin
  		    dout <= 19'd0;
  			  counter <= counter + 1'b1;
  		  end
   end
  endmodule

  由于抽头系数N=8,滤波的效果不是太好,可以采用更高阶数的fir滤波器,这里只是做个演示,有何错误之处还请指教!!

  展开全文
 • FIR 滤波器

  2012-06-05 14:26:54
  FIR滤波器 什么是FIR滤波器 详细介绍
 • 广泛用于对信号的过滤检测与参数的估计等信号处 理中数字滤波器是使用最为广泛的装置在工业农业和其他行业均有应用[1] 数字滤波器按其单位脉 冲响应的长度可分为有限脉冲响应FIR 滤波器和 无限脉冲响应IIR 滤波器两...
 • fir滤波器应用电子与通信工程 许永全 FIR滤波器应用 内容 数字滤波器概述 FIR滤波器基本介绍 FIR滤波器在matlab及FPGA中的调用程序 FIR滤波器在无线信号处理的一个应用 数字滤波器概述 常用的数字滤波器主要有两种:...

  fir滤波器应用

  电子与通信工程 许永全 FIR滤波器应用 内容 数字滤波器概述 FIR滤波器基本介绍 FIR滤波器在matlab及FPGA中的调用程序 FIR滤波器在无线信号处理的一个应用 数字滤波器概述 常用的数字滤波器主要有两种: 无限长单位冲激响应 IIR 滤波器 有限长单位冲激响应 FIR 滤波器 数字滤波器概述 宽带系统中滤波器的应用结构 数字滤波器概述 FIR滤波器基本介绍 有限长单位冲激响应滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。 FIR滤波器基本介绍 FIR型滤波器的系统函数为: FIR滤波器在matlab及FPGA中的调用程序 Fir滤波器最常用的是窗函数设计法(Window)、等波纹设计法(Equiripple)和最小二乘法(Least-Squares)等。其中窗函数设计法在学校课堂中是重点讲解的, 著名的窗函数有矩形窗、三角窗、hannning、hamming、blackman、kaiser窗等。 Matlab 方法1 Matlab 方法1 使用 fdatool工具,产生n阶滤波器系数。 Matlab 方法2 使用函数产生滤波器系数 %samp = 100000; fcuts = [1500 6500]; mags = [1 0]; devs = [0.06 0.01]; [n,Wn,beta,ftype] = kaiserord(fcuts,mags,devs,fs); hh = fir1(n,Wn,ftype,kaiser(n+1,beta),'noscale'); freqz(hh) Matlab方法 取得系数后通过与信号的卷积,即可完成对信号的滤波处理 ffir_x=conv(f_x,h); FPGA使用滤波器系数 //A=[ 46, 34, 7, -52, -154, -287, -406, -439, -300, 83, 736, 1624, 2641, 3632, 4421, 4858, //4858, 4421, 3632, 2641, 1624, 736, 83, -300, -439, -406, -287, -154, -52, 7, 34, 46]; wire [15:0] coe1=46; wire [15:0] coe2=34; wire [15:0] coe3=7; wire [15:0] coe4=-52; wire [15:0] coe5=-154; wire [15:0] coe6=-287; wire [15:0] coe7=-406; wire [15:0] coe8=-439; wire [15:0] coe9=-300; wire [15:0] coe10=83; wire [15:0] coe11=736; wire [15:0] coe12=1624; wire [15:0] coe13=2641; wire [15:0] coe14=3632; wire [15:0] coe15=4421; wire [15:0] coe16=4858; FPGA使用滤波器系数 做乘法运算 wire [31:0] m_result[32:0]; lpm_mult0 lpm_m1(.dataa(datainI),.datab(coe1),.result(m_result[0])); lpm_mult0 lpm_m2(.dataa(datainI),.datab(coe2),.result(m_result[1])); lpm_mult0 lpm_m3(.dataa(datainI),.datab(coe3),.result(m_result[2])); lpm_mult0 lpm_m4(.dataa(datainI),.datab(coe4),.result(m_result[3])); lpm_mult0 lpm_m5(.dataa(datainI),.datab(coe5),.result(m_result[4])); lpm_mult0 lpm_m6(.dataa(datainI),.datab(coe6),.result(m_result[5])); lpm_mult0 lpm_m7(.dataa(datainI),.datab(coe7),.result(m_result[6])); lpm_mul

  展开全文
 • FIR滤波器设计文献集-基于MATLAB的频率采样法设计FIR滤波器.pdf 本帖最后由 zyzhang 于 2012-4-24 18:52 编辑 载自各大数据库希望能帮到大家 基于Matlab的FIR带通滤波器的设计与仿真.pdf 基于...
 • FIR滤波器设计文献集-基于MATLAB的FIR滤波器的设计与仿真.pdf 本帖最后由 zyzhang 于 2012-4-24 18:52 编辑 载自各大数据库希望能帮到大家 基于Matlab的FIR带通滤波器的设计与仿真.pdf 基于...
 • FIR滤波器设计文献集-基于Matlab的FIR滤波器在DSP中的实现.pdf 本帖最后由 zyzhang 于 2012-4-24 18:52 编辑 载自各大数据库希望能帮到大家 基于Matlab的FIR带通滤波器的设计与仿真.pdf 基于...
 • IIR 和FIR 滤波器的MATLAB 设计 2012301510047 付维杰 一 问题 根据下列参数完成IIR 和FIR 数字滤波器设计 通带范围300Hz~500Hz 带内最大衰减Rp=-3dB 阻带范围<250Hz>550Hz 带内最小衰减Rs=-40dB 采样频率Fs=2000Hz ...
 • MATLAB设计FIR滤波器方法程序分享-FIR滤波器设计.doc 里面有低通,高通,带通滤波器的详细设计方法以及程序设计示例,希望对大家有帮助!
 • [Matlab]FIR滤波器设计:(基本窗函数FIR滤波器设计)

  万次阅读 多人点赞 2019-11-16 00:54:00
  [Matlab]FIR滤波器设计:(基本窗函数FIR滤波器设计) ​ IIR滤波器主要设计方法先设计一个模拟低通滤波器,然后把它转化为形式上的数字滤波器。但对于FIR滤波器来说,设计方法的关键要求之一就是保证线性相位条件。而...

  [Matlab]FIR滤波器设计:(基本窗函数FIR滤波器设计)

  ​ IIR滤波器主要设计方法先设计一个模拟低通滤波器,然后把它转化为形式上的数字滤波器。但对于FIR滤波器来说,设计方法的关键要求之一就是保证线性相位条件。而IIR滤波器的设计方法中只对幅值特性进行设计,因此无法保证相位。所以FIR滤波器的设计需要采用完全不同的方法。FIR滤波器的设计方法主要有窗函数法、频率采样法、切比雪夫逼近法等。

  ​ 由于理想滤波器在边界频率处不连续,故时域信号hd(n)h_d(n)一定是无限时宽的,也是非因果的。所以理想低通滤波器是无法实现的。如果实现一个具有理想线性相位特性的滤波器,其幅值特性只能采用逼近理想幅频特性的方法实现。如果对时域信号hd(n)h_d(n)进行截取,并保证截取过程中序列保持对称,而且截取长度为N,则对称点为α=12(N1)α=\frac{1}{2}*(N-1)。截取后序列为h(n)h(n),侧h(n)h(n)可用下式子表示:
  h(n)=hd(n)w(n) h(n) = h_d(n)*w(n)
  式中,w(n)w(n)为截取函数,又称为穿函数。如果窗函数为矩形序列,则称之为矩形窗。窗函数有多种形式,为保证加窗后系统的线性相位特性,必须保证加窗后序列关于α=12(N1)α=\frac{1}{2}*(N-1)点对称。常用的窗函数有矩形窗、汉宁窗、汉明窗、布莱克曼窗、凯塞窗。窗函数设计法的基本思想是用一个长度为N的序列h(n)h(n)代替hd(n)h_d(n)作为实际设计的滤波器的单位脉冲响应。这种设计法成为窗函数设计法。显然在保证h(n)h(n)对称性的前提下,窗函数长度N越长,则h(n)h(n)越接近hd(n)h_d(n)。但是误差是肯定存在的,这种误差成为截断误差。

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-A0flZjTw-1573836815510)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\20170402112228645.jpg)]

  ​ 要确定如何设计一个FIR滤波器,首先得对加窗后的理想滤波器特性变化进行分析,并研究减少由截断引起的误差的途径,从而提出更好的滤波器设计方案。对于调整窗口长度可以有效地控制过渡带的宽度,但减少带内波动以及加大阻带衰减没有作用。所以必须挑选最为合适的窗函数对理想滤波器进行截取。下面简单介绍几种窗函数。一个实际的滤波器的单位脉冲响应可表示为:
  h(n)=hd(n)w(n) h(n) = h_d(n)*w(n)
  几种常见窗函数(只给出了窗函数的定义和幅度特性):
  W(ejw)=W(w)(ejαw) W(e^{j*w})=W(w)(e^{-jαw})

  矩形窗FIR滤波器设计:

  矩形窗的窗函数为:
  wR(n)=RN(n) w_R(n)=R_N(n)
  幅度函数为:
  RN(w)=sin(wN/2)sin(w/2) R_N(w) = \frac{sin(wN/2)}{sin(w/2)}
  它的主瓣宽度为4π/N4\pi/N,第一瓣比主瓣地13dB.

  在Matlab中,实现矩形窗的函数为boxcar和recttwin ,其调用格式如下:

  w=boxcar(N);
  w=recttwin(N);
  %%%显示窗函数的GUI工具
  n = 60;
  w = rectwin(n);
  wvtool(w)%显示窗函数的GUI工具
  %还提供了显示窗函数的GUI工具,如wvtool可以显示用来显示窗的形状和频域图形,wintool可以打开窗设计和分析工具,如运行
  wvtool(hamming(64),hann(64),gausswin(64))
  %%可以对比汉明窗、汉宁窗和高斯窗
  

  其中,N是窗函数的长度,返回值w是一个N阶的向量,它的元素有窗函数的值组成。其中w=boxcar(N)等价于w=ones(N,1)。

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-eknDhIxt-1573836815512)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\20170402112307695.png)]

  案例分析:

  利用矩形窗设计FIR带阻滤波器,主要参数如下:

  给定抽样频率为Ωs=2pi1.5104(rad/sec)Ωs=2*pi*1.5*10^4(rad/sec),

  通带截至频率为Ωp1=2pi0.75103(rad/sec),Ωp2=2pi6103(rad/sec)Ωp1=2*pi*0.75*10^3(rad/sec),Ωp2=2*pi*6*10^3(rad/sec)
  阻带截至频率为Ωst1=2pi2.25103(rad/sec),Ωst2=2pi1.5103(rad/sec)Ωst1=2*pi*2.25*10^3(rad/sec),Ωst2=2*pi*1.5*10^3(rad/sec)
  阻带衰减δ2>=50dB{\delta}_2 >=50dB

  %%%%调用子程序1:
  function hd=ideal_bs(Wcl,Wch,m); 
  alpha=(m-1)/2; 
  n=[0:1:(m-1)];
  m=n-alpha+eps; 
  hd=[sin(m*pi)+sin(Wcl*m)-sin(Wch*m)]./(pi*m)
  %%%%调用子程序2:
  function[db,mag,pha,w]=freqz_m2(b,a)
  [H,w]=freqz(b,a,1000,'whole');
  H=(H(1:1:501))'; w=(w(1:1:501))';
  mag=abs(H);
  db=20*log10((mag+eps)/max(mag));
  pha=angle(H);
  %%%%运行MATLAB源代码如下:
  clear all;
  Wph=3*pi*6.25/15;%通带频率
  Wpl=3*pi/15;
  Wsl=3*pi*2.5/15;%阻带频率
  Wsh=3*pi*4.75/15;
  tr_width=min((Wsl-Wpl),(Wph-Wsh));%%过渡带带宽
  %过渡带宽度
  N=ceil(4*pi/tr_width);					%滤波器长度
  n=0:1:N-1;
  Wcl=(Wsl+Wpl)/2;						%理想滤波器的截止频率
  Wch=(Wsh+Wph)/2;
  hd=ideal_bs(Wcl,Wch,N);				%理想滤波器的单位冲击响应
  w_ham=(boxcar(N))';
  string=['矩形窗','N=',num2str(N)];
  h=hd.*w_ham;						%截取取得实际的单位脉冲响应
  [db,mag,pha,w]=freqz_m2(h,[1]);
  %计算实际滤波器的幅度响应
  delta_w=2*pi/1000;
  subplot(241);
  stem(n,hd);
  title('理想脉冲响应hd(n)')
  axis([-1,N,-0.5,0.8]);
  xlabel('n');ylabel('hd(n)');
  grid on
  subplot(242);
  stem(n,w_ham);
  axis([-1,N,0,1.1]);
  xlabel('n');ylabel('w(n)');
  text(1.5,1.3,string);
  grid on
  subplot(243);
  stem(n,h);title('实际脉冲响应h(n)');
  axis([0,N,-1.4,1.4]);
  xlabel('n');ylabel('h(n)');
  grid on
  subplot(244);
  plot(w,pha);title('相频特性');
  axis([0,3.15,-4,4]);
  xlabel('频率(rad)');ylabel('相位(Φ)');
  grid on
  subplot(245);
  plot(w/pi,db);title('幅度特性(dB)');
  axis([0,1,-80,10]);
  xlabel('频率(pi)');ylabel('分贝数');
  grid on
  subplot(246);
  plot(w,mag);title('频率特性')
  axis([0,3,0,2]);
  xlabel('频率(rad)');ylabel('幅值');
  grid on
  fs=15000;
  t=(0:100)/fs;
  x=cos(2*pi*t*750)+cos(2*pi*t*3000)+cos(2*pi*t*6100);
  q=filter(h,1,x);
  [a,f1]=freqz(x);
  f1=f1/pi*fs/2;
  [b,f2]=freqz(q);
  f2=f2/pi*fs/2;
  subplot(247);
  plot(f1,abs(a));
  title('输入波形频谱图');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  subplot(248);
  plot(f2,abs(b));
  title('输出波形频谱图');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  
  

  在这里插入图片描述

  汉宁窗FIR滤波器设计:

  汉宁窗(hanning window)又称升余弦窗,窗函数为:
  wHn(n)=0.5[1cos(2πnN1)]RN(n) w_{Hn}(n) = 0.5[1-cos(\frac{2\pi*n}{N-1})]*R_N(n)
  幅值函数为:
  WHn(w)=0.5WR(w)+0.25[WR(w2πN1)+WR(w+2πN1)] W_{Hn}(w) = 0.5W_R(w) + 0.25[W_R(w-\frac{2\pi}{N-1})+W_R(w+\frac{2\pi}{N-1})]
  汉宁窗幅度函数由3部分相加而成,其结果是使主瓣集中了更多能量,而旁瓣3部分相加时相互抵消而变小,其代价是主瓣宽度增加到8π/N8\pi/N。第一瓣比主瓣低31dB,阻带衰减加大。

  在Matlab中,实现汉宁窗的函数为hanning和barthannwin ,其调用格式如下:

  w=hanning(N)
  w=barthannwin(N)
  

  案例1:绘制50个点的汉宁窗。

  N=49;n=1:N;
  wdhn=hanning(N);	
  figure(3);
  stem(n,wdhn,'.');
  grid on
  axis([0,N,0,1.1]);
  title('50点汉宁窗');
  ylabel('W(n)');
  xlabel('n');
  title('50点汉宁窗');
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-KhfUUgrt-1573836815515)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\hanning_50point.bmp)]

  案例2:已知连续信号为x(t)=cos(2πf1t)+0.15cos(2πf2t)x(t)=cos(2{\pi}f_1t) +0.15cos(2{\pi}f_2t),其中f1=100Hz,f2=150Hzf_1=100Hz,f_2=150Hz。若抽样频率fsam=600Hzf_sam=600Hzd对信号进行抽样,利用不同宽度N的矩形截断该序列,N取40,观察不同的窗对普分析结果的影响。

  N=40; 
  L=512;
  f1=100;f2=150;fs=600;
  ws=2*pi*fs;
  t=(0:N-1)*(1/fs);
  x=cos(2*pi*f1*t)+0.25*sin (2*pi*f2*t);
  wh=boxcar(N)';
  x=x.*wh;
  subplot(221);stem(t,x);
  title('加矩形窗时域图');
  xlabel('n');ylabel('h(n)')
  grid on
  W=fft(x,L);
  f=((-L/2:L/2-1)*(2*pi/L)*fs)/(2*pi); 
  subplot(222);
  plot(f,abs(fftshift(W)))
  title('加矩形窗频域图');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  x=cos(2*pi*f1*t)+0.15*cos(2*pi*f2*t); 
  wh=hanning(N)';
  x=x.*wh;
  subplot(223);stem(t,x);
  title('加汉宁窗时域图');
  xlabel('n');ylabel('h(n)')
  grid on
  W=fft(x,L);
  f=((-L/2:L/2-1)*(2*pi/L)*fs)/(2*pi);
  subplot(224);
  plot(f,abs(fftshift(W)))
  title('加汉宁窗频域图');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-wc7oZ6mR-1573836815515)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\rectange_6.8.bmp)]

  用汉宁窗对谐波信号进行分析:

  clear; 
  % 原始数据:直流:0V; 基波:49.5Hz,100V,10deg; HR2:0.5V,40deg;
  hr0=0;f1=50.1; 
  hr(1)=25*sqrt(2);deg(1)=10; 
  hr(2)=0;deg(2)=0; 
  hr(3)=1.755*sqrt(2);deg(3)=40; 
  hr(4)=0;deg(4)=0; 
  hr(5)=0.885*sqrt(2);deg(5)=70; 
  hr(6)=0;deg(6)=0; 
  hr(7)=1.125;deg(7)=110; 
  M=7;f=[1:M]*f1;							%设定频率 
  % 采样 
  fs=10000; 
  N=2048;									% 约10个周期 
  T=1/fs; 
  n=[0:N-1];t=n*T; 
  x=zeros(size(t)); 
  for k=1:M 
    x=x+hr(k)*cos(2*pi*f(k)*t+deg(k)*pi/180); 
  end 
  %分析: 
  w=0.5-0.5*cos(2*pi*n/N);
  Xk=fft(x.*w); 
  amp=abs(Xk(1:N/2))/N*2;						%幅频 
  pha=angle(Xk(1:N/2))/pi*180;					%相频 
  for k=1:N/2 
    if(amp(k)<0.01) pha(k)=0; %当谐波<10mV时,其相位=0 
    end 
    if(pha(k)<0) pha(k)=pha(k)+360;%调整到0-360度 
    end 
  end 
  fmin=fs/N; 
  xaxis=fmin*n(1:N/2);
  %横坐标为Hz 
  kx=round([1:M]*50/fmin);
  %各次谐波对应的下标(从0开始) 
  for m=1:M 
    km(m)=searchpeaks(amp,kx(m)+1);			%km为谱峰(从1开始) 
    if(amp(km(m)+1)<amp(km(m)-1)) 
      km(m)=km(m)-1; 
    end 
    beta(m)=amp(km(m)+1)./amp(km(m)); 
    delta(m)=(2*beta(m)-1)./(1+beta(m)); 
  end 
  fx=(km-1+delta)*fmin;							%估计频率 
  hrx=amp(km)*2.*pi.*delta.*(1-delta.*delta)./sin(pi*delta);
  degx=pha(km)-delta.*180/N*(N-1);				%估计相位 
  degx=mod(degx,360);							%调整到0-360度 
  efx=(fx-f)./f*100;								%频率误差 
  ehr=(hrx-hr)./hr*100;							%幅度误差 
  edeg=(degx-deg);								%相位误差 
  % 结果输出: 
  subplot(2,2,1);
  %画出采样序列 
  plot(t,x); 
  hold on; 
  plot(t,x.*w,'r');
  %加窗波形 
  hold off; 
  xlabel('x(k)'); 
  title('原信号和加窗信号 '); 
  subplot(2,2,2);
  %画出FFT分析结果 
  stem(xaxis,amp,'.r'); 
  xlabel('频率'); 
  title('幅频结果'); 
  subplot(2,2,4); 
  stem(xaxis,pha,'.r'); 
  xlabel('角频率'); 
  title('相频结果'); 
  subplot(2,2,3); 
  stem(ehr); 
  title('幅度误差(%)'); 
  %文本输出 
  fid=fopen('result.txt','w'); 
  fprintf(fid,'原始数据:f1=%6.1fHz, N=%.f, fs=%.f \r\n\r\n',f1,N,fs); 
  fprintf(fid,'谐波次数   1   2   3   4   5   6   7\r\n'); 
  fprintf(fid,'设定频率 %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f\r\n',f); 
  fprintf(fid,'估计频率 %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f\r\n',fx); 
  fprintf(fid,'误差(%%) %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f\r\n\r\n',efx); 
  fprintf(fid,'设定幅值 %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f\r\n',hr); 
  fprintf(fid,'估计幅值 %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f\r\n',hrx); 
  fprintf(fid,'误差(%%) %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f %6.3f\r\n\r\n',ehr); 
  fprintf(fid,'设定相位 %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f\r\n',deg); 
  fprintf(fid,'估计相位 %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f\r\n',degx); 
  fprintf(fid,'误差(度) %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f %6.2f\r\n\r\n',edeg); 
  %其他数据 
  fprintf(fid,'谱峰位置理论值:\r\n %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\r\n',[1:M]*f1/fmin); 
  fprintf(fid,'谱峰位置估计值:\r\n %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\r\n',km-1+delta); 
  fprintf(fid,'误差(%%)\r\n %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\r\n',((km-1+delta)-[1:M]*f1/fmin)./([1:M]*f1/fmin)*100); 
  fprintf(fid,'delta   :\r\n %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f %6.4f\r\n',delta); 
  fclose(fid);
  
  %运行过程中的调用子程序:
  function index1=searchpeaks(x,index) 
  %在数组中寻找最大值对应的下标 
  %x为数组,index 为给定的下标(index不能取最前或最后2个下标),在前后2个数中(共5个数)查找最大值和紧邻的次最大值 
  % indexmax 返回两个谱峰位置中的前一个谱峰对应的下标 
  index1=index-2; 
  for k=-1:2 
    if(x(index+k)>x(index1)) 
      index1=index+k; 
    end 
  end 
  if x(index1-1)>x(index1+1) 
    index1=index1-1; 
  end
  
  
  
  #result.txt输出结果
  原始数据:f1= 50.1Hz, N=2048, fs=10000 
  
  谐波次数   1   2   3   4   5   6   7
  设定频率 50.100 100.200 150.300 200.400 250.500 300.600 350.700
  估计频率 50.100 78.819 150.302 181.252 250.499 279.138 350.701
  误差(%) -0.000 -21.338 0.001 -9.555 -0.000 -7.140 0.000
  
  设定幅值 35.355 0.000 2.482 0.000 1.252 0.000 1.125
  估计幅值 35.356 0.046 2.482 0.002 1.252 0.002 1.125
  误差(%)  0.001  Inf 0.009  Inf 0.004  Inf 0.003
  
  设定相位 10.00  0.00 40.00  0.00 70.00  0.00 110.00
  估计相位 10.03 31.67 39.97 338.35 70.06 329.86 110.05
  误差()  0.03 31.67 -0.03 338.35  0.06 329.86  0.05
  
  谱峰位置理论值:
   10.2605 20.5210 30.7814 41.0419 51.3024 61.5629 71.8234
  谱峰位置估计值:
   10.2605 16.1421 30.7818 37.1203 51.3022 57.1675 71.8235
  误差(%)
   -0.0002 -21.3385 0.0012 -9.5551 -0.0004 -7.1396 0.0002
  delta   :
   0.2605 0.1421 0.7818 0.1203 0.3022 0.1675 0.8235
  
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-wL0WYF6F-1573836815517)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\hanning_han.bmp)]

  汉明窗FIR滤波器设计:

  汉宁窗(hanming window)又称改进升余弦窗,窗函数为:
  wHn(n)=[0.540.46cos(2πnN1)]RN(n) w_{Hn}(n) = [0.54-0.46*cos(\frac{2\pi*n}{N-1})]*R_N(n)
  幅值函数为:
  WHn(w)=0.54WR(w)+0.23[WR(w2πN1)+0.23WR(w+2πN1)] W_{Hn}(w) = 0.54W_R(w) + 0.23[W_R(w-\frac{2\pi}{N-1})+0.23W_R(w+\frac{2\pi}{N-1})]
  汉明窗主瓣宽度与汉宁窗相同,8π/N99.96%8{\pi}/N,99.96\%的能量集中在主瓣,第一瓣比主瓣低41dB。

  在Matlab中,实现汉宁窗的函数为hanming ,其调用格式如下:

  w=hanming(N)
  

  案例分析1:设计一个汉明窗低通滤波器:

  %语音信号设计一个汉明窗低通滤波器:
  [x,FS,bits]=wavread('C:\Windows\Media\Windows Ringout');
  x=x(:,1);
  figure(1);
  subplot(211);plot(x);
  title('语音信号时域波形图')
  xlabel('n');ylabel('h(n)')
  grid on
  y=fft(x,1000);
  f=(FS/1000)*[1:1000]; 
  subplot(212);
  plot(f(1:300),abs(y(1:300)));
  title('语音信号频谱图');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  %产生噪声信号并加到语音信号
  t=0:length(x)-1;
  zs0=0.05*cos(2*pi*10000*t/1024);
  zs=[zeros(0,20000),zs0];
  figure(2);
  subplot(211)
  plot(zs)
  title('噪声信号波形');
  xlabel('n');ylabel('h(n)')
  grid on
  zs1=fft(zs,1200);
  subplot(212)
  plot(f(1:600),abs(zs1(1:600)));
  title('噪声信号频谱');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  x1=x+zs';
  %sound(x1,FS,bits);
  y1=fft(x1,1200);
  figure(3);
  subplot(211);plot(x1);
  title('加入噪声后的信号波形');
  xlabel('n');ylabel('h(n)')
  grid on
  subplot(212);
  plot(f(1:600),abs(y1(1:600)));
  title('加入噪声后的信号频谱');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  %滤波
  fp=7500;
  fc=8500; 
  wp=2*pi*fp/FS;
  ws=2*pi*fc/FS;
  Bt=ws-wp; 
  N0=ceil(6.2*pi/Bt);   
  N=N0+mod(N0+1,2);
  wc=(wp+ws)/2/pi;     
  hn=fir1(N-1,wc,hamming(N)); 
  X=conv(hn,x);      
  X1=fft(X,1200);
  figure(4);
  subplot(211);
  plot(X);
  title('滤波后的信号波形');
  xlabel('n');ylabel('h(n)')
  grid on
  subplot(212);
  plot(f(1:600),abs(X1(1:600))); 
  title('滤波后的信号频谱')
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on
  
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-IRdanKny-1573836815518)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\hanming_lowp_1.bmp)]

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-zpDvFiHo-1573836815519)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\hanming_lowp_noise.bmp)]

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-bBaOdODs-1573836815521)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\hanming_lowp_addnoise.bmp)]

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-iBooX8kL-1573836815523)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\hanming_lowp_hanfilter.bmp)]

  案例分析2:已知连续信号为xa(t)=cos(100πt)+sin(100πt)+cos(50πt)x_a(t)=cos(100{\pi}t) +sin(100{\pi}t)+cos(50{\pi}t),用DFT分析其中xa(t)x_a(t)的频谱结构,选择不同的截取长度TpT_p。观察存在的截断效应,试用加窗的方法减少谱间干扰。

  clear;close all
  fs=400;T=1/fs;						%采样频率和采样间隔
  Tp=0.04;N=Tp*fs;					%采样点数N
  N1=[N,4*N,8*N];					%设定三种截取长度 
  for m=1:3
    n=1:N1(m);
    xn=cos(100*pi*n*T)+ sin(200*pi*n*T)+ cos(50*pi*n*T);
    Xk=fft(xn,4096);
  fk=[0:4095]/4096/T;
  subplot(3,2,2*m-1);plot(fk,abs(Xk)/max(abs(Xk)));
  if m==1 title('矩形窗截取');
  end
  end
  %hamming窗截断
  for m=1:3
    n=1:N1(m);
    wn=hamming(N1(m));
    xn=cos(200*pi*n*T)+ sin(100*pi*n*T)+ cos(50*pi*n*T).*wn';
    Xk=fft(xn,4096);
  fk=[0:4095]/4096/T;
  subplot(3,2,2*m);plot(fk,abs(Xk)/max(abs(Xk)));
  if m==1 title('hamming窗截取');
  end
  end
  
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-39eMxIRF-1573836815524)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\hanming_dft.bmp)]

  比较矩形窗与汉明窗的普分析结果可见,矩形窗比用汉明窗分辨率高(泄露小),但是谱间干扰大。因此汉明窗是以牺牲分辨率来换取谱间干扰降低。

  布莱克曼FIR滤波器设计:

  布莱克曼(Blackman window)的窗函数为:
  wBl(n)=[0.420.5cos(2πnN1)+0.08cos(4πnN1)]RN(n) w_{Bl}(n) = [0.42-0.5*cos(\frac{2\pi*n}{N-1})+0.08*cos(\frac{4\pi*n}{N-1})]*R_N(n)
  幅值函数为:
  WHn(w)=0.42WR(w)+0.25[WR(w2πN1)+WR(w+2πN1)] W_{Hn}(w) = 0.42W_R(w) + 0.25[W_R(w-\frac{2\pi}{N-1})+W_R(w+\frac{2\pi}{N-1})]

  +0.04[WR(w4πN1+WR(w+4πN1)] +0.04[W_R(w-\frac{4\pi}{N-1}+W_R(w+\frac{4\pi}{N-1})]

  布莱克曼窗幅度函数由5部分相加而成,5部分相加的结果使得旁瓣得到进一步抵消,阻带衰减加大而过渡带加大到12π/N12{\pi}/N

  在Matlab中,实现布莱克曼窗的函数为blackman ,其调用格式如下:

  w=blackman(N);
  

  :案例:用窗函数法设计数字带通滤波器。下阻带边缘:Ws1=0.3πAs=65dBW_{s1}=0.3{\pi},A_s=65dB,下通带边缘:Wp1=0.4πRp=1dBW_{p1}=0.4{\pi},R_p=1dB,上通带边缘:Wp2=0.6πRp=1dBW_{p2}=0.6{\pi},R_p=1dB,上阻带边缘:Ws2=0.7πRp=65dBW_{s2}=0.7{\pi},R_p=65dB。根据窗函数最小阻带衰减的特性,以及参照窗函数的基本参数表,选择布莱克曼窗可以达到75dB的最小阻带衰减,其过渡带为11π/N11\pi/N

  clear all;
  wp1=0.4*pi;
  wp2=0.6*pi;
  ws1=0.3*pi;
  ws2=0.7*pi;
  As=65;
  tr_width=min((wp1-ws1),(ws2-wp2)); 					%过渡带宽度 
  M=ceil(11*pi/tr_width)+1							%滤波器长度
  n=[0:1:M-1];
  wc1=(ws1+wp1)/2;									%理想带通滤波器的下截止频率
  wc2=(ws2+wp2)/2;									%理想带通滤波器的上截止频率
  hd=ideal_lp(wc2,M)-ideal_lp(wc1,M);
  w_bla=(blackman(M))';								%布莱克曼窗
  h=hd.*w_bla;
  %截取得到实际的单位脉冲响应
  [db,mag,pha,grd,w]=freqz_m(h,[1]);
  %计算实际滤波器的幅度响应
  delta_w=2*pi/1000;
  Rp=-min(db(wp1/delta_w+1:1:wp2/delta_w))
  %实际通带纹波
  As=-round(max(db(ws2/delta_w+1:1:501)))
  As=75
  subplot(2,2,1);
  stem(n,hd);
  title('理想单位脉冲响应hd(n)')
  axis([0 M-1 -0.4 0.5]);
  xlabel('n');
  ylabel('hd(n)')
  grid on;
  subplot(2,2,2);
  stem(n,w_bla);
  title('布莱克曼窗w(n)')
  axis([0 M-1 0 1.1]);
  xlabel('n');
  ylabel('w(n)')
  grid on;
  subplot(2,2,3);
  stem(n,h);
  title('实际单位脉冲响应hd(n)')
  axis([0 M-1 -0.4 0.5]);
  xlabel('n');
  ylabel('h(n)')
  grid on;
  subplot(2,2,4);
  plot(w/pi,db);
  axis([0 1 -150 10]);
  title('幅度响应(dB)');
  grid on;
  xlabel('频率单位:pi');
  ylabel('分贝数')
  
  %调用小程序设计1:
  function [db,mag,pha,grd,w] = freqz_m(b,a);
  % Modified version of freqz subroutine
  % ------------------------------------
  % [db,mag,pha,grd,w] = freqz_m(b,a);
  % db = Relative magnitude in dB computed over 0 to pi radians
  % mag = absolute magnitude computed over 0 to pi radians 
  % pha = Phase response in radians over 0 to pi radians
  % grd = Group delay over 0 to pi radians
  %  w = 501 frequency samples between 0 to pi radians
  %  b = numerator polynomial of H(z)  (for FIR: b=h)
  %  a = denominator polynomial of H(z) (for FIR: a=[1])
  %
  [H,w] = freqz(b,a,1000,'whole');
    H = (H(1:1:501))'; w = (w(1:1:501))';
   mag = abs(H);
    db = 20*log10((mag+eps)/max(mag));
   pha = angle(H);
  % pha = unwrap(angle(H));
   grd = grpdelay(b,a,w);
  % grd = diff(pha);
  % grd = [grd(1) grd];
  % grd = [0 grd(1:1:500); grd; grd(2:1:501) 0];
  % grd = median(grd)*500/pi;
  
  %调用小程序设计2:
  function hd=ideal_lp(wc,M);
  %计算理想低通滤波器的脉冲响应
  %[hd]=ideal_lp(wc,M)
  %hd=理想脉冲响应0到M-1
  %wc=截止频率
  % M=理想滤波器的长度
  alpha=(M-1)/2;
  n=[0:1:(M-1)];
  m=n-alpha+eps;
  %加上一个很小的值eps避免除以0的错误情况出现
  hd=sin(wc*m)./(pi*m);
  
  
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-52LsWSri-1573836815526)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\blackmen_bandp.bmp)]

  凯塞窗FIR滤波器设计:

  凯塞-贝塞窗(Kaiser-Basel window)的窗函数为:
  wk(n)=I0(β)I0(α)RN(n) w_{k}(n) = \frac{I_0( β )}{I_0( \alpha )}*R_N(n)
  式中,β=α(1(2nN1)1)2\beta= {\alpha}{\sqrt{(1-(\frac{2n}{N-1})-1)^2}}I0(x)I_0( x )是零阶第一类修正贝塞函数,可用下面级数计算:
  I0(x)=1+k=1+1k!(x2)k2 I_0( x ) = 1+\sum_{k=1}^{+ ∞}(\frac{1}{k!}({\frac{x}{2}})^{k})^{2}
  I0(x)I_0( x )q取15-25项就可以满足精度要求。通常α\alpha用以控制窗的形状,α\alpha加大,主瓣加宽,旁瓣减小,典型数据4<α<94<\alpha<9。当α=5.44\alpha=5.44s时,窗函数接近汉明窗;当α=7.865\alpha=7.865s时,窗函数接近于布莱克曼窗。其幅值函数为:
  Wk(w)=wk(0)+2n=1(N1)2(wk(n)cos(wn)) W_{k}(w) =w_k(0) + 2\sum_{n=1}^{\frac{(N-1)}{2}}(w_k(n)cos(wn))
  在Matlab中,实现汉宁窗的函数为kaiser,其调用格式如下:

  w=kaiser(N);

  在Matlab中设计标准响应FIR滤波器可使用fir1函数。fir1函数以经典方法实现加窗性相位FIR滤波器的设计,它可以设计出标准的低通、高通、带通、带阻滤波器。fir1函数用法为:

  b = fir1(n,Wn,‘ftype’,wimdow)

  各个参数的含义如下:

  • b -滤波器系数,n-滤波器阶数。
  • Wn -截止频率,0<=Wn<=10<=W_n<=1,Wn=1W_n=1对应于采样频率的一半。当设计带通和带阻滤波器时,Wn=[W1,W2],W1<w<W2W_n =[W_1,W_2],W_1<w<W_2
  • ftype -当指定ftype时,可设计高通和带阻滤波器。ftype=hight时,设计高通FIR滤波器;ftype=stop时设计带阻FIR滤波器。低通和带通FIR滤波器无需输入ftype参数。
  • window–窗函数。窗函数的长度应等于FIR滤波器系数的个数,即阶数n+1。

  案例分析:利用凯塞窗函数设计一个带通滤波器,上截止频率2500Hz,下截止频率1000Hz,过渡带宽200Hz,通带纹波允许差0.1,带阻纹波不大于允差0.02dB,通带幅值为1。

  Fs=8000;N=216;
  fcuts=[1000 1200 2300 2500];
  mags=[0 1 0];
  devs=[0.02 0.1 0.02];
  [n,Wn,beta,ftype]=kaiserord(fcuts,mags,devs,Fs);
  n=n+rem(n,2);
  hh=fir1(n,Wn,ftype,kaiser(n+1,beta),'noscale');
  [H,f]=freqz(hh,1,N,Fs);
  plot(f,abs(H));
  xlabel('频率 (Hz)');
  ylabel('幅值|H(f)|');
  grid on;
  
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-zSlKyrYh-1573836815527)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\kaser_bandp.bmp)]

  窗函数设计法:

  根据前面几节的分析:设计一个FIR低通滤波器通常按照下面的步骤执行:

  1. 根据滤波器设计要求,确定滤波器的过渡带宽和阻带衰减要求,选择合适窗函数的类型并进行估计窗函数的宽度N。
  2. 根据所求的理想滤波器求出单位脉冲响应hd(n)h_d(n)
  3. 根据求得的h(n)求出其频率响应。
  4. 根据频率响应验证是否满足技术指标。
  5. 若不满足指标要求,则应调整窗函数类型或者长度,然后重复(1),(2),(3)(4)步,直到满足要求为止。

  注意:matlab中数据通常是以列向量形式存储的,所以两个向量相乘必须进行转置。计算滤波器的单位脉冲响应h(n),根据窗函数设计理论h(n)=hd(n)w(n)h(n)=h_d(n)*w(n),在matlab中用语句hn=hd*wd实现h(n).

  窗函数设计法程序设计如下:

  function [h]=usefir1(mode,n,fp,fs,window,r,sample)
  % mode:模式(1--高通; 2--低通; 3--带通; 4--带阻)
  % n:阶数, 加窗的点数为阶数加1
  % fp:高通和低通时指示截止频率, 带通和带阻时指示下限频率
  % fs:带通和带阻时指示上限频率
  % window:加窗(1--矩形窗; 2--三角窗; 3--巴特窗; 4--汉明窗; 
  %5--汉宁窗; 6--布莱克曼窗; 7--凯泽窗; 8--契比雪夫窗)
  % r代表加chebyshev窗的r值和加kaiser窗时的beta值
  % sample:采样率
  % h:返回设计好的FIR滤波器系数
  if window==1 w=boxcar(n+1);
  end
  if window==2 w=triang(n+1);end
  if window==3 w=bartlett(n+1);end
  if window==4 w=hamming(n+1);end
  if window==5 w=hanning(n+1);end
  if window==6 w=blackman(n+1);end
  if window==7 w=kaiser(n+1,r);end
  if window==8 w=chebwin(n+1,r);
  end
  wp=2*fp/sample;
  ws=2*fs/sample;
  if mode==1 h=fir1(n,wp,'high',w);
  end
  if mode==2 h=fir1(n,wp,'low',w);
  end
  if mode==3 h=fir1(n,[wp,ws],w);
  end
  if mode==4 h=fir1(n,[wp,ws],'stop',w);
  end
  m=0:n;
  subplot(131);
  plot(m,h);grid on;	
  title('冲激响应');
  axis([0 n 1.1*min(h) 1.1*max(h)]);
  ylabel('h(n)');xlabel('n');
  freq_response=freqz(h,1);
  magnitude=20*log10(abs(freq_response));
  m=0:511; f=m*sample/(2*511);
  subplot(132);
  plot(f,magnitude);grid on;
  title('幅频特性');
  axis([0 sample/2 1.1*min(magnitude) 1.1*max(magnitude)]);
  ylabel('f幅值');xlabel('频率');
  phase=angle(freq_response);
  subplot(133);plot(f,phase);grid on;
  title('相频特性');
  axis([0 sample/2 1.1*min(phase) 1.1*max(phase)]);
  ylabel('相位');xlabel('频率');
  
  

  案例分析:假设需要设计一个40阶的带通FIR滤波器,采用汉明窗,采样频率为10kHz,两个截止频率分别为2kHz和3kHz,则需要在Matlab的命令行窗口输入:

  h=usefir1(3,60,2000,3000,4,2,10000);
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-8Mmw8ohg-1573836815529)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\usefir1.bmp)]

  展开全文
 • &逃之_~夭夭 FIR滤波器的实现 注意实验中建立的文件为exp故只要改下名字就可以了 执行 双击MATLAB图标在命令窗口输入simulink在弹出的窗口中执行File->New->Model建立名为fir.mdl文件在按给出的原理图放置元器件并...
 • 数字FIR滤波器的MATLAB设计和仿真论文-数字FIR滤波器的MATLAB设计和仿真.rar 坚持一天一贴,努力振兴论坛! 数字FIR滤波器的MATLAB设计和仿真  钱不富裕的,可以留邮箱。如果留了没收到,可以催一催。 ...
 • [Matlab]FIR滤波器设计:(FIR滤波器的结构) FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是一种在数字信号领域应用非常广泛的基础型滤波器。FIR滤波器的特点是能够在输入...

  [Matlab]FIR滤波器设计:(FIR滤波器的结构)

  FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是一种在数字信号领域应用非常广泛的基础型滤波器。FIR滤波器的特点是能够在输入具体任意幅频特性的数字信号后,保证输出数字信号的相频特性仍然保持严格线性。另外FIR滤波器是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时具有有限长的脉冲采样响应特性,因而滤波器是稳定的系统。因此,FIR滤波器的应用要远胜于IIR滤波器,在通信、图像处理、模式识别等领域都有着广泛而举足轻重的作用。

  FIR滤波器的结构:

  ​ 尽管IIR数字滤波器的设计理论已经非常成熟、经典,但是IIR滤波器有一个自身的中要缺陷:相位特性通常是非线性的。

  • IIR滤波器的非线性原理:在IIR滤波器的滤波器设计中,只是对滤波器的幅频特性进行了研究,并获得了良好的幅频特性。但对相频特性却没有考虑,所以IIR滤波器的相频特性通常是非线性的。
  • IIR滤波器的应用问题:由于IIR滤波器的相位特性通常是非线性的,所以它适合用于在对系统相位特性要求不严格的场合。但是另一方面,由于一个具有线性相位特性的滤波器可以保证在滤波器通带内信号传输不失真,所以在许多领域需要滤波器具有严格得线性相位特性,比如图像处理以及数据传输等。但是如果要使用IIR滤波器实现线性的相位特性,则必须对其相位特性用全通滤波器进行校正,其结果使得滤波器设计变得非常复杂,实现困难成本提高。所以,要实现具有线性相位的数字滤波器,必须另辟蹊径。
  • 有限脉冲响应系统的单位脉冲响应h(s)h(s)为有限长序列,系统函数H(z)H(z)在有限z平面上不存在几点,其运算结构中没有反馈支路,即没有环路。所以,有限脉冲响应滤波器可以设计成在整个频率范围内均可以提供精确的线性相位,而且总是可以独立于滤波器系数保持有限长输入有限长输出的稳定。因此,这样的滤波器在很多领域是首选的。
  FIR滤波器的特点

  有限长单位冲激响应(FIR)滤波器有以下特点:

  1. 系统的单位冲激响应h (n)在有限个n值处不为零
  2. 系统函数H(z)在|z|>0处收敛,极点全部在z = 0处(因果系统
  3. 结构上主要是非递归结构,没有输出到输入的反馈
  FIR滤波器的基本结构:
  • 直接型:

   [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-xTYGXjLS-1573745391892)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\截图20191114230732.png)]

  • 级联型:

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-vfmwWIuD-1573745391896)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\截图20191114230814.png)]

  特点:

  1. 每个基本节控制一对零点便于控制滤波器的传输零点
  2. 系数比直接型多所需的乘法运算多。

  直接型与级联型:

  clear all;
  n=0:10;
  N=30;
  b=0.9.^n;
  delta=impseq(0,0,N);%脉冲系列生成器
  h=filter(b,1,delta);%其中b是分子系数向量,a是分母系数向量。
  x=[ones(1,5),zeros(1,N-5)];
  y=filter(b,1,x);
  subplot(2,2,1);stem(h);%绘制火柴图
  title('直接型h(n)');
  subplot(2,2,2);stem(y);
  title('直接型y(n)');
  [b0,B,A]=dir2cas(b,1);
  h=casfilter(b0,B,A,delta);%级联型单位脉冲响应
  y=casfilter(b0,B,A,x);
  subplot(2,2,3);stem(h);
  title('级联型h(n)');
  subplot(2,2,4);stem(y);
  title('级联型y(n)');
  
  %%impseq函数设计生成m文件放入当前文件夹:
  function [x,n] = impseq(n0,n1,n2)
  % Generates x(n) = delta(n-n0); n1 <= n,n0 <= n2
  % ----------------------------------------------
  % [x,n] = impseq(n0,n1,n2)
  %
  if ((n0 < n1) | (n0 > n2) | (n1 > n2))
  	error('arguments must satisfy n1 <= n0 <= n2')
  end
  n = [n1:n2];
  %x = [zeros(1,(n0-n1)), 1, zeros(1,(n2-n0))];
  x = [(n-n0) == 0];
  
  %%dir2cas函数设计生成m文件放入当前文件夹:
  function [b0,B,A] = dir2cas(b,a)
  % 直接型到级联型的型式转换(复数对型)
  % [b0,B,A] = dir2cas(b,a)
  % b = 直接型的分子多项式系数
  % a = 直接型的分母多项式系数
  % b0 = 增益系数
  % B = 包含各bk的K乘3维实系数矩阵
  % A = 包含各ak的K乘3维实系数矩阵
  % compute gain coefficient b0
  b0 = b(1); b = b/b0;
  a0 = a(1); a = a/a0;
  b0 = b0/a0;
  %
  M = length(b); N = length(a);
  if N > M
  	b = [b zeros(1,N-M)];
  elseif M > N
  	a = [a zeros(1,M-N)]; N = M;
  else
  	NM = 0;
  end
  %
  K = floor(N/2); B = zeros(K,3); A = zeros(K,3);
  if K*2 == N;
  	b = [b 0];
  	a = [a 0];
  end
  %    
  broots = cplxpair(roots(b));
  aroots = cplxpair(roots(a));
  for i=1:2:2*K
  	Brow = broots(i:1:i+1,:);
  	Brow = real(poly(Brow));
  	B(fix((i+1)/2),:) = Brow;
  	Arow = aroots(i:1:i+1,:);
  	Arow = real(poly(Arow));
  	A(fix((i+1)/2),:) = Arow;
  end   
  
  %%casfilter函数设计生成m文件放入当前文件夹:
  function y = casfilter(b0,B,A,x)
  % CASCADE form realization of IIR and FIR filters
  % -----------------------------------------------
  % y = casfiltr(b0,B,A,x);
  % y = output sequence
  % b0 = gain coefficient of CASCADE form
  % B = K by 3 matrix of real coefficients containing bk's
  % A = K by 3 matrix of real coefficients containing ak's
  % x = input sequence
  %
  [K,L] = size(B);
  N = length(x);
  w = zeros(K+1,N);
  w(1,:) = x;
  for i = 1:1:K
      w(i+1,:) = filter(B(i,:),A(i,:),w(i,:));
  end
  y = b0*w(K+1,:);
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-wyQ1ZD5y-1573745391900)(G:\研究生\项目小组任务\程序设计\滤波器设计\first.bmp)]

  • 快速卷积型:

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-Ss7vEm1J-1573745391897)(G:\研究生\项目小组任务\笔记\第四周和第五周笔记\截图20191114230922.png)]

  运用FFT实现有限长序列x(n)x(n)h(x)h(x)的线性卷积,则可以得到FIR滤波器的快速卷积结构如图所示,对于x(n)x(n)的无限长序列的一般情况,可以采用重叠相加法或者重叠保留法实现FIR滤波器的快速卷积结构

  • 频率采样型:

  FIR系统直接型转换为频率采样型结构的Matlab实现源代码:

  function [C,B,A] = dir2fs(h)
  % 直接型到频率采样型的转换
  % [C,B,A] = dir2fs(h)
  % C = 包含各并行部分增益的行向量
  % B = 包含按行排列的分子系数矩阵
  % A = 包含按行排列的分母系数矩阵
  % h = FIR滤波器的脉冲响应向量
  M = length(h);
  H = fft(h,M);
  magH = abs(H); phaH = angle(H)';
  % check even or odd M
  if (M == 2*floor(M/2))
     L = M/2-1;  % M为偶数 
     A1 = [1,-1,0;1,1,0];
     C1 = [real(H(1)),real(H(L+2))];
   else
     L = (M-1)/2; % M is odd
     A1 = [1,-1,0];
     C1 = [real(H(1))];
   end
  k = [1:L]';
  % 初始化 B 和 A 数组
  B = zeros(L,2); A = ones(L,3);
  % 计算分母系数
  A(1:L,2) = -2*cos(2*pi*k/M); A = [A;A1];
  % 计算分子系数
  B(1:L,1) = cos(phaH(2:L+1));
  B(1:L,2) = -cos(phaH(2:L+1)-(2*pi*k/M));
  % 计算增益系数
  C = [2*magH(2:L+1),C1]';
  

  案例分析:

  %[例6-1]
  %%利用频率采样法设计一个低通FIR数字低通滤波器,其理想频率特性是矩形的
  %pi=3.14
  %给定抽样频率为Ωs=2*pi*1.5*10^4(rad/sec),通带截至频率为Ωp=2*pi*1.6*10^3(rad/sec),
  %阻带截至频率为Ωst=2*pi*3.1*10^3(rad/sec),通带波动<=1dB ,阻带衰减>=50dB。
  %通带的截至频率为:w_p = Ωp/f_s = 2*pi Ωp/Ωs = 0.213*pi
  %阻带的起始频率为:w_st = Ωst/f_s = 2*pi Ωfs/Ωs = 0.413*pi
  %理想低通截至频率:Ωc = 1/2(Ωp+Ωst) = 2*pi*2.35*10^3(rad/sec)
  %其对应的数字频率:w_c = 2*pi Ωc/Ωs 0.313*pi
  %过渡带带宽为:△w = w_st - w_p =0.2*pi 由于△w = (2*pi/N) *3 所以抽样频率为30rad/sec
  % 直接型到频率采样型的转换
  close all;
  clear;
  N=30;
  H=[ones(1,4),zeros(1,22),ones(1,4)];
  H(1,5)=0.5886;H(1,26)=0.5886;H(1,6)=0.1065;H(1,25)=0.1065;
  k=0:(N/2-1);k1=(N/2+1):(N-1);k2=0;
  A=[exp(-j*pi*k*(N-1)/N),exp(-j*pi*k2*(N-1)/N),exp(j*pi*(N-k1)*(N-1)/N)];
  HK=H.*A;
  h=ifft(HK);
  fs=15000;
  [c,f3]=freqz(h,1);
  f3=f3/pi*fs/2;
  subplot(221);
  plot(f3,20*log10(abs(c)));
  title('频谱特性');
  xlabel('频率/HZ');ylabel('衰减/dB');
  grid on;
  subplot(222);
  title('输入采样波形');
  stem(real(h),'.');
  line([0,35],[0,0]);
  xlabel('n');ylabel('Real(h(n))');
  grid on;
  t=(0:100)/fs;
  W=sin(2*pi*t*750)+sin(2*pi*t*3000)+sin(2*pi*t*6500);
  q=filter(h,1,W);
  [a,f1]=freqz(W);
  f1=f1/pi*fs/2;
  [b,f2]=freqz(q);
  f2=f2/pi*fs/2;
  subplot(223);
  plot(f1,abs(a));
  title('输入波形频谱图');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on;
  subplot(224);
  plot(f2,abs(b));
  title('输出波形频谱图');
  xlabel('频率');ylabel('幅度')
  grid on;
  

  [外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-03u5QQ1I-1573745391902)(G:\研究生\项目小组任务\程序设计\滤波器设计\secord.bmp)]

  展开全文
 • 内插 FIR 滤波器简写为 IFIR 滤波器,英文名为:Interpolated FIR Filter 内插 FIR 滤波器和传统的 FIR 滤波器有类似的结构,唯一的区别就是将单位延迟替换为了 k -1个延迟单元,其中 k 称为 0填充因子。 下图是 N...
 • FIR滤波器设计

  2020-12-14 00:41:35
  这是一款以生产质量为核心的FIR滤波器设计,安全生产、质量生产成为了FIR滤波器设计主要内容,欢迎大家下...该文档为FIR滤波器设计,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看
 • 上一文 讨论了FIR滤波器的结构以及使用Python从两个方面(循环运算和矩阵运算)实现FIR,而文中提到的单片机,只需要按照循环运算的方法就可以实现FIR滤波器。所以,单片机实现FIR滤波器并不复杂;奈何我手痒了,想...
 • 基于Matlab的FIR滤波器设计与实现一、摘要前面一篇文章介绍了通过FDATool工具箱实现滤波器的设计,见“基于Matlab中FDATool工具箱的滤波器设计及相关文件的生成”,这里通过几个例子说明采用Matlab语言设计FIR滤波器...
 • 相对于模拟滤波器,数字滤波器具有高精度、高可靠性、可编程改变滤波特性、便于集成等一系列优点,并且理论上可实现近似理想频率...相对于IIR滤波器来说,当FIR滤波器系数保持线性对称结构时,能够在满足幅频响应...
 • 实验二基于语音信号的FIR滤波器设计与实现一、实验目的1.掌握利用matlab的滤波器设计工具设计FIR滤波器系数2.熟悉FIR数字滤波器工作原理及其编程设计3.了解ICETEK-C6713-A板上语音codec芯片TL V320AIC23的设计和程序...
 • FIR滤波器设计文献集-基于MATLAB的FIR数字滤波器的设计.pdf 本帖最后由 zyzhang 于 2012-4-24 18:52 编辑 载自各大数据库希望能帮到大家 基于Matlab的FIR带通滤波器的设计与仿真.pdf 基于Matlab...
 • 这种结构相当于在FIR滤波器的原系数每两个之间插入k-1个零值;内插滤波器对于实现窄带滤波器和宽带滤波器的高效实现是非常有用的。 在指定IFIR体系结构时,在coefficient文件中提供了完整的原型系数集,而不包含零...
 • FIR滤波器设计文献集-基于频率采样法FIR数字滤波器的设计.pdf 本帖最后由 zyzhang 于 2012-4-24 18:52 编辑 载自各大数据库希望能帮到大家 基于Matlab的FIR带通滤波器的设计与仿真.pdf 基于...
 • 前言近年来,FIR滤波器在专业音频领域中越来越流行。这在一定程度上是由更强大的DSP驱动的,这些DSP能够实时处理多个FIR滤波器。然而,虽然FIR滤波器是一个强大的工具,它们也经常被误解。本文将尝试(不进行复杂性的...
 • FIR滤波器设计文献集-基于Matlab的FIR带通滤波器的设计与仿真.pdf 本帖最后由 zyzhang 于 2012-4-24 18:52 编辑 载自各大数据库希望能帮到大家 基于Matlab的FIR带通滤波器的设计与仿真.pdf 基于...

空空如也

空空如也

1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 3,832
精华内容 1,532
关键字:

fir滤波器