2017-09-05 22:34:18 oDaiLiDong 阅读数 4831
  • 使用Apache Kylin搭建企业级开源大数据分析平台

    1024大数据技术峰会邀请到11位来自一线互联网企业的大数据核心研发团队骨干成员,针对选型开源技术搭建大数据平台、持续运维、优化提升大数据平台的各项性能,技术架构演进以及实现应用大数据支持业务创新发展,这几大核心展开深入的分享和交流。

    6445 人正在学习 去看看 互联网技术联盟
为何要建数据仓库
数据仓库整体架构
数据仓库—分层


                    


数据仓库—STG层
数据仓库—ODS层数据仓库—DWD层数据仓库—DWS层


dws层示例


                                     数据仓库—DWS层数据仓库—DIM层


数据仓库处理流程