c#图片加水印 共找到2235条结果

usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Collections;usingSystem.Drawing;usingSystem.Drawing.Drawing2D ...(2011-09-21 15:04:58)

usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Collections;usingSystem.Drawing;usingSystem.Drawing.Drawing2D ...(2009-04-20 14:12:00)

下面的代码中,加文字水印和加图片水印的代码不能共存,为了方便显示才写在一块的 privatevoidBtn_Upload_Click(objectsender,System.EventArgse) { ...(2015-01-15 17:38:06)

usingSystem;usingSystem.Drawing;usingSystem.Drawing.Imaging;usingSystem.Drawing.Drawing2D;usingSyste ...(2017-03-20 09:19:26)

varinfo=newFileInfo(file);varname=info.Name;ImageIm=Image.FromFile(file);Graphicsg=Graphics.FromImag ...(2018-06-26 14:21:46)

 usingSystem;usingSystem.Text;usingSystem.Drawing;usingSystem.Drawing.Imaging;usingSystem.Drawing.Dr ...(2008-10-07 13:23:00)

usingSystem;usingSystem.IO;usingSystem.Collections;usingSystem.Drawing;usingSystem.Drawing.Drawing2D ...(2010-02-15 08:04:00)

usingSystem;usingSystem.Text;usingSystem.Drawing;usingSystem.Drawing.Imaging;usingSystem.Drawing.Dra ...(2007-06-14 07:01:00)

图片加水印的方法有很多,这里先对临时加水印的方法进行下介绍临时加水印:就是在响应用户请求时对响应中的图片在内在中加水印,然后写入输出流,传到客户端。这样就能实现在不改变原图的情况下,呈现给客户水印图片 ...(2009-05-18 12:08:00)

usingSystem;usingSystem.Collections.Generic;usingSystem.Drawing;usingSystem.Drawing.Drawing2D;usingS ...(2014-11-02 15:03:11)