>>>>>Unit 11.行提示符


例如:[kiosk@foundation0 Desktop]$
kiosk ##打开shell的用户
@ ##分隔符
foundation0 ##主机名称
Desktop ##工作目录名称
$ ##身份提示符,#表示超级用户,$表示普通用户
注:命令要在行提示符之后输入才能执行

2.切换用户
例如:[kiosk@foundation0 Desktop]$ su - username
*)高级用户切换到低级用户不需要密码,低级用户切换到高级或者平级用户的切换需要密码


3.虚拟控制台
Ctrl+Alt+F(1|7) 进入图形
Ctrl+Alt+F(2~6) 进入虚拟控制台
desktop0 login:root        --登陆用户名称输入
Password:                  --密码输入无回显

4.命令的执行
1).命令必须在行提示符之后输入
2).命令格式
        命令 参数 目标
3).ctrl +c ##撤销命名的执行
4).命令参数
        -参数                 --单词缩写
        --参数                --单词的全拼

5.命令的帮助
whatis 命令                     --查看命令的功能
命令 --help                     --查看命令的帮助
[]                              --选择加入的内容,可加可不加
...                             --加入的内容个数任意
<>                              --内容在命令执行过程当中必须要加