• Android发送广播Broadcast 2016-09-06 10:52:11
  BroadcastReceiver本质上时一种全局的监听器,用于监听系统全局的广播消息,实现系统中不同组件之间的通信。  调用sendBroadcast()即可发送广播,这条广播会启动intent参数所对应的BroadcastReceiver。使用...

      BroadcastReceiver本质上时一种全局的监听器,用于监听系统全局的广播消息,实现系统中不同组件之间的通信。

      调用sendBroadcast()即可发送广播,这条广播会启动intent参数所对应的BroadcastReceiver。使用BroadcastReceiver来接受广播。


      下面是一个简单的实例

      工程结构:


      

      AndroidManifest.xml

  <span style="font-size:14px;"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.leidong.broadcast">
  
    <application
      android:allowBackup="true"
      android:icon="@mipmap/ic_launcher"
      android:label="@string/app_name"
      android:supportsRtl="true"
      android:theme="@style/AppTheme">
      <activity android:name=".MainActivity">
        <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
  
          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
      </activity>
  
      <receiver android:name=".MyService">
        <intent-filter >
          <action android:name="com.example.leidong.action.MyReceiver"/>
        </intent-filter>
      </receiver>
    </application>
  
  </manifest></span>


  main.xml

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:background="#2b2b2b">
  
    <Button
      android:layout_width="fill_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginLeft="5pt"
      android:layout_marginRight="5pt"
      android:layout_marginTop="20pt"
      android:text="S E N D"
      android:textColor="#ffffff"
      android:textStyle="bold"
      android:id="@+id/send"
      android:background="#696969"
      android:layout_gravity="center_horizontal" />
  </LinearLayout>
  


  MainActivity.java

  package com.example.leidong.broadcast;
  
  import android.app.Activity;
  import android.content.Intent;
  import android.os.Bundle;
  import android.view.View;
  import android.widget.Button;
  
  public class MainActivity extends Activity {
    Button send;
  
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.main);
  
      //获取程序界面中的按钮
      send = (Button)findViewById(R.id.send);
      send.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View view) {
          //创建Intent
          Intent intent = new Intent();
          intent.setAction("com.example.leidong.action.MyReceiver");
          intent.putExtra("msg", "简单的消息");
          //发送广播
          sendBroadcast(intent);
        }
      });
    }
  }
  


  MyReceiver.java

  package com.example.leidong.broadcast;
  
  import android.content.BroadcastReceiver;
  import android.content.Context;
  import android.content.Intent;
  import android.widget.Toast;
  
  /**
   * Created by Lei Dong on 2016/09/05.
   */
  public class MyReceiver extends BroadcastReceiver{
    @Override
    public void onReceive(Context context, Intent intent) {
      Toast.makeText(context,
          "接收到的Intent的Action为:" + intent.getAction() + "\n 消息内容是:" + intent.getStringExtra("msg"),
          Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
  }
  

  AVD运行效果:
  展开全文
 • 基于Android 7.0源码,分析Android广播机制的发送过程。 按照广播的类型,可以分为普通广播、有序广播和sticky广播。
 • android广播机制就是在Android中,有一些操作完成以后,会发送广播,比如说发出一条短信,或打出一个电话,如果某个程序接收了这个广播,就会做相应的处理。2.广播实现(自定义广播接受者和发送者)今天就用三个应用...
 • 一、广播发送者&广播接收者介绍 1.广播接收者 广播接收者简单地说就是接收广播意图的Java类,此Java类继承BroadcastReceiver类,重写: public void onReceive(Context context,Intent intent),其中...
 • android中如何发送一个广播
 • Android广播发送与接收 2015-12-22 14:42:10
  Android广播的发送与接收效果图广播发送 广播分为有序广播和无序广播 有序广播与无序广播的区别 无序广播:只要是广播接收者指定了接收的事件类型,就可以接收到发送出来的广播消息。不能修改消息。 有序广播:...
 • Android发送自定义广播 2019-01-21 14:23:54
  Android系统不仅存在系统级广播,用户也可以自定义广播Android系统中的广播可以分为两种类型:1.标准广播 2.有序广播。 1.标准广播  标准广播完全异步执行,在广播发出之后,所有的广播接收器几乎可以同时接收...
 • 前面我们分析了Android应用程序注册广播接收器的过程,这个过程只完成了万里长征的...这就是本文要介绍的广播发送过程了。 广播的发送过程比广播接收器的注册过程要复杂得多了,不过这个过程仍然是以ActivityManagerSe
 • 广播作为android的四大组件之一,适用的地方还是很多,多用来特定条件情况下的通知。例如,开机,闹铃,电池电量过低等等。但还可以自定义广播,用来两个应用程序的通知。 曾经写的开机自启动的博客(通过接受系统...
 • 1.广播的发送者将一个特定类型的广播发送给ActivityManagerService。 2.AMS接收到这个广播后,首先找到与这个广播对应的广播接收者,然后将它们添加到一个广播调度队列中,再将这个调度队列传递BroadcastQueue,...
 • Android广播发送接收机制 2018-05-29 10:52:18
  1 广播类型 从广播的注册方式来分,分为以下2种:静态注册:通过&...lt;receiver&gt;&lt;/receiver&gt;... 上面静态广播和动态广播比较明显的3个区别:(1)静态广播在进程没有运行的时候,也可以收到,这时...
 • 为了能够简单地解决广播的安全性问题,Android引入了一套本地广播机制,使用这个机制发出的广播只能够在应用程序的内部进行传递,并且广播接收器也只能接收来自本应用 程序发出的广播,这样所有的安全性问题就都不...
 • 发送广播三种发送方法。 sendBroadcast(),sendOrderedBroadcast()和sendStickyBroadcast() sendBroadcast()这个方法的广播是能够发送给所有广播接收者,按照注册的先后顺序,如果你这个时候设置了广播接收者...
 • 作者:Yogi前言:在开发的时候,我们有时想知道我们定义的广播是否成功发送,或者想知道做了某个操作,系统是否会发送广播,并且...查看Android系统广播发送记录这条命令是 dumpsys |grep BroadcastRecord 敲入这条命
 • Android四大组件之一广播,使用的也比较多,广播可大致分为两种,一种是Android系统区域的广播,是由系统指令发出,例如:点亮屏幕广播,开机过程中的一些广播 省略…, 然而还有一种广播就是我们自己定义,自己来...
 • (1)无序广播是完全异步执行,发送广播时所有监听这个广播广播接收者都会收到此消息,但接收的顺序不确定。 (2)有序广播是按照接收者的优先级接收,只有一个广播接收者能接收信息,在此广播接收者中逻辑执行...
 • Android ADB命令发送广播 2015-05-07 19:24:26
  " adb shell am broadcast -a 你的广播 "打开命令行,输入如下指令:adb shell am broadcast -a android.intent.action.BOOT_COMPLETED该命令发送了一个开机完成的广播消息
 • Android 发送广播传送数据 2016-05-11 17:31:37
  发送广播:   Intent intent = new Intent(); intent.putExtra("status", status.getId()); intent.putExtra("myClass", myClass.getId()); intent.putExtra("order", order.getId()); intent.set
 • AndroidManifest.xml <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" package="com.example.broadcast" android:versionCode="1" android:versionName="1.0" > <uses-sd
 • Android发送和接收UDP广播 2017-08-16 16:47:40
  Android平台上实现UDP广播发送和接收
1 2 3 4 5 ... 20
收藏数 57,006
精华内容 22,802